21.09.2019

Do?uhan Atabey

ARTIK ZAMANLAR…


Beynimde canlanan as?l gerçekler.

M.Ö

Bir sabah kalk?yorsunuz ve geçmi?inizin bir rüya oldu?unu anl?yorsunuz. Daha yataktas?n?z. Gözleriniz ah?ap pencerenizin perdelerini anlams?zca süzüyor. Bir anlam aramad???n? biliyorsunuz ba?ka ?eyler dü?ünüyor ve yava?ça do?rulurken tam kar??n?zda duran tabloda buluyorsunuz kendinizi. Gerçekten tabloya m? bak?yorsunuz. Hay?r. Hala uyanmad???n?za bahse girebilirim. Kendinizi sade olarak nitelendirebilece?iniz bir k?vamdas?n?z. Tam bir yemek tarifi gibi. Siz daha ba?ka saçma sapan dü?üne durun. Geçmi?i mi yoksa ?imdi ki zaman?m? dü?ünmeliyim. Asl?nda hiçbir ?ey dü?ünmemeyi ye?leriz. Üstümüzdeki nevresimi fark etmemiz fazla uzun sürmez. Onu da dü?ünürüz. Biraz daha do?rulur nevresimi kendimize çeker gece boyu eziyetler çekmi? yast???m?zdan özür dilercesine ok?ar, biraz kabart?r tekrar fikrini almadan s?rt?m?z ile belimiz aras?nda kalan, ?uan için hayat?m?zda hiçbir yer te?kil etmeyen bölgeye yerle?tirir ve dizlerimizi yava?ça kendimize çekerken o asla tarif edilemeyen duyguyu ya?ar?z.
Ço?umuz bir kedi gibi dü?ünürüz kendimizi. S?caktan may??m?? bir kedi ve bize nispet yaparcas?na esneyerek gerilen bir kral edas?nda. Etraf?ndaki kimse onu ilgilendirmiyor.
Bizim içinde bulundu?umuz durum ?uan bunu gösteriyor.
Bu krall???m?z? ço?unlukla hafta sonlar?na saklamay? seviyoruz. Dü?ünecek vakit bulmaktan olsa gerek.
Yata?a dönersek.
Hala bir ?eyler dü?ünüyoruz ama daha fark?na varmad???m?z için beynimizi bo? zannediyoruz. Akl?m?za gelen ilk dü?ünce hayat?m?za yön veren o karar. Sizin hayat?n?zda ne kadar yer kapl?yor bilemiyorum ama benim için art?k son bir haftad?r her sabah sadece tek bir söz var
Ke?ke bu bir rüya olsa…

Bir hafta önce.

Bu küçük kafede sigara içmeyi seviyorum. Nil nehrini izler gibi. Derin bir kutsall?k var. Öyle hissediyorum. Meydan?n  tam ortas?nda, buradan a?a??dakilere bak?p her insan için ayr? hikaye dü?ünmüyorum, sadece onlara bak?yorum. Onun zaten bir hikâyesi var ben neden daha karmakar???k bir ?eyler yazay?m ki diyorum. Ayr?ca yazd???m ço?u hikâyeyi de yar?m b?rakmay? seviyorum. Tanr?n?n i?i bu ba?lamda gerçekten çok zor. Bu kadar insana bir hikâye yazmak, kurgulamak. E?er tanr? bize birbirimizin hikâyelerini yazd?rsayd? dünya ?uan oldu?undan kesin daha kötü halde olurdu. ?uan çok mu güzel peki. Hay?r. Ama yinede dedi?im gibi e?er ben bir ki?inin hayat?n? do?madan yazsayd?m o ki?i kesinlikle hayat?n?n bahar?nda yar?m kalan bir bocalamayla ba? ba?a kal?rd?. Beklide buradan sonras? da  kader olurdu ne dersiniz. Tanr?n?n i?i çok zor ve çok kutsal. Bir edebiyat ödülünü hak etti?ini aç?kça söyleye bilirim.
Birazdan en yak?n arkada?lar?mdan biri gelecek. ?sim vermek istemiyorum. Tan?m yapmak yâda size onu burada betimlemek gibi gereksiz ayr?nt?lara girmeyece?im. Buna k?zacak bir sürü insan göstere bilirim size. Belki de ben i?in basitine kaç?yorum. Ama sizden hayal gücünüzü çalmak istemiyorum. Beni birde bu ac?dan dü?ünürseniz belki hak verebilirsiniz. Arkada??m? istedi?iniz gibi dü?üne bilmenizi istiyorum sadece ?uan yan?n?zda kim var. Evet. Arkada??n?zda olmas?na gerek yok en yak?n?n?zdakine bir bak?n. Belki tam kar??n?zda oturuyor. K?z m?? Erkek mi? Dedi?im gibi ben cinsiyetini belirtmedim. Arkada??m ?uan tam kar??n?zda. ve nas?l görünüyor. Tüm detaylar?yla arkada??m yan?n?zda. Görsel olarak hemde. Bundan daha iyi bir betimleme yapabilir miyim bilemiyorum.
Bu arada arkada??m geldi birazdan koyu bir konu?ma ba?layacak ve ben ?unu söylemeden bitirmek istemiyorum…
Ben Nil nehrini hiç görmedim..

Arkada??m biraz s?k?nt?l?. ?nsanl?k için yap?ld???na inanm?yor bu i?in. Bu kadar dükkân. Sadece sahiplerini haks?z kazançla daha da zenginle?tiren bir sistem diyor. Hakl? da.
Dükkânlara gelince. Konuyu aç?klayay?m ki akl?n?z kar??mas?n.
?çinde bulundu?umuz zaman kimine göre bize verilmi? bir nimet kimine göre ise tanr?n?n bize laneti. Benin dü?ünceme göre ise kesinlikle bir lanet. Dükkânlar. ?nsanlar?n hayatlar?n? satt?klar? yerler.
Evet. Bu dükkânlarda insanlar hayatlar?n? isterlerse ba?kalar?na satabiliyor. Neden mi?
Onu da aç?klayay?m.
Kimse bunun ilk ba?lang?c?n? bilemiyor. ?uan bizim için ola?an olan bu durum o zamanlar nas?l kar??land? gerçekten çok merak ediyorum. Belki de geçmi? ile ilgili merak etti?im tek ?ey o.
O ilk k?z çocu?unun do?umu. ?nsanlar bu durumu nas?l kar??lad? acaba.
Bir k?z do?uyor ve boynunun sa? ve sol taraf?nda birer tarih görülüyor. Dövme gibi. Küçük ama okunakl?. ?lk bak?ld???nda sa? tarafta k?z?n do?du?u tarih. Yani bundan yakla??k bin y?l önce filan ama sol taraftaki tarihi kimse anlam?yor. Do?umdan bir hafta sonra ki bir tarih yaz?yor. O günden sonra do?an bütün bebeklerde bu olay görülüyor. ??in as?l yüzü yine o k?z çocu?un da anla??l?yor. K?z boynunun sol taraf?nda yaz?l? olan o tarihte ölüyor.
Ve di?er çocuklar da da gün geçtikçe bu olay netle?iyor.
?uan bütün insanl?k için bu olay art?k s?radan çünkü hepimizin boynunun her iki taraf?nda do?um ve ölüm tarihleri mevcut.  Mesela benim do?um tarihim.. Tabiî ki söylemeyece?im. Ölüm tarihimi belki ileride söyleye bilirim.
Bu durum ba?larda can?m? s?km??t?. Asl?nda ?uan bile can?m? s?k?yor. Dedi?im gibi bu bize verilmi? bir nimet de?il. Ve bir de i?in di?er yüzü var onu da birazdan aç?klayaca??m. ?nsan?n kendinden daha önemli olarak sevdiklerinin ölüm tarihini ö?renmeleri gerçekten çok kötü. Sürenin k?sal??? tabiî ki insan? iki kat üzüyor. Hastaneler gözya?lar?yla dolu. çoçuklar?n?n kendinden önce öleceklerini gören anne ve babalar?n durumu içler ac?s?. Yâda ölüm gününe bir gün kalm?? bir insana bakarken gözlerindeki o anlam.
Ölüm… Korktu?umuz için mi üzülüyoruz.  Kimsenin kesin bir sonuç getirebilece?ini sanm?yorum. Tanr? neden böyle bir ?ey yapt? bilemiyorum. Kimsede bilemez.
Daha sonralar?na gelirsek ?uan bizim as?l üzüldü?ümüz ve bu i?in gerçekten bir çözüme kavu?turulmas?n? istedi?imiz olay. Arkada??m?n s?k?nt?lar?n?n ve sinirlenmesinin sebebi. Tabi benimde.
O k?z çocu?undan sonra ve di?er ölenlerden sonra bir kâhin bir ?ey buluyor. Beklide bir büyücüdür bilemiyorum. Ama insanl??a en kötü yolu gösterdi?ine hiç ?üphe yok. Baz?lar? için bu tabiî ki iyi. ??in asl? kâhinin buldu?u yöntem. Geli?tirdi?i yöntem sayesinde insanlar? yaz?l? olan tarihten önce öldürebilece?ini söylüyor. Tabi buna kimse inanm?yor. Kâhin onlara;
 Sizin sadece geri kalan hayat?n?z? i?te gördü?ünüz bu alet ile alabilirim diyor.
 Ki o alet ?uan dünyan?n her yerinde.
Gönüllü bir ki?i bulunuyor.  Kesinlikle ya?ad??? hayattan b?km?? olmal?. Aleti denemek istedi?ini söylüyor. Ve kâhin anlatmaya ba?l?yor.
Bu alet insan?n sadece yaz?l? olan ölüm tarihine kadar olan süreyi ondan al?yor ve bu ?ekilde ölmü? oluyor.
?nsanlar böyle bir ?eyin olabilece?ine pek ak?l s?r erdiremiyorlar çünkü daha önce çok ki?i zaman?ndan önce ölmeyi denemi? ve ba?ar?l? olamam??t?. Kahin meydana yapt??? icad? kuruyor ve gönüllü ki?i içine giriyor. Kâhin makineyi çal??t?rd???nda yava?ça s?caktan eriyen bir ki?i görülüyor ve makinenin küçük bir bölümünde içerdeki insan?n az bir duman? kal?p su oluyor. O k?s?m da içerde olan ki?inin art?k zaman? olarak nitelendiriliyor.
Herkes buna seviniyor.
Ne tuhaf de?il mi. Ölüme sevinen bir toplum. Art?k istedi?imiz zaman ölece?iz. Gerçekten dü?ünüldü?ü zaman saçma geliyor.  Ölümsüzlü?ü bulsak insano?lu bu kadar sevinir mi bilemiyorum. 
Tabi bu makine uslu durmuyor  yada biz insano?lu uslu durmuyor.  Say?s? fazla olmasa da bu yeni makineyi kullananlar?n art?k zamanlar? bir kap da birikmeye ba?l?yor ve kâhin belki de insano?luna en büyük kötülü?ünü yap?yor. Bu art?k zamanlar? ba?ka insanlara satmaya ba?l?yor. Kimse yine ilk zamanlar neler dedi?ini anlam?yor ama kâhin istemeyerek de olsa çok önemli bir ?ey buluyor. O art?k zamanlar ba?ka bir insan?n kullanmas?yla onun hayat?n? biraz daha uzat?yor. Beklide ölümsüzlük bulunuyor. bu sefer herkes birbiriyle yar???yor. Ölümüne bir gün kalanlar, bir ay kalanlar. Ölümüne y?llar olanlar bile bütün servetini veriyor kâhine, art?k zamanlar? bana sat diye. Kâhin en çok paray? verene sat?yor art?k zamanlar?. Adam hepsini içiyor.
Evet, yaz?l? olan tarihte ölmüyor. Ama biriken art?k zamanlar kadar da ya?am?yor. i?in asl? yine sonra anla??l?yor. Adam sadece ilk içti?i art?k zaman kadar fazla ya?ayabiliyor. Yani di?er art?k zamanlar? bo?una içmi?.
O günden bu güne o icat art?k iyice anla??lm?? olarak gelmi?. ?uan her kö?e ba??nda bir tane görebilirsiniz.  ??te arkada??m?n k?zd??? nokta bu. Çünkü art?k insanlar?n ço?u ailelerine bu ?ekilde bakabiliyor. Sosyal s?n?f ayr?l?klar?n?n bu kadar uçlarda ya?and??? bu zamanlarda insanlar hayatlar?n?n geri kalanlar?n? ailelerinin daha rahat ya?ayabilmeleri için sat?yor.
Son on y?l?n?, daha önünde ya?ayaca?? yirmi -otuz y?l? satanlar bile var. Tabi art?k zaman? ne kadar çok ise o kadar çok para al?yor. Ve bu dünyaya biraz daha kaz?k çakmaya çal??an zenginlere yar?yor,  fakir ve çaresiz insanlar?n üzerinden geçinen o kodamanlar.
Yasa buna izin veriyor, hükümet tabiî ki zenginlerden yana çünkü kurulu olan düzen onlar?n hükümeti. ??in asl? sistemden beslenenler sisteme kar?? ç?kam?yor. Ve bu kapitalist düzen içerisinde bu dükkânlar? i?leten sansarlar her can için komisyon al?yorlar. Hem sat?c?dan hem al?c?dan.
Dedi?im gibi ço?u insan bunu da bize verilmi? bir nimet say?yor. Tabi o ço?u insan hep zengin olarak kar??m?za dikiliyor. Tanr?n?n bizi bir ?ekilde cezaland?rd???na ise biz kesinlikle inan?yoruz.
Arkada??m bu olay?; e?er bu tanr?n?n bir lütfü ise kesinlikle insanl???n sadece ne kadar basit ve de?ersiz oldu?unu anlamam?z için yapt???na inan?yor. Ona inan?yorum ve kat?l?yorum.

Konu?mam?z kar??l?kl? olarak sisteme daha da sinir olarak ve k?zarak art?ktan sonra kalk?yoruz. Caddede hayat?ndan gayet mutlu gözüken insanlar. Kimse içinde bulundu?u durumdan ?ikâyetçi gibi görünmüyor. Koyun benzetmesini yapmak istemiyorum. Ama bir ?ekilde uyutulmu? gibi dola?t?klar?na da hiç ?üphe yok.
Bizim gibi dü?ünenlerin oldu?unu tabiî ki biliyorum ama biz birer az?nl???z.
 Arkada??m bir dükkân daha gösteriyor. Hatta beni içeri davet ediyor.
Gel, kalan hayatlar?m?z ne kadar edecek bir bakal?m. Diyor.
?çeride ?i?elenmi? art?k hayatlar bizi kar??l?yor. Bunu hissetmemek imkâns?z. ?lk defa böyle bir dükkâna giriyorum. Sanki burada bulunan bütün art?k zamanlar beni al beni al dercesine hayk?r?yor. ?çim çok kötü oldu. Miden bulan?yor. Her zamandan hayatlar var içeride. Bir y?ll?k, on y?ll?k, hatta inanmayacaks?n?z belki ama bir günlük hayat?n? bile satan gördüm. Gerçekten çok ilginçti. Arkada??mla dükkândan ç?karken fiyatlar? konu?uyoruz. onun art?k zaman?na daha çok para biçiyor sansar. Gülüyoruz.
?u hayatta iki kuru?luk adam oldu?umu bir kez daha anlad?m diyorum.
 yürüyerek hastaneye gidiyoruz.. E?imin yan?na. O hamile.
Beklide beni son bir haftad?r bu sistem ile ilgili bu kadar yo?un dü?ünmeye iten olay budur. Asl?nda- beklide-demek yanl??. Kesinlikle desem daha do?ru olacak.  E?imin do?um ve ölüm tarihini biliyorum. Tabiî ki üzülüyorum. ?nsan?n e?inin ölümünü bilmesi pek ho? de?il. Ama onun için biraz daha zor.
 Bir s?r vermek gerekirse. E?im benden sonra ölecek. Bunu biliyoruz. O daha çok üzülüyor bunu da biliyorum. Ama bana belli etmemek için elinden gelen gayreti sarf ediyor. Onun durumun da olmak istemezdim.
?imdi ise daha ac? bir olay bizi bekliyor. Bir bebe?imiz olacak ve daha birbirimize belli etmesek de ikimizin de merak etti?i tek ?ey bebe?imizin ölüm tarihi. ?kimizi de içten içe yiyor biliyorum. Beni özellikle. Onu ne kadar görebilece?im.
Önümde iki olas?l?k var. Ya benden önce ölecek ve hayat?n?n sonuna kadar onu görmü? olaca??m ya da ben ondan önce ölece?im ve o beni tan?yamayacak.
Hastaneye geldi?imizde do?um için saatler kalm??t?. Annesi yan?ndayd?. Altm??l? ya?lar?n? süren bir bayan için gayet dinç gözüküyordu ve önünde daha 24 y?l vard?. Ne ?ansl? diye geçirdim içimden. E?im do?umhaneye al?n?rken birbirimize sadece – seni seviyorum- dedik. D??ar?da arkada??mla bekledi?imiz o geçmek bilmeyen sorularla dolu saatler. ?kimizde birbirimize ne kadar bakarsak bakal?m tekbir sözcük ç?kmad? dudaklar?m?zdan.
Ve yukar?day?z. E?imin yan?nda.
Bir K?z?m olmu?. Nas?l sevindim anlatamam. Tabi akl?na o tarih gelene kadar. Bu duyguyu anlatmak çok zor. Hem?ire ?a?k?n ve birazda kokmu? bir halde k?z?m? yan?ma getiriyor. Kalbim duracak gibi. Tanr?ya ne için yalvaraca??m? ?a??rd?m. Her ?ey birbirine girmi? bir halde. Ve k?z?m kuca??mda. Sa? taraf ne güzel. Peki sol.
??te olan oldu o anda.
 Herkes birbirine anlams?zca bakt?. Bu korkumuydu, sevinç miydi. Ne olacakt? ?imdi. K?z?m? kollar?mdan dü?ürmeden hem?ire kapt? ve odas?na götürdü. E?imin o bak??lar? akl?mdan ç?kacak gibi de?il.
Bu bir ilkti. As?rlar sonra ilk defa bir bebekte yaz? yoktu.
K?z?m?n ölüm tarihi yoktu. Bunu nas?l anlatabilece?imi bilemiyorum. ?a?k?nl???m?n üzerimden gitmesi ve kendime gelmem uzun bir süre ald?.
?imdi ne olacakt?.
Bütün insanl?k k?z?m? konu?uyordu. Gerçek kaderi ile ba? ba?a kalm?? bir insan olarak. Ölüm tarihi belli olmayan tek insan. her an her yerde ölebilir.
Bunu dü?ünmek beni daha da kötüle?tiriyordu.
Ne zaman.
Bu zamana kadar bu kadere kar?? ç?kan ben bile ?imdi nas?l bir tepki verece?imi bilemiyordum. Sevinmeli miyim  yoksa üzülmeli miyim. ??in aç?kças? bir kaç gün geçtikten sonra üzüldü?ümü anlad?m. Ke?ke o tarih yaz?l? olsayd? bile dedim. Bilmemek insan? daha da kötüle?tiriyormu? ya da biz kendimizi öyle bir al??t?rm???z ki içinde bulundurdu?umuz duruma. Kar?? ç?ksak bile asl?nda bu ya?am tarz?n? benimseyip birazda olsa seviyormu?uz.

Bir hafta sonra … Yatak.

Dizlerimi özgür b?rak???m. Sa? taraf?mda yatan k?z?ma dönü?üm. Do?umundan bir hafta geçti ve hala hayatta. Her gün bir mucize. ?nsan bunu daha iyi anl?yor. Günlerin, ya?anan hayatlar?n ve gecen her saniyenin önemini ona bakt?kça anl?yorsun.
Peki, ben ne yapmal?y?m.
Boynum da yaz?lan tarih k?z?n e?er bir hafta daha ya?ar ise senin ölümünü görecek diyor.
Bu hayatta ya?anacak son bir hafta. Benim bir hafta kalaca??m kesin. Ya k?z?m.
Neden ben diye isyan ediyorum tanr?ya.
Ama bu onun suçu de?il onu da biliyorum. Bu bizim, insano?lunun suçu. Ve biz bunu daha nesiller boyu çekece?iz onu da biliyorum.
Son bir haftad?r sadece tek bir ?ey dü?ünüyorum. Ya k?z?m uzun y?llar ya?arsa.
Ve ben onu bir hafta sonra daha göremeyece?im.
??te her sabah uyand???mda ke?ke bir rüya olsa dedi?im olay. Bu sabah da diyorum ke?ke her ?ey bir rüya olsa.


Son gece.

Art?k bir karar vermeliyiz. E?im ve ben çok dü?ündük.
Bunu k?z?n için yapmal?s?n diyor. Ben ise karars?z?m.
En az?ndan bir on y?l daha.
Nas?l yapar?m. Bunca y?l o dükkânlara ve sansarlara kar?? ç?km??. Bu sistemin y?k?lmas? için her türlü faaliyetleri göstermi? ben. ?imdi nas?l giderde bir ba?kas?n?n art?k y?l?n? al?r?m.
Ya k?z?n. Onun için. Diyor.
Arkada??m geldi. D??ar? ç?k?yoruz. Konu?madan dükkâna kadar yürüyoruz. ?çeride bir sürü art?k zaman. Sansar mutlu. Al?c? oldu?umuzu anl?yor.
Arkada??m omzuma vuruyor ve ekliyor.
Sistemden beslenenler sisteme kar?? gelemezler.
               
Ve ben gecen 45 y?l için özür diliyorum……

Yorumlar (0)Add Comment


busy