21.09.2019

TEST YAYINI

A?a??dakilerin hepsi a?a??da de?ildir çünkü bir k?sm? daha a?a??dad?r, onlar?n da biraz? çok daha a?a??dad?r, onlar?n bir tanesi de en a?a??dad?r. Gördü?ünüz gibi bir yerlerde bir ?eyler var ama oras? a?a?? m? acaba? Sadece birkaç dakikan?z? alacak bir test yay?nl?yoruz. Bu test birkaç dakikadan fazla zaman?n?z? al?rsa hata ne teste ne de sizdedir, zaman hatal? geçiyordur. A?a?? yukar?, a?a??dakilerden, ço?unlukla, hangisini veya sadece hangilerini kullan?yorsunuz?

a) Araba
b) Sigara
c) Bilgisayar
d) Prezervatif
e) Kaskolu sigara
f) Ekranl? prezervatif
g) Önden çeki?li sigara
h) Yak?t göstergeli sigara
i) Orgazm alarml? prezervatif
j) 60 GB(gig bite) kapasiteli prezervatif
k) Formula 1 yar??ma oyunu yüklü araba
l) ?çinde orgazm sigaras? bulunan prezervatif
m) A?DS’e kar?? özel anti virüs programl? prezervatif
n) Kaygan zeminleri kavrama özelli?ine sahip prezervatif
o) Önceden duman? al?nm?? kur?unsuz benzinle çal??an araba
p) Kur?un bak?m?ndan zenginle?tirilmi? hard diskli bilgisayar
q) Tekel lisans?yla duman? paket içerisine uygun park etmi? sigara
r) Çok kullan?c?l? ortamlarda görü? mesafesini azaltmayan dumanl? sigara
s) Az enerjiyi yüksek performansa çeviren iki y?l firma garantili prezervatif
t) Seyir halindeki prezervatifinizin görüntülerini CD’ye kaydeden bilgisayar
u) ?çinde içilen sigaran?n sa?l??a zararl? k?s?mlar?n? egzozda saklayabilen araba
v) Sürü? keyfinizi kesintisiz artt?r?c? deri prezervatif kaplama direksiyonlu araba
w) Araban?za, marka ve modeline ait son güncellemeleri yükleyebilen bilgisayar
x) Ucuz sigaralar?n içerisine Marlboro marka duman download edebilen bilgisayar
y) Park edildi?i s?rada, dinlenirken, egzozundan bir yorgunluk duman? tüttüren araba
z) Anti virüs programlar?nca desteklenen duman? sayesinde bilgisayar?n?z? koruyan sigara
aa) Araban?z?n egzozuna damacana ile- duman içerisine gizlenmi?- virüs kaç?ran bilgisayar
bb) Bir gün ?ss?z bir gelece?in içine dü?tü?ünüzde, yan?n?zda bulundurman?z gereken üç orgazm taklidini, dört sigara duman? halkas? üzerinde yürüyebilen bir araban?n beygir gücüne dönü?türebilen ?ss?z bir teknoloji bilgisayar?.


                                                                                                                                              Aziz GÜLTEK?N
                                                                                                                                       Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
 

 

