21.10.2019

ÖN B?LG?: ?imdik ben Osmank ?mparatorlu?unun devam? olan bu layik memleket oldu?umuza göre bu Osmanl? ?mparatorlu?umun ?airleri vard? divan ?âirleri saray?n padi?ah için ?iir yazarlard?. ?imdik ben bunu neden dedim...?imdik o zaman bu yazd?klar? ?iirlere methiye deniyor ve methediyorlard?.?imdik ya??m ellibe? küsur ben de bu yola sapm?? oldum.O zamanki padi?ahlar ?imdi olmad???na göre padi?ah yerine say?n ba?bakan?m?za ben de bir methiye ?eklinde yazd?m...lthaf ettim.. Ya?c?l?k de?ildir...

GÖZÜM, BAL BADEM

Bu layik ülkenin padi?ah yarine olan ki?isin sen
Alemlerin yedi düvel içinde e?in yoktur bülbülsün sen
Gül vuruluyor bülbüle ah-u zar etmi? oluyor ki nas?l
Ben de öyle vuruldum sana ilk defa gördüm vakt-i hemen...

Leblerin* gonca gül misali p?trak p?trak açm?? senin
Ç?kal?m seninle servi revan vakti çemen gülserenin
Ç?karken yengemizi de bizimle götürelim gelsin o da
Zeytinya?l? dolmalar yaps?n ylyelim,davulcumuz da gelsin.

Alem-i ab eylemi? olal?m seivi bac?m da gelmeli
Torununa çemende biberondan ben mamas?n? vermeli Efe'yi de
unutmayal?m, aman ça??ral?m onu olmas?n ay?p
Daha sonra evine u?ray?p alal?m Hasan Güzel'i...

Çemenzarda dolanal?m,kanun çals?n udiler vakt-i seher
Kornerin yeter ki iyi olsun istemem ba?ka ?ey yeter
Ana muhalefet-i parti ba?kan? az kilolu Erdal ?nönü'dür
Ercüment der o da gelsin, çemende ba?layal?m ta?a tutal?m onu...

*Efendim bu kelimenin manas?n? bilmedi?im için in?allah biçimsiz bir yer de?ildir. Ba?ka bir ?iirden bakt?m... Gözüm...