21.09.2019

?imdik ben bunu neden dedim.Duydu?uma göre gazetelerden okudum da herkes kabak gibi biliyor ben dedim ulan ben neden bilmiyorum.Gazeteler bang?r bang?r yazm?? oldular ?imdik ben damad?m?za hürmetler etmi? olay?m...Davulunda alt?n bulsun davulunun tokma?? tuttu?u alt?n olsun...Türban hususunda herkes bir?eyler yaz?ld?,söylendi yaz?ld?...Gazete veriyorsunuz,bir para ile gazete al?yorsunuz!..Dansöz Kumsal'?n donu görülüyor. Pardon,burada bir yanl??l?k yazm?? oldum ya??m ellibe? küsur hatas?z kul olmuyor.Gazetede görüyorsunuz ba?? ba?l? han?m han?mc?k k?z evlatlar?m?z,ba?? türban giymi? gencecik manevi deli kanl?lar çekmi?ler basm??lar gazeteye foto?raflar?n? siz de görmü? oluyorsunuz...
?imdik ben bunu neden dedim.Nasrettin hoca bir gün ?imdik size Nasrettin Hoca'dan birmisal vereyim.Nasrettin hoca birgün e?e?ine tersten yakla??yor ve adam?n biri de demi? Hoca,e?e?ine ters pinmi?sin Hoca da ona ?u ?ekilde yan?t veriyor ulan dedi senin gözün bozuk dedi miyop asti?mat,astir git demi? oldu adam da astirmi? gitmi? oluyor...Adam da h?ristiyan falanjiskmi?...?imdik ben bunu neden dedim..Ba?bakan?m?z?n türban davas?nda çok güzel bir sözü vard?r o da pek yak?nda bu icabeden cevab? verecektir tahmin ediyorum cuk oturtacakt?r...Ya??m ellibe? küsür,?imdi ö?renmi? oldum .Bura layik bir ülkenin evlatlar?y?z...?steyen kafas?na türban takmas?na ben de mani olmam... Han?m han?mc?k,akça pakça k?zlar?m?z?n kafas?ndaki saçlara Rus H?ristiyan Falanjiskleri baksa daha m? iyi?..Türban takmay?n deyenin yakas?na iki elim ahirette yakas?ndad?r...Oyar?m onu, Gözüm...

Ülkemiz layik bir ülkenin evlatlar?y?z
Madem ki layik bir ülke topraklar?nda evlatlar?y?z
Ekonomimiz liberal oluyor
Davulcular da bu ülkenin evlad?...