TAR?HTEK? ?LK K?TABIN ÖYYYKÜSÜ

?lk insano?lu insan(hepimizin milatlar öncesi atas?), yeryüzüne b?rak?ld??? sabah, ?öyle etrafl?ca bir gerinmeden önce hafifçe bir gerinmi?, daha sonra etrafl?cas?… Derken, volkanlar patlam??, gök gürlemi?, her bir ?eye bir ?eyler olmu?. Art?k nerden icap etmi?se, ilk insan bu olaylar kar??s?nda a??r? duygulanm?? ve orac?klardaki bir, iki, üç pengueni; dört, be? serçeyi ve alt?, yedi kurba?ay? -say? do?rusu üzerinden hareketle- at??t?r?p ensesinin en kal?n yerinden ge?irmi?. Yakalad??? bir hostragamusu(kürdana benzeyen ve nesli, atam?z?n di?leri aras?nda tükenen talihsiz bir tür dinozor) ile di?lerini temizlemi?. Bu toplu ziyafet kar??s?nda, bütün hayvanlar kokoreçlerine kadar ?ok olmu?lar ve kaçmaya ba?lam??lar. Bizimki onlar? yakalamaya çal??arak, avc?l??? ba?latm??. Ö?len olmu? yine av, ak?am yine av, ertesi sabah av, ö?len av, ak?am av… yok ya, bu av manya??n?n pe?ini b?rakmad???m?z sürece, yaz?, kitab?n öyyyküsüne gelemeyecek. Yaz?n?n ucunu daha fazla kaç?rmadan, hemen, derhal ve aniden zapp… …arihteki ilk kitab?n nas?l bir ?ey oldu?unu çok merak ediyordum. Ee daha daha nas?l gidiyor, ?ey, pardon kalemimden kaçt?. ?lk kitapla ilgili bir ara?t?rma yapmaya ba?lad?m. Tam ara?t?rmam? bitirdim ki bir de ne göreyim? Konuyla ilgili, daha önceden yap?lm?? kapsaml? bir ara?t?rma varm??. Ne yapaca??m? ?a??rd?m. Daha sonra dü?ündüm ki, böyle bir olay kar??s?nda elimden sadece “?a??rmak” gelebilir. Zaten ben de onu yapt?m. Yani do?ru yere ?a??rm???m. (Bu parantez, ben geldi?imde buradayd?. Benimle bir ilgisi yok.) Ara?t?rmam s?ras?nda buldu?um bu ara?t?rmaya göre, tarihte ilk kitap diye bir ?ey yok. Çünkü Homeros Edebiyat ödüllü bu kitap, yaz?ld???nda henüz ortal?kta tarih yokmu?. Yani zaman deli danalar gibi ortal?kta bo?una dolan?p duruyormu?. Tarih ancak II. Kitab?n bol ünlemli bölgelerinde görünmeye ba?l?yor ki, bu da insanl??? sinir etmekten ba?ka bir ?eye yaramaz; bu da bana gelmez.
 Tarihsiz zamanlar?n yazlarlar? çok talihsizmi?. Kitap yazmak oldukça zormu?. Defter yerine geni? arazi parçalar?, kalem yerine ta? kullan?l?yormu?. Büyük harf olarak, kaya parçalar? kullan?l?yormu?. Noktalama i?aretleri olarak çe?itli a?açlar dikiliyormu?. Defter olarak kullan?lamayacak kadar büyük arazi parçalar?nda noktalama i?aretleri yeti?tiriliyormu?. ?dam karar? veren yarg?çlar ta? k?r?yorlarm??. Zaman geçtikçe teknoloji ilerlemi?. Teknoloji doruk noktas?na ula?t??? gün insanlar, ta?lar? cilâlamaya ba?lam??lar. Cilâl?, p?r?l p?r?l daha kaliteli bask?lar yap?lm??.  
 Zaman geçtikçe bu kitap daha çok de?i?mi?. Yeryüzündeki her ?ey ve herkes kitaptaki rolünü üstlenmi?. ?nsanlara da birer, ters ve anlams?z ünlem, rolü verilmi?. Yönetmen: o zamanlar…

Çok önemli not: hiçbir not “çok önemli” de?ildir.

 

