21.09.2019

Rumuz: Pilis T?ray Egen

  Yedi Bela A?k Part/1

Üç gündür telefonlar?ma cevap vermiyordu, en sonunda kap?s?na gittim pusuya yatt?m bekledim, ama ne gelen vard? ne giden, yaln?z bir gariplik vard? bir sürü tak?m elbiseli adamlar ortal?kda dola??yordu buras? s?radan bir mahalle olmas?na rahmen acaip lüks bi tarz vard? insanlar da. Her neyse ben manitan?n derdindeyim çok da umrum da de?il, ama i?te dikkat çekiyolar. Derken oda ne manita kap?dan d??ar? ç?k?yo hemen pe?ine ad?m atar oldum, birden 3 araba arka, arkaya yana?t? ve kap?lar aç?ld? bizim manita ortadakine korumalar e?li?inde bindi, oha lan ne ayak bunlar bile diyemedim içimden o derece t?rs?nçt? görüntü teknoloji geli?mi? iç dinleme cihaz? bile vard?r bu adamlar da dedim onuda diyemedim, neyse atlad?m bi taksiye takip et dedim ama çok uzaktan fark etmesinler, be? dakka sonra kaybettik zaten izlerini evin oraya geri geldim saatlerce bekledim ama gelmedi vazgeçmiycektim aradan 10 gün geçti evin önündeyim arabalar geri geldi bizim manita yine ayn? ihti?amla indi arabadan eve do?ru girdi. Adamlar, manita içeri girene kadar ayr?lmad?lar sonra gittiler ama yine etraf tak?m elbiseli adamlarla doluydu san?r?m bizimkini koruyorlard? bütün gücümü toplay?p elimde gazete, bir kilo so?an ve patatesle kendime sade bir vatanda? süsü verip apartman?n ziline bast?m, kimo dedi bizimki, benim dedim ne i?in var burda dedi, susta aç kap?y? dedim açt? yukar? ç?kt?m beni ç?r?lç?plak bekliyodu.. dermi?im.. normal ?ekilde açt? kap?y? ne istiyosun dedi ne film döndü?ünü sordum gir içeri anlatay?m dedi girdim me?er bunun babas? babaym?? mafya falan bu benden saklam?? ama adam beni duyunca öldürmeye karar vermi? ama o engel olmu? ve bi anla?ma yapm?? bir daha görü?miycekmi? benimle bunlar? anlat?rken ben san?r?m 5 kilo vermi?imdir zaten hemen saç?m beyazlad? orac?kta neyse ben gidiyim dedim o zaman, seni çok seviyorum ama baban öle istiyosa kaderimize raz? olmal?y?z dedim, o ise bana, ne yani a?k?n?n pe?inden gitmiycekmisin? ölümü göze alm?yomusun? dedi bende ben niye alay?m sen niye almad?n dedim, al?yorum dedi hadi beni kaç?r dedi oha dedim çü? dedim nereye kaç?caz.....

