21.09.2019

?AN T?YATROSUNDA YAKMI?LAR ?Y? ETT?LER

Bana dediler ?an ad?nda olan bir tiyatro varm?? onu yakt?lar dediler,ö?renmi? oldum.Dedim ora nere,o dedi ki ercüment abi dedi sen duymam?? olabilirsin dedi hakl?s?n bir sürü de i?in var dedi bu kadar i?inin aras?nda kula??n?n arkas?n? ka??yacak vaktin olmuyor dedi.Ben dedim gözüm ben duymad?m bana biraz malumat ver,o da bana malumat vermi? oldu...
Onun bana malumat vermi? oldu?u me?er orada tiyatro oynan?yormu? tiyatroda milli örf his,anane önce dedim bana ne...Me?er orada muz?r oluyormu? kar?lar üryan ç?k?yorlar, ananemize sata?m??lar bac?lar?n?z?n ?rz?na muz?r oluyormu?,herifler üryan ç?k?yorlar,padi?ah macununu lüp lüp yutuyorlar ve akabinde salondaki bayan seyircilere sald?r?yorlar...Dedi herifler k?ll? milli oluyor ve bayan seyircilerin kocalar?na kafalar?na vurup bay?lt?yorlar ve kocalar? bay?l?nca rahat rahat bayan seyircilere sald?r?yorlar ve akabinde ?rz m?rz dümdüz oluyor...Tiyatronun kap?lar?n? kilitliyorlar ve bayan bac?lar?m?za din,dil,cins,?rk gözetmiyorlar hepsine sald?r?p emellerine alet etmi? oluyorlar...
Ya??m ellibe? küsür,bu ya??ma ?imdiye kadar böyle bir?ey ne duydum ne de,ben onlar?n ebelerine tasallut edeyim,orta cihetlerine yunduray?m ve onlar?n hüceyrat?na salay?m... Afedersiniz ?imdik ben bunu neden dedim?..Derim haks?z de?ilim.Mirim...?u memleketin bu layik topraklar?nda bu da ne?..Tiyatrolar?nda hangi milliyetçi vatan evlad? yakm??sa ona da helal olsun...Kibrit yakt??? eline helal olsun...Davulcuya selam olsun...O  da film çeviriyor helal olsun,aferim...Erdara haram olsun,z?kk?m Olsun...

?an tiyatrosunu yakan eller helal olsun
Onlar?n tiyatrosundan üçünü salland?ray?m
Kar??lar?na geçip göbek atay?m
Erdal da orada rol alm??t?r mutlaka...