21.09.2019

Ali Efe ( Antalya )

 

 

 

 

 

 

 
 

Çizgilerinin belli bir ustal?k ta??d???n? rahatl?kla söyleyebilirim Ali.. Özellikle serbest çal??malar?nda desenin sa?lam oldu?u anla??l?yor..
Hemen parantez açmak gerekir.. Desen nedir?.. Bu kavram?n kullan?ld??? çok alan var elbette.. Kuma? deseni, hal? deseni, seramik deseni vs… Bizim buradaki ‘desen’in anlam? ise en basit tan?m?yla, temel resim bilgisi… Akademik çizim tekni?i.. Belli kurallar? olan, yetenek ve tabii ki çok çal??mak gerektiren bir sanat. Örne?in orant?l? insan vücudu, gerçekçi figürler ve hayatta gördüklerimize t?pat?p benzetilerek çizdi?imiz resimlere genel olarak desen diyebiliriz…
Karikatür, belki de birçok insan?n, çok kolay çizilen e?ri bü?rü komik çizimler diye alg?lad??? bir tekniktir.. Ancak özellikle karikatür çizmeye hevesli olan genç arkada?lar?m bilmelidir ki iyi bir karikatürün temelinde sa?lam bir desen bilgisi olmal?d?r. Hatta karikatürün kendine özgü ?öyle bir zorlu?u da vard?r, “iyi resim yapan herkes iyi karikatür çizemez, ancak iyi karikatür çizen herkes iyi resim de yapar..” Ya da yapmal?d?r.. Resimden, veya desenden karikatüre geçebilmek çok da kolay olmayabilir. Ancak iyi bildi?iniz ve iyi uygulad???n?z bir tekni?i deforme edebilirsiniz. Hemen Picasso’dan bir örnek akl?ma geliyor. 12 Eylül döneminin malum müsebbibi, netekim pa?a’n?n kendisinin iyi ressam oldu?unu zannedip Picasso’nun o yamuk yumuk resimlerini küçümsedi?i ve bunlar? ben de yapar?m nolcak dedi?i anlat?l?r.. Ancak bilen bilir, Picasso’nun yamuk yumuk denilen o resimlerinin arkas?nda çok sa?lam bir desen yatmaktad?r.. ??te o sa?lam desen sayesinde, figürlerini böyle cesaret ve ustal?kla deforme edebilmektedir..
Bu kadar genel sohbet yeter, sana gelince.. Sa?lam desenden karikatür çizgisine geçmekte biraz problem var… Karikatürlerinde resimsel çizginin etkisi yo?un olunca, karikatür ve mizah duygusu çok zay?fl?yor… Özellikle de komik ve balonlu karikatüre e?imli olunca bu teknik, espriyle pek örtü?müyor.. Sanatsal karikatür dedi?imiz, daha desen a??rl?kl?, yaz?s?z karikatür biçimini kald?ran bir çizgi, komik karikatürde kullan?l?nca ayn? etkiyi sa?lam?yor. O yüzden, karikatürün hangi alan?n? seçece?ine karar verip, o çizim tekni?i yönünde ilerlemen daha do?ru olur.. Abi ben komik karikatür çizmek istiyorum dersen, çizgilerini resim etkisinden kurtar?p komikle?tirme çal??malar? yapman gerekecek.. Baz? espriler güzel, ancak dedi?im gibi fazla resim etkisi yüzünden a??r? deforme etmen çok zor anla??l?r ve kar???k hale getiriyor.. Daha net ve sade i?lerini bekliyorum…
Bir de ayr?nt?.. Karikatürlerinde gölge amac?yla yapt???n taramalar?, küçük karalamalar? henüz yapma.. Figürleri de yar?m b?rakmay?p, tamamlamaya çal??…

 
Yorumlar (7)Add Comment
...
yazan: ?smail Coroz, Ocak 24, 2009
Mart ay?nda bir dergi ç?kar?yoruz. Ekibimizde hâla bir tak?m eksiklikler var ve karikatürist ar?yoruz. Bizimle " Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir " adresinden irtibata geçebilirisin. Bu adresi ekle ve kar??l?kl? konu?al?m.
...
yazan: Ça?da? Kemalo?lu, Ocak 01, 2009
Çizimlerini çok be?endim.Bende karikatür çiziyorum.Her ne kadar amatör olsam da güzel i?ler ç?k?yor.Can Barslan'la ileti?ime geçebilsem çal??malar?m? ileticem ba?ar?lar?n?n devam?n? dilerim...
...
yazan: do?u?an, Aralık 11, 2008
yorumun için sool ali... senede salaam bileek vaar... kalemine sal??k... kolay gelsiin
...
yazan: pilis t?ray egen, Aralık 04, 2008
bence ince güzel espriler var, çizimler hakk?nda bi?ey bilmedi?imden bi?ey diyemem tabikide ama ben siteden okuyan yabanc? bir gözmü?üm gibi bakarsam okunmuyo anla??lm?yo gibi ama eminim daha da iyilerini yap?cak bi halin var yani...
...
yazan: MEHMET EFE (Amca), Kasım 28, 2008
Öncelikle Can Baba...Tarama ucun dert görmesin.Ye?enim sana emanet.Ben G?rg?r'?n en eski zamanlar?ndan ald?klar?m? Ali'ye iletmeye çal??t?m; bundan sonra ustalarla payla?s?n.Sevgili Ali...
...
yazan: tramva, Kasım 27, 2008
smilies/wink.gifBence sanatsal karikatürü seçsin.
Çok belli o alana yatk?n oldu?u..Bir de iyi espriler bulursa çok süpper olur valla..Afferim smilies/grin.gif
...
yazan: müjdat ülker, Kasım 27, 2008
Sevgili Ali,

Her ne kadar Can Barslan'?n kelime kaynakl? espirilerini oldum olas? sevmemi? de olsam (karikatür çizimindeki ustal???na laf yok elbet) senin hakk?ndaki olumlu ve olumsuz ele?tirilerinin tamam?na kat?l?yorum. Sen de yetenek oldu?u kesin ama biraz daha sadelik ?art.Espirilerin birkaçtanesi de gerçekten iyi.Bence çok iyi yoldas?n. Can Barslan gibi ustalar?n sözlerini de kesinlikle dikkate almal?s?n.Ba?ar?lar.


busy