21.09.2019

Bugün çar?amba, ta?rada? Per?embe, Ercüment Menemen ?irin Ba?bakan?m?za hay?rl? i?ler dilerim... S?hhat dolu günler derim,i?lerinde ba?ar?lar der esas?nda onun ba?ar?l? oldu?unu derim... Sonra ben dedim Gözüm'ün biricik han?mefendi size de aynen ve ben derim biricik sanat güne?ine yani k?z?m?zla evli damat beye davulu gergin davulunun tokma??n? rast getirsin diler ve torunumuza da bol bol mama süt temenni ederim... Aman ona iyi bak?n, ya??m ellibe? küsür, mamas? so?uk olmas?n, grip olmas?n yavrum. mamas? sütü radyasyonsuz olsun...
Böylece radyasyon dedim bu haftaki makalemin konusunda radyasyon konusuna de?inece?imi...Yukar?daki paragrafla hangi konuya de?inece?im kabak gibi bir ba?lant?yla konuya gireyim. Konuya girerken sizi biraz Rus denilen milleti anlatay?m, bilgi vereyim... Rus milleti nedir? Anlatay?m,ö?reteyim.ön bilgi vereyim... Bu Rus milletinin komünist oldu?unu duydum... Ben bu milletten zaten ?üpheleniyordum. s?n?rlar? güneyden kuzeye uzan?yor bu milletin, Moskova da onlar?n oluyormu?... Norveç, Sidney, Petingrat belirli ba?l? ?ehirleri oluyor... Burada ya?ayanlar?n k?z?l h?ristiyan falanjisk olduklar?n? san?yorum... Ya??m eilibe? küsur yalana riyaya lüzum etmem... Polonya'n?n içine ç?kartan bunlar. Çekoslavak? yerle bir eden bunlarm??... ?sviçre'yi i?gal ettiler saniyorum. Kanada'daki mücahitleri k?ran bunlar.. Yapt???m ara?t?rmada bizzat bir inceleme yapt?m... Bunlar pezevenkmi?... Velhas?l hepsi yaramaz adam, milliyetçi de?il, hiçbiri delikanl? denemez ben inceledim... Bu Ruslar göze görünmüyorlar, geceleri gelip milliyetçi bebeklerin kan?n? içerler .. Zevk sefa, sefahat ooh, e?lence vur patlas?n oynas?n çalarlar... Radyasyonu ç?kart?yorlar milli manevi de?erlerimize radyasyon denilen bir cins bulut gaz?yla hallediyorlar, bikini mayo defilesi falan hepsini milli manevi gençli?imizi radyasyona tabi tutup milli olmalar?n? önüne geçiyorlar... Torunumuzun da sütünde radyasyonlu içsin de gün görmesin diye hep Rus falanjisklerjnin bir i?idir... Yaz?m?n ba??nda Gözüm'ün o?lu olan say?n efemizi unutmu?um çok özür dilerim... Ben diyorum beni affetsinler onu da aynen ba?ta yazd???m ba??ndaki gibi... Yaz?m? yine bir ?iirle radyasyona giydireyim...

Radyasyonu ç?kartan hep Ruslar ç?kartt?
Ruslar olmasayd? daha iyiydi
Nedir bu Ruslardan hep radyasyon yapt?lar
Sütte de radyasyon vard?r...