21.09.2019

?imdik ben bir k?za a??k oldu?umu herkes biliyor,bunu herkesten saklamaya,herkes biliyor kimseden bunu saklam?? de?ilim...?imdik ben ya??m eilibe? küsur oldu?u ?u y?llarda ba??mda bir kavak yelleri eserken sevdi?im k?z?n memelerine bir türlü yaslan?p uyumak ?u ya??mda daha nasip olmu? de?il...Benim rakibim olan "G" dedi?im o zat benim sevdi?im k?z?n memelerinde oh keyif kekah her gece misk-i amber kokular? aras?nda gül bahçeleri çiçekleri kokluyorken ben hicran içinde yast???mda gözya?lar?yla ?slat?yordum... Ben bu ac?lar? çekti?im anda evvelden benim sevdi?im k?z ad? "Y" derim o da bana vurgundu ve san?yorum ki hala vurgun ama evde kocas?n?n bask?s?ndan bunal?yor o ve diyor ah Ercüment sevgilim diyor ke?ke sen yan?mda olsan da yüz milyon borcum olsa raz?y?m diyor...?imdik benim bu sevdi?im zat olan k?z?n kocas? olan "G" ye bir çift laf etmek istiyorum...Say?n "G" eski bir tak?m partiler olan ba?kanlar?n yasaklar?n? kalkt? da sen kendi kar?n olan k?z?n yasaklar üzerinde halâ neden devam ediyor ha...Ben bunu soruyorum...?imdik ben senin niyetini biliyorum...?imdik bu olan ?ah?slar?n sayg?de?er kar?lar? da gözümün önünde geziyorlar,her zaman bunlar mesela N.D. adl? bir k?z o da bal?k etinde butlu olan pek fena olmayan bir zat...Ayr?ca RE. adl? bir k?z da var...O da zay?f ince bir yap?da oluyor,vücudu iyidir fakat kafas?n?n dü?ünce yap?s? bana pek uymuyor...?imdik "Y" bir laf?m da sana olacak... Ya bana gel ya da ben kendim ba?ka kar? bulurum...