21.09.2019

Ya??m ellibe? küsur ?u ya??mda geldim ya art?k yemem? Daha önce çok yedim bir çok ama art?k ?u ya??mda öleyim de gam yemem... ?imdi ben bunu neden yazd???ma hangi vesile ile yazd?m bunu niçin dedim? ?imdi ben hangi vesile ile her zaman yazd?m Ruslara hep kar?? duruyorum kar??s?nda dimdik ta? gibi aybettiniz... Ruslara ?imdi derim ben o h?ristiyan falan-jisklere ac?tt?m m? cicim derim...Me?erse Bulgarlar da bir cins tür Rus oluyormu?... Ruslar?n güdümünde güdüm güdüm güdümlermi? bu Bulgarlar da Tevekkelli de?il!.. ?u ya??ma gel-dim,ö?renmenin ya?? yok dünyaca ?ampiyon olmu? Naim Süleyman bize iltica ediyor... Bunuda böyle duyurmu? olay?m, Bulgarlara diyeyim ap???p kald?lar... Biz adama böyle dola?t?r?r?z koruyu...
Efendim yaln?z gözlerden gerekmesin kaçmamas? gereken bir?ey gerek...Bu hadisenin perdesinin arkas?n?n orada ne var madalyonun öbür kenar? ne bunu da aç?klayay?m, if?a edeyim... Say?n beyefendimizin bas?na toplatt??? bas?n toplant?s? yapt???na oraya ben de gittim... O dedi "Süleyman, senin Türkiye'ye getiren teyyare vard? ya dedi... Sen onda ya dedi i?te o teyyare benim tayyareydi" dedi... Beyler bu hadise mühimdir, milletçe sevinelim ama yi?idin hakk?n?, Erdal'? öldür hakk?n? Gözüm'e ver... Onun teyyaresi olmasayd?,bu i?te olmazd? biraz zor olurdu... Makalemin sonunda beyefendinin teyyaresinin içine aynen ?ngiltere'ye yollad??? teyyaresine bol mavi oktan benzin niyaz eder... Bütün aile h?s?m efrad?na ellerinden gözlerinden öpüyorum...

Erdal'a yüz verme bizim teyyaremiz var 
Ruslar?nki yellenmeden teyyare
Bu i?in perde arkas?nda Gözüm var
Bu devirde hangi liderin teyyaresi var...