HER ?EYDE ÜZER?NE ALINACAK B?R ?EY BULAN BAHT?YAR


Bahtiyar, babas?n?n mesle?i icab? mahalle sütçüsünün o?lu olarak dünyaya geldi. Çünkü babas? aylarca evine dönemeyen bir kaptand?. Kaptan bir babadan bir sütçünün o?lu olarak dünyaya gelmesinin bir ba?ka nedeni ise babas?n?n aylarca evden uzak kalmas? ve kendisinin de çevresinde olup biten her ?eyi üzerine almas?yd? bence. ?u an kendisini çok iyi tan?d???m için böyle bir sonuca vard?m. Babas?n?n uzaklarda oldu?u bir dönemde annesinin sütçüyle(Bahtiyar’?n sütbabas?), olan bir süt al??veri?i s?ras?nda hesaplar? kar??t?r?p, sevi?mesinden bile üzerine al?nacak bir ?eyler bulan Bahtiyar, annesinin karn?nda çocuk olmakla tepki vermi?ti. Üzerine alma konusunda son derece hassas olan Bahtiyar anne karn?nda, cinsiyetini belirleme, anne ve baba taraf?nda kimlere ne kadar çekece?i gibi stratejik alanlarda çok oyaland??? için, do?maya bir türlü f?rsat bulamam??t?. Bu yüzden dünyaya geli?i çok gecikmi?ti. O kadar geç ve ilginç bir çocuk olarak do?du ki, do?du?u gün ilkokul 5. s?n?fa ba?lad?. ?lkokulda be? y?l okuduktan sonra ilkokul 1. s?n?fta ilkokul diplomas? ald?. Okula ba?lad??? gün ayn? s?raya oturduk. S?n?fta da her ?eyi üzerine al?yordu. Birileri esneyince o uyumaya ba?l?yordu. Ben uyuyunca o rüya görüyordu. O gün ö?retmenimiz, yaz tatilinde ne yapt???m?z? sordu. Bahtiyar bu soruyla, ö?retmenimizin, sütbabas?n?n sütlerine laf etti?ini ve kaptan babas?n?n da rotas?n?n yanl?? oldu?unu ima etti?ini söyleyerek s?n?f? terk edip evine gitti.
Bahtiyar’?n baz? davran??lar? babas?n? çok rahats?z ediyordu. En ba?ta, babas?n? bir sütçü zannetmesi pek ho? bir ?ey de?ildi, sütçüsü bozuk olan bir mahallede. O?lunu çok seven kaptan, onu k?rmak istemedi ve sütçülük yapmaya ba?lad?. Gemiyle, süt ihraç eden ülkelerden yo?urt al?p, çökelek ithal eden ülkelere ayran satmay? ba?ard?.
Bu arada Bahtiyar da durmadan büyüyordu. Büyümesini bile gelecekteki çocuklar?n?n ve torunlar?n?n kendisini ileriye do?ru itmesine ba?l?yordu. Her ?eyde üzerine al?nacak bir ?eyler bulma özelli?i ona bazen pahal?ya mal oluyordu. Bir keresinde, girdi?imiz bir markette, kendisi hiç al??veri? yapmad??? halde, kasan?n yan?ndan geçerken o anda kasiyerin s?radaki mü?terinin ödemesi gereken yüksek miktardaki tutar? söylemesini üzerine ald? ve hiç paras? olmad??? halde-benden borç alarak- o miktar? ödemi?ti. Borç vermek istemedim ama Bahtiyar?n, IMF’nin ülkeye kredi vermemesinden beni sorumlu tutmas?ndan korktum. So?uk havalarda ben üzerime kal?n giysiler al?rd?m, o ceplerine havuç doldurur ve eline de bir süpürge al?rd?.
Bir gün yolda kar??la?t???m?z bir Arap turistin kendisine bak???ndan, M?s?r Piramitlerinin yap?ld??? dönemlerde, ba?l?k paras? biriktirme amac?yla piramit in?as?nda çal??maya giden pek çok Anadolulu genç gibi, dedesinin de M?s?ra gitti?ini anlad?. Arap turistin ba??n? hafifçe yukar? kald?r?p tekrar Bahtiyar’a bakmas? üzerine, dedesinin Türk oldu?undan ve piramitlerin s?rr?n? herkese söylemesi ihtimalinden dolay? i?e al?nmad??? sonucunu ç?kard?. Tarihi dedesine i? verilmemesini ö?renince Bahtiyar?n bütün sigortalar? att?. Tam o s?rada bana yabanc? plâkal? bir araba çarpacak gibi yapt?. Bahtiyar oldu?u yerde can verdi. San?r?m bütün hayat? bir film ?eridi gibi gözlerinin önünden geçmedi çünkü biraz önce bütün sigortalar? atm??t?. Enerjisi kesikti…

  

Yorumlar (0)Add Comment


busy