Yedi Bela A?k Part/2

...Ben hemen saniyesinde bir?eyler üretmeye çal???rken bizim ki bavulunu haz?rlam??t? bile. Pardon bavullar?n?, tam 6 tane. noluyo lan dedim evimi ta??yoz bu ne dedim, manita yaaaa kem küm falan derken s?k? bi pazarl?kla iki bavula ikna ettim. Asansöre pindik, sonra geri indik, vazgeçtik böle körü körüne olmaz diye, hemen bizim nuri abiyi arad?m. Nuri abi mahallemizin sayg?n bir delikanl?s?d?r, yanl??? affetmez, sevenleri ay?rmaz, k?z kaç?rana her türlü yard?mc? olur ve ayr?cana bilimum k?z kaç?rma teknikleri bar?nd?r?r bünyesinde.. tel.i açt? nuri abi! dedim böle böle. Nuri abi oldukça rahat bi ?ekilde hallederiz koçum, bunlar kolay i?ler, ben bi keresinde arkada??ma beyaz saraydan k?z kaç?rm??t?m o da çok tehlikeliydi. K?z, ba?kan?n sekreterinin, çayc?s?n?n, bula??kç?s?ym??. Çok fena korunuyo tabi oras? biz hemen dald?k... Nuri abi, nuri abi tamam anlad?m sonra anlat?rs?n dedim, laf? a?z?na t?kad???m gibi sadede gel bizim i? nas?l olcak deyiverdim, hemen anlatmaya ba?lad?... Ben ?imdi 3 uzi, 2 kele?, 5 el bombas? al?p geliyorum dermi? gibi bir h?mmmmmmm, yapt? sonra tüpçü ismail abinin arabas?yla gelce?ini, orada da bi film çevirirken, bizim aradan v?nnl?yca??m?z? söyledi. Nas?l olcak? dedim. ?imdi siz apartman?n ç?k???n da bekleyin biz oraya gelince ismail abin, ipragaz! diye ba??rtcak arabay?, sonra ben bi vatanda? olarak yoldan geçerken içti?im sigaray? tüp kamyonuna yanl??l?kla at?cam, sonra yat?n diye yaygara yap?cam, o s?rada orda geçmekte olan taxi3 arabas?na atl?ycaks?n?z... Gaza geldi?ini anlay?nca.. Nuri abiiii! dedim. Hemen de?i?tirdi, olm bizim korsan taksici cemil gelicek sizi al?cak götürücek dedi, bende hadi hay?rl?s? dedim i?e koyulduk ?aka bi yana bu manyak nuri abinin plan? saat gibi i?ledi ve biz emirgan semalar?ndayd?k, kurtulmu?tuk... Tüp arabas?yla ipragaz diye giderken biz sar?yerde indik, ordan bir taksiye pinip geri emirgana döndük, taktik usulü öyle gerekiyomu?... Neyse beni askerlik arkada??m necmi kar??lad?. Yan?nda da kar?s? necmiye vard?, ilk o?lu necmettin, ikinci o?lu necati ve üçüncü o?lu necip de haz?r k?ta, olay yerinde bulunmaktayd?lar, bu h?yar zaten hep bana hava atar, üç yi?it ç?kard?m, üçü de bir birinden merdaneee diye, biraz uyuz oldum ama bozuntuya vermedim ne de olsa ellerine dü?mü?tüm. Necmi bizi tek katl? villakondusuna götürdü, ho?be? derken konu evlili?e geldi, ben k?smetse biran önce yapar?z diye bi zarf att?m, bizim manita da me?er dünden raz?ym??, ilk f?rsatta hatta hemen yar?n yapmal?y?z... deyince benim ampüller tilt tilt ötmeye ba?lad?, nedense hemen uykum geldi ve esnemeye ba?lad?m ve her nedense bizim manita ben esnedikçe o ba??m a?r?yo demeye ba?lad? anla??lan bu gece biraz zor geçicekti....


Yedi Bela A?k Part/3

.....zor geçtide. Çok terledim gece, su içmeye kalkt?m kafama dikti?im bir ?i?enin rak? ?i?esi oldu?unu, ?i?enin dibinde anlay?nca ki; asl?nda kapa?? açarken de anlam??t?m ama içtim. Hatuna öle dedim falan, neyse ba? dönmesi kusma ?ikayetiyle, ?ikayetçi oldum kendimden zehir oldu hepten gece, öyle sarho?tum ki rüyamda mezelerle oturmu? orhan baba dinleyip kederleniyordum...

Sabah oldu?unda müthi? bir ba? a?r?s?yla uyand?m, hatun ba? a?r?m? bile k?skand?. Nerdeyse, sen elin ba? a?r?s?yla nas?l ayn? yatak ta uyan?rs?n? dermi?cesine bana bakt? ve çay içermisin dedi. nedense herkesi yanl?? anl?yodum. Necmi olm nen var ded.i bende yok bi?ey anas?n? sat?y?m rak?y? su diye içtim dedim ki, o da; ne rak?s? evde rak? yoktu ki aa yoksa sen dolaptaki gaz lambas?n?n gaz?n? m? içtin in i ve ç si a?z?ndan ç?karken ben midemi masaya bo?altt?m sonra hayk?rmaya ba?lad?m. Ulan 2008 y?l?nda dolapta gaz?n ne i?i var manyak herif, allahs?z herif, o da bana kar??l?k üç tane aslan gibi o?lum var onlar? elektirikler gitti?inde ???ks?z b?rakamam.. falan diyerek beni çileden ç?kararak cevap veriyodu, art?k dayanamad?m hem çocuk bask?s?na, hem gaza ve gaza gelmeden hatunu al?p ç?kt?m evden tam sigara yak?cakken manita uyard? aman havaya uçucaz diye. Off ulan dedim lanet olsun ba??ma ne belalar açt? bu a?k diye söylenirken telefonum çald? arayan babam?n day?sn?n k?z?n?n torunuydu alo dedim ne var ahmet abi? yok bi?ey karde?im ölesine ar?y?m dedim bedava kont. varda diyince telefonu da denize att?m, hatta pe?inden bende bi an gitmek istedim ama olmad? aman allah?m daha emirganday?z ç?kamad?k ?urdan offf....

