22.11.2019

DARW?N'?N ANASI DA MI? MAYMUN MUYDU?

Bir hayran?m geldi dedi Ercüment Bey dedi size sayg?lar?m? hürmetlerimle dedi size bir ?ey soraca??m çünkü kafam? kurcalayan bir ?ey soraca??m dedi? Buyrun beyefendi ben dedim kafan?zda kurcalayan her ne ise ?eyi sorun dedim hiç çekinmeden sorabilirsiniz dedim, adam dedi Ercüment Bey çal??t???n?z bu Limon mecmuas?nda ben pek be?enmiyorum dedi siyasi fikirleri benimce çok antipatik buldum dedi sonra Ercüment Bey siz fikirlerinizi sayg? duydu?um bir yazars?n?z neden melanet mecmua Limon'da çal??t???n?z? akl?m ermedi... Ben dedim mirim ben hususi bