21.09.2019

A?KIMIN HASAN* MEVS?M?

Üstad?n tamamen ya?ad???n? iddia etti?i olaylar? derleyerek kaleme ald??? bu güçlü yap?ttan al?nan e?siz bir pasaj? sunuyoruz...

"...Genç k?z?n ba??nda o kadar dertler musallat olmu?tu ki, ??te bu k?z ayn? zamanda ö güçlü kuvvetli ?ahsiyetli sahibi olan o adam da zaten ona a??kt?...?imdik bu adam onu çok seviyordum... O ona öl dese ölürdüm...Ama o ona öl demezdi tabii ve ?imdik o k?zda kendi kocas?ndan mutlu olam?yor,kendi kocas? çok mühim bir mevkideydi ama o ona kocal?k vazifesini hiç yapmazd?...Onun de?erli özellikleri vard? ki o k?zda ona a??kt?...?imdik o adam?n ad? önemli de?il,diyelim Ahmet ya da Mehmet ya da diyelim Ercüment...O ?ahsiyet sahibi olan karakter ?yi mazbut ve oldukça yak???kl? olan o adam sevdi?i k?z? uzaktan görünce içim titredi... Fakat yan?nda o ?i?man göbekli kocas? yan?ndayd?...Adam onlara do?ru ilerledi...Sevdi?i k?z?n onu görünce çok sevindi,güzel gözlerinin üstündeki çekik gözlükleri o an p?r?l p?r?l parlad?,olgun kiraz dudaklar? titriyordu ve o piposunu narin di?lerinden aras?ndan o ona ?uh olarak gülümsedi...O da ona gülümsedim...Lakin o yan?ndaki kocas? Olan o zata o güçlü ?ahsiyetli (E.M. 55 küsur) olan genç adam güçlü kollar?yla pazular?yla ona seslendi dedi ki gözüm bu kar?y? b?rak bu k?z? benim sevdi?im bu k?z dedim onun da gönlü bana do?ru meylediyor...Sen dedi onun kocas?ysan ben de anlamam onu b?rak git...Ya da bu diyardan git..."


*Yazar burada Hazan demek istemi?tir...