  

DEV O?LU DEV YAZI D?Z?S?

Biraz a??kt? salak nuri, pe?inde ko?maktan ayakkab?lar? ?i?mi?, topuklar? su toplam??, elleri terlemi?ti. s?rt?nda siyah bir ben ç?km??t? stresten, her soluk al???nda bir nota çal?yordu ci?erleri "düriyemin gü?ümleri kalayl? ah kalayl?" makam?nda duyuluyordu. Günler as?rlar?, as?rlar, y?llar? geriye do?ru kovalarken, bir gün hiç beklenmedik bir ?ey oldu. Ans?z?n ve sinsice bir e??ek ?akas? haz?rl??? heyecan? tad?nda kar??s?na ç?k?verdi, pembe emine..

Pembe emine 1.90 boylar?nda, 60 kilo a??rl???nda, elleri kolundan uzun, burnu güzel, yanaklar? çökük bir dilberdi. Biz ona k?saca p. emine, olmad? emine p. diyebiliriz v.s Emine p. feminist bir k?z olup mazo?istli?e ilk denemesinde geçmi? ve art?k sadist bir kad?n olmu?ken, salak nuriyi terk etmi?, ard?na bile bakmadan kay?plara, bir rivayete göre de karayip adalar?, muhtarl?k ihtiyar heyetine giren ilk genç olarak kar??m??t?r..

Salak nuri, p. emine yi kar??s?nda görür görmez göz ya?lar?na hakim olamam??, savc? oliyim bari, gibi aptalca g?c?k bir espriyle olay?n ?okunu atlatamad???n? belli etmi?tir. Biraz su, biraz so?an koklad?ktan sonra kendine gelen nuri, emine p. ye hey dostum nbr! diyerek onsuzken ne kadar güçlü oldu?unu ve bu durumun kendisini hiç sarsmad???n? göstermek istemi?tir. P. emine; lanet olas? bok çuval? seni çok özledim, geldim ben, seni görmeye, gitmem ben art?k geriye, ben art?k seninim.. diyerek asl?nda ne kadar da yabanc?la?t???n? belli etmi?tir. Evet bu gereksiz muhabbetlerden sonra birbirlerine s?k?ca sar?lan bu iki salak  yeni maceralara yelken açm??lard?r...

Bu yelken açma laf?na da ayar?m bu konuyu bilare ele al?cam.

 

Seyyar At?fla Paran?n Notu (gözü)((((

Efendim bugün tatil oldu?undan dolay? sevgili say?nlar size kahvemi içerken son dedikodulardan bahsetmek istiyorum...

Geçenlerde kar??la?t???m sterlinin kuzeni, steril bana baz? gerçeklerin sapt?r?ld???n? aç?klad?. sterile göre dünya borsas?n?n çorab? kaçm?? ve müjde müjde müjde size parizyen den müjde size diyerekten dans etmeye ba?lam??lar, bunun üzerine ingiliz bakiresi, nam? diyer prensesi elizabet solisyon, bir parti düzenliyerek olay? protesto etmi? ve dolara meydan okumu? steril bu olaylar?n ingiltere için çok do?al oldu?unu, yaln?z atl? polislerin s?rf hava atmak için gezdi?ini ve orada ki ingiliz e?raf?n?n, i?portac?lar?n? hiç sevmediklerini söledi. bunun üzerine türkiyeden, ikizlere takke cemiyeti, ingiliz i?portac?lar?na destek amac?yla kokteyle k?rm?z? çelenk üzerine 3 sütyen, bir jartiyer, 2 kilot asarak göndermi?ler, olay yerel bas?nda geni? yer bulurken, oral bas?nda dar bir yer kaplam?? ve olay?n giderek çirkinle?ti?ini gören ve bunu f?rsat bilen paparazziler kral 3.cü çarls ceymsin tüm kirli çama??rlar?n? d??ar? dökmü?ler. derken euro sarho? bir ?ekilde ç?ka gelmi? heyyytt ulen ben ç?kt?m yat?r?n bana paralar? diyerekten ortam? germi?...

i?te böyle sevgili say?nlar pazartesi zor geçice?e benziyor, hepiniz iyi kal?n giyinin havalar so?uk...


