21.11.2019

Kahraman Deniz

 

 

 

 

Sevgili Kahraman, karikatürlerini ka??da çizip, bilgisayar ortam?na m? aktard?n, yoksa do?rudan tablet falan marifetiyle bilgisayarda m? çizdin, tam anlayamad?m ama (tek do?ru olmasa da) en do?rusunu belirterek ba?layay?m. Sadece bilgisayarda çizmeye çal??an ba?ka arkada?lara da yol gösterici olabilir…
Sanal ortamda çizmek konusunda ne kadar usta olursan?z olun, mutlaka klasik yöntem kullanmak gerekir. Ne? ?yi cins kur?unkalemle iyi cins bir resim ka??d? üzerinde elle çal??mak ve sonra onlar?n üzerinden çini mürekkeple geçmek... Silerek, bozarak, ara?t?rarak ve deneyerek en do?ru hareketi yakalamak, eli ve bile?i i?lek bir hale getirecektir… Bilgisayar çizim programlar? ne kadar geli?mi? olursa olsun, insan eli kadar duyarl? olmayaca?? için çizgilerin kuru ve so?uk olma tehlikesi vard?r.

Bu girizgahtan sonra senin karikatürlerine gelirsek, espri ve çizgilerinde karikatür ruhu oldu?unu söyleyebilirim… Bu ruh ya da duygu konusu karikatürde çook önemlidir. Ne kadar usta çizer olursan?z olun, karikatürde olmas? gereken komiklik, delilik, f?rlamal?k, hergelelik vs gibi etkenler yoksa bir taraf? hep eksik demektir… Bunlar? sonradan kazanmak ya da ö?renmek de pek mümkün de?ildir. ?nsan?n içinde ya vard?r, ya yoktur. ?çinde olan ka??da da yans?r… Senin çizimlerindeki insan surat ve ifadelerinde bu duyguyu yakalamak mümkün. Ama hemen ekleyeyim, biraz etki alt?nda oldu?u belli. Mizah dergilerinde çizen kimi karikatürcülerin etkisi alt?nda kalmak, onlara benzemek, en az?ndan ba?lang?ç için kötü bir ?ey de?ildir.. Hatta olmas? bile gerekir. Önce kendine yak?n buldu?un sanatç?lara öykünerek, onlar gibi çizer ya da yazars?n. Fakat ilerleyip ustala?t?kça mutlaka kendi tarz?n?, üslubunu edinmen gerekir… Zaten, sadece karikatürde de?il, sanat?n her alan?nda, kendi tarz?n? yaratabilmek, özgün olabilmek belki de i?in en zor ve en belirleyici k?sm?d?r…

Dedi?im gibi, suratlardaki ifadeler yerinde ve komik kullan?lm??… Ancak balonlar için ayn? ?eyleri söylemem zor. Yukar?da söyledi?im, etki alt?nda kalmak konusu yaz?larda/balonlarda da a??r? bi ?ekilde kendini gösterirse, etkiden ç?k?p taklite kayabiliyor… ?lk dikkatimi çeken balonlar?nda fazla küfür var Kahraman… Küfüre kar?? de?ilim hemen söyliim . Yerinde ve dozunda kullan?l?rsa zaten hayat?n bir gerçe?i… Ama sinemalarda da çokça ele?tirildi?i gibi sadece komiklik olsun diye, espri gibi kullan?l?r ve medet umulursa sevimsiz kaçabiliyor…

Son bir ?ey; karikatürlerinde ana figürler kadar arka detaylar? çizerken de özen göster. Tarama ucu kullanman?n önemi de buradad?r zaten.. ?nceli kal?nl? çizebilirsin ve öndeki ana figürleri ezmeden arkadaki detaylar? daha ince yapabilirsin..
Bu tarama ucu, çini mürekkebi ve resim ka??d? konusunu daha sonra geni? biçimde anlatmaya çal??aca??m..
Yeni i?lerini bekliyorum, sevgiler…

Yorumlar (2)Add Comment
...
yazan: Ça?da? Kemalo?lu, Şubat 15, 2009
Evet çizimlerin de renkleride çok güzel ba?ar?lar...
testereye bay?ld?m bu arada (:
...
yazan: Murat, Aralık 21, 2008
Bence çizdiklerin çok güzel karde?im. Renkleri çok ho?uma gitti benim. Espriler de ho?. eee daha noolsun. Böyle devam et smilies/smiley.gif


busy