21.09.2019

ESK? ???RDEN BU ZAMANA Y?NE ?K?NC? DEFA B?R SOLUK GET?RM?? OLUYORUM

?imdik bu Limon dergisinde daha önceki ?imdik hat?rlayamad???m bir say?s?nda Gözüm'e divan edebiyat?m?z gibi bit methiye yazm??t?m.O zamanki padi?ahlara o zamanki ?airlerin yazd??? gibi ben de bu zamanki o zaman gibi bir methiye bu zamanki padi?ah olmu? olan'a yazm??t?m...?imdi o günden sonra ne oldu...Bütün sevdi?im insan ve ?ah?slar bana dedi ki,Ercü dediler sen ona yazd???n bu methiye ?eklinde ?iiri biz çok be?endik,bize de yazarm?s?n dediler...Ben dedim Gözüm'ün yeri ba?ka oluyor dedim ama sizi de severim size de bari bir dörtlük olsun ?eklinde yazar?m dedim... ?imdik neler yazd?m, size de yazay?m bildireyim...

DE?ERL? YENGEM SULTAN

Sen ne ?irin kom?umuzdun Yengem Sultan.Türk kad?n?n? güçlendirdin
Pikni?e gitti?imizde ellerinle zeytinya?l? dolmalar pi?irdin
Ellerine zeytinya?? da bula?sa bundan hiç ?ikayet etmedin
Uysal bir kedi gibi e?in olan bey'e hizmet etmeyi bir borç bildin...

HA?AN GÜZEL NE GÜZEL 

Hükümetin kabinesinde bir bakans?n,ama ne bakan? bilmiyorum
Kabinede mayonu de?i?tirirken seni görür gibi oluyorum
Ad?n Hasan Güzel ne Güzel oluyor senin,millete ediyorsun hizmet
Etti?in hizmetler unutulmayacak Hasan,arabana beni de alsan...

?Ç??LER? BAKANIMIZ

?çi?leri bakan?m?z?n da ad? Y?ld?r?m soyad? da Akbulut, saç? siyah
Açl?k yapan ö?rencileri y?ld?r?yor Y?ld?r?m,oluyor ona helal
Cumhuriyetinin temelini koruyor o,müktesep hakk?m?z? yedirmiyor 
Bu lay?k memleketin en baba bakan? oluyor,analar ne do?uruyor...

Ustad,?air yazar Ercüment Menemen'in herkesten önce yazmaya ba?lad??? ama anca bitirdi?i inceleme ara?t?rma roman? ç?kt?... "12 EYLÜL'E HANG? YOLLAR VASITASIYLA NERELERDEN.HANG? YOLDAN GEL?ND? "

??te bu nefis yap?ttan bir pasaj

...Bu hadisede Gözüm'ün bir suçu ve yahutta bir günah i?lememi?tir...Orada olan hadise tamamen o zaman?n ba?bakan olan ?i?man kel kafa ve bu zamanda da ortaya f?rlayan ba? harfleri S.D. olan, kafas?nda dötü,döt göbek ooh kekah,yiyip ?çip yan gel neymi? efendim bu zat ?imdiki ba?bakan?m?za rakip te?kil edendir...Ordu o zaman bu ülkenin idaresine müdahale etti?i zaman ba?bakan olan bu ba? harfli S.D. ile ismi Süleyman'd?...?imdik baz?lar?m?z bunu Naim Süleyman sanar...Ama o zaman N.S. derdim ben de...?imdik soyad? da bunu tam aç?k olarak aynen yazmak istemiyorum o zat rencide olabilece?ini gözönünde bulunsun...Demirden yap?lm?? bir el gibi bir ?ey...O zaman? saatler 12 Eylül gününü gösterlrkene çok iyi hat?rlar?m...Ben o zaman bu S.D.'nin ve bu S.D.'nin kar?s? olan N.D. ba? harfte kad?nla bunun kocas? olan S.D.'nin ba? müste?arl?k görevindeydim...E.M.(55 küsur) adl? bu de?erli zat o zaman onlara çok söylemi?tim...Yahu S.D.,yahu N.D. diyor onlara bu yak?nlarda bu aralarda falan bir zamanda mesela 12 Eylül olabilir,hükümete bir önerge müdahale yap?labilece?ini hissettim...Gelin birlikte yani sen S.D. ve sen N.D. hadi birlikte o ?ah?s E.M. dedi ki yar?n bir D.C.9 uça?? kalk?yor birlikte kaçal?m gidelim yabanc? bir ülkede bizi bulamayacaklar? bir ülkede kumrular gibi ya?ayal?m...