Seyyar At?f Kimdir?

1955 y?l?nda bir ankara istanbul treninde do?mu? olan mümtaz bir ki?iliktir, annesi ev han?mefendisi, babas? okul beyefendisidir. babas?n?n di?er mesle?ide ö?retmenliktir ve bu yüzden çok ?ehir de?i?tirmektediler. o dönemler ve yine bir tayin yolculu?u s?ras?nda nur topu gibi bir çocuk meydana getirmi?lerdir ve bu çocuk trende do?du?u için ad?n? seyyar koymu?lard?r. daha ilerliyen y?llarda garibanl?ktan kendini ezdirmemek için at?p tutmu?, yok benim babam asl?nda çok zengin, örtmenli?i hobi olarak yap?yo, yok benim babam asl?nda bol arazi sahibi, örtmenlik mesai saatlerinden sonra hobi olsun diye limon sat?yo, yok efendim asl?nda babam?n fobisi zengin görünmek de, bu yüzden biz fakir hayat? ya??yoruz... falan diye çok att???ndan ikinci ad?n?da, sümüklü arkada?lar?, At?f koymu?lar... Ama bir rivayeti daha var bizim at?f?n ki tarihle çeli?kili, me?er bizim seyyara göre paray? ilk bulan bunun dedesinin, dedesinini dedesinin, dedesinin, dedesinin.... dedesiymi? ve ayn? zamanda paray? ilk kaybeden de bunun dedesinin, dedesinin, dedesiymi? ve bu yüzden kendini para yorumlamaya adam??, ata mesle?ine bir yenilik getirerek... tamirci ç?rakl???ndan h?zla yükselmi? ve ilk ve orta ve 3 çeyrek okullar?n? bitirdikten sonra tahtakele piyasas?na at?lm?? ve hem döviz alt?n v.s. i?lerini kovalam?? hemde i?portada çorap don v.b mallar satarak büyümü?, olmu?, k?vam?na gelmi?tir...seyyar at?f bugün 3 çocuk babas?, 2 amca, bir day?d?r... kendisi istanbulda ya?arken ailesi londrada sefa sürmektedir...

Seyyar At?fla Paran?n Notu (gözü)(((

Say?n ilgililer ve seyredenler ve dinliyenler ve okuyanlar ve universite terkler ve lise terkler ve ortaö?retim terkler ve anaokulu terkler ve cenin istifac?lar?... hepiniz bir program?n daha sonuna gelmediniz ba?l?yoruz..

Bugün sterlin kafas?na göre tak?l?rken geçen gün cafe de tan??t??? alt?nla ilk bulu?ma heycan?n? ya?arken, hap??r? verdi ve bu hap??rma sonucu a?z?ndan dökülen baklalar alt?n?n rengini soldurdu ki bu s?rada kad?köy meydan?nda cd satan korsanc?lar, denize girme eylemi gerçekle?tirdi, eylemde 13ü vcd 28 i dvd olmak üzere hiç kimse yaralanmad?. polis olaya müdahele etti ki etmez olayd? bir çuval cd yi berbat etti. denizler alt?nda bilmem kaç fersah filmleri evlerde izlenme rekorlar? k?rd?.

allah gecinden versin isimli piyasaya yeni ç?kan döviz markas?n?n, me?ersem uzayl?lar?n bir ?akas? oldu?u anla??ld? ve dolar yerinden f?rlad??? gibi arkas?ndan bakan tüm, s?f?r yetmi?be? numaral? bi i?e yaramaz gözlüklü borsac?lar? ?oke etti, markete gönderdi, üç korner, bir penalt? tad?nda bir ç?k?? yakalad? ve dolar?n kar??s?nda hiç de istifini bozmayan euro neye u?rad???n? ?a??rm?? bir sinek gibi taklaya geldi. yine neye u?rad???n? ?a??ran iran riyali, durun yoksa recm ederim diyerek olaylar? yat??t?rd?. t?rsan imkb 5000 puan gerileyerek ya? satar?m, bal satar?m, ustam ölmü? ben satar?m oyununu oynamaya ba?lad?lar... bu arada tahtakalede kaçak prezervatif satan seyyar sat?c?lar, mü?terilerin çabuk patl?yo ?ikayeti üzerine gözalt?na al?nd?lar, s?n?r d??? edildiler ve sonra türk olduklar? anla??l?nca gerisin geriye çakmak ta? devrine geri gönderildiler...
eveeeet bir program?n daha sonuna geldik say?nlar herkese iyi tatiller..

Seyyar At?fla Paran?n Notu (gözü)((

Bugün kurda bir dalgalanma ya?an?rken, amerikadan gelen so?uk hava dalgas?, balkanlardan ters teperek ülkemize do?ru giri? yapm?? olup bizi ters çevirmi?tir.. dolar euro ile s?ms?k? sar?lm?? kenan do?ulu ?ark?lar? söylemektedir. Ekonomi piyasas?nda ki son geli?me ise bir hayli ilginç olup bakan, onbin ali ?ahini k?lland?rm??t?r. Derken aksaray yer alt? çar?? esnaf?, seyyar sat?c?larla birbirine girmi? ç?kan olaylarda 312 ki?i göz üstüne al?nm??t?r. Bunlardan hiçi serbest b?rak?lm??, ç?kar?ld?klar? mahkemede tekrar kavga etmi?tir. Ç?kan kavgada biri hakim olmak üzere 18 insan yaralanm??t?r kavga 18.12.2009 tarihine ertlenmi?tir. Bu arada sol aç?ktan topu ileri do?ru süren sterlin, kar??s?ndaki sa? bek oyuncusu ufak f?rlama, mini, mini, minicik, içi dolu tur?ucuk, lakapl? japon yeninin kar??s?nda fazla bi?ey yapamam?? ve saha kenar?na ç?kar?lm??t?r. Olaylar büyürken imkb bugün erken paydosla saat 10.30 da kapanm??t?r. Buna k?zan kapal? çar?? esnaf? çar??n?n üstünü aç?p bir yaz gecesi rüyas? tad?nda dans etmi?lerdir. Dolar?n son hamleleri bi i?e yaramam?? euro kendini göstermi? ve günü bilmem kaç liral?k art??la kapam??t?r... Evet say?n dinleyenler bir son dakika haberiyle sars?l?yoruz, istanbul ticaret odas? önünde toplanan seyyar sat?c?lar, ticaret odas? yaz?s?n? söküp, yerine yatak odas? yaz?p, olay yerinden kaçm??lard?r pe?lerinden giden itfaiye ekipleri, yanl??l?kla yang?na giden polislerin yerini tamamlamaya çal??maktad?rlar. Geli?melerle tekrar kar??n?zda olucaz efenim iyi cumalar...

Seyyar At?fla Paran?n Notu (gözü)(

Evet say?n izliyenler bilimum para mevzuular?na ho?geldiniz.. Efenim hepinizin bilece?i gibi dolar bugünde f?rlad? yerinden ve müthi? bir atakla euro yu geride p?rak?p k?rm?z? ???kta da geçerek kendi rekorunu k?rd?. euro ise bu duruma sinirlenmi? olacak ki son 200 metrede ani bir atakla dolar? yakalad?, bu s?rada orda bulunan zab?ta ekipleri meyve satan bir seyyar sat?c?y? yakalad?lar. Kendisine allahtan rahmet sevenlerine ekmek paras? diliyoruz ve para konular?m?za devam ediyoruz... Efenim palite paskalya dolay?s? ile ak?amdan kald???n? ve bugün i?e gelemiyce?ini söyledi ve borsa y?k?ld?. Yar?n bir müteahit ile anla??l?p yerine yenisinin yap?laca?? bilgisi tam gelmi?ti ki... Euro sa?dan bir bindirme yaparak, dolar? 9 boy geride b?rakarak ve de foto biti?e göre yar??? tersten bitirip bir ilke imza atarak, ad?na yak???r bir ?ampiyonluk kazand?. Ve ekonomi severler bu heyecan kar??s?nda, al birini vur ötekine yaparak parti düzenledi. Olayda biri insan, 120 ki?i yaraland?... Bu arada eminönünde seyyar sat?c?larla zab?ta aras?nda ç?kan dü?ünde tak?lan tak?lar?n sahte oldu?u ve polisin olaya el att??? gelen bilgiler aras?nda... Eveeeet bir paran?n notu (gözü) program?n?n daha sonuna gittik, bakal?m yar?n hay?rl?s? in?allah, size bol kur`lu geceler efenim... ho?tça kal?n.. kal?n ince ne farkeder i?te bay bay...

Yorumlar (1)Add Comment
...
yazan: murat, Kasım 28, 2008
smilies/grin.gif gülmeye rumuzdan ba?lad?m son noktas?na kadar gözlerim ya?ard? tebrik ediyorum ve gelecek görüyorum...


busy