21.09.2019

Do?uhan Atabey

 

 

Do?uhan, senin çal??malar?n? da desenlerin ve karikatürlerin olarak iki ayr? biçimde incelemek gerekiyor… Serbest desen çal??malar?n, baz? çizerlerin etkisini hat?rlatsa da fena de?il.. (yer yer sevgili ?smail Gülgeç’in çizgisine benziyor) Ancak di?er yaz?da da belirtti?im gibi en az?ndan ba?lang?ç a?amas?nda baz? usta sanatç?lar? k?lavuz belleyip, onlara benzeterek çal??man?n zarar? yok. Yeter ki sonras?nda, bu benzeme kronik bir durum al?p taklit konumuna dü?mesin… El k?vrakla??p, ustal?k art?nca derhal bu etkilerden uzakla??p kendi stil aray??lar?na geçmek gerekir…
Desenlerin belli bir sa?laml?k ta??sa da, bu çizgiden karikatüre geçi?, henüz evrimini tamamlamam??… Resim ve karikatür aras?nda bir yerde kalm??. Bundan sonra, zihnini daha fazla karikatüre odaklamak ve o çizgiyi yakalamak için devam etmen gerekiyor… Resim çizgisinin etkisinden kurtulmak, ancak çok fazla karikatür denemeleri yapmak ve beynini de biraz o tarafa ko?ulland?rmakla mümkün…
Ama iyi taraf ?u ki; karikatürlerinde, o çok önemli olan komiklik ve f?rlamal?k duygusu seziliyor.. Tiplerin surat ifadeleri güzel..
?fade demi?ken… Ben, çizdi?imiz karikatür adamlar? tiyatro oyuncular?na benzetirim.. ?yi oyuncular, rollerinde ve repliklerinde do?ru yüz ifadesi, do?ru mimikler ve do?ru zamanlamalar kullan?rlar… Bir oyuncunun yetenekli olup olmad??? bu detaylarda ve oynad?klar? oyunu ne kadar iyi kavrad?klar?nda gizlidir… Özellikle komedi oynamak daha zordur, daha özeldir ve daha çok duygu gerektirir. Komedilerde sevimli ya da sevimsiz olmak, komedyen ya da ?aklaban olmak aras?nda ince bir çizgi vard?r… Bu çizginin do?ru taraf?nda yer almak duyguyu, zekay?, sezgiyi ve zamanlamay? gerektirir… ??te bizim karikatür adamlar?m?z da iyi birer oyuncu gibi oynad?klar? rolün gerektirdi?i ifadeleri ve vücut dilini çok iyi yapmak zorundad?rlar… Sevinç, hüzün, öfke, ?a?k?nl?k, korku ve bunun gibi birçok duyguyu suratlar?ndan ve vücutlar?ndan net olarak anlamal?y?z… Bu yüzden karikatür çizerken olmazsa olmaz çal??malardan biri de surat ifadeleri ve vücut dili denemeleri yapmakt?r…
Senin karikatürlerindeki insanlar?n ifadelerini do?ruya yak?n buldum… Fakat tiplerin çok fazla birbirine benziyor. Daha farkl? suratlar, karakterler, kimlikler bulmak zorundas?n… Bu duyguyu ve tarz? koruyarak ustala??rsan çizgin çok iyi bir yere gidebilir…
Karikatürün arka planlar?yla laf? ba?layal?m.. Yine tiyatro örne?inden gidersek, dekor çok önemli bir unsurdur ama asla önde oynanan oyunu ve oyuncular? ezmemelidir. Ne bizi rahats?z edecek kadar zay?f ve özensiz, ne de gözümüzü alacak kadar cafcafl? olamaz. Senin (ve tabi di?er birçok arkada??n da) karikatürlerinde arka planlarla, öndeki as?l figürler ayn? kal?nl?kta çizildi?i için birbirine kar???yor ve esprinin etkisini azalt?yor… Ka??t üzeri kompozisyonu kurarken, as?l espriyi (yani oyunu) daha önde ve belirgin çizerken, arka planlar? (yani dekoru) ?i?irmeden, özenle ama daha ince çizgilerle çal??mak gerekir…
Ve son bir not.. Di?er arkada?lar?n da buray? okuyaca??n? dü?ünerek herkese ortak bir mesaj olsun… Hayvanat bahçesi ve sperm bankas? karikatürlerini, balonlar?na dokunmadan koydum… Bundan sonra gönderece?iniz i?lerin yaz?lar?n? okunakl? ve görünecek koyulukta yazarsan?z iyi olur..
?yi çal??malar, sevgiler…

Yorumlar (4)Add Comment
...
yazan: ibo , Eylül 13, 2009
1.ci ve sonuncu kariketürler çok güzel ke?ke di?erlerinide okuyabilseydiksmilies/smiley.gif
...
yazan: Ça?da? Kemalo?lu, Şubat 15, 2009
evet zaman makinas? gerçekten çok güzel...
...
yazan: rumuz:pilis tray egen, Ocak 02, 2009
ke?ke biraz daha okunabilseydi balonlar, esprilerin çok güzel umar?m her?ey gönlünce olur yeni y?la yeni bir profesyönelçizer daha girer...
...
yazan: Ali Efe, Aralık 01, 2008
Çizimler Çok Güzel,San?r?m Daha önce Dergilerde Görmü?tük..Son Espriyi ?se Özellikle Çok Sevdim.. smilies/smiley.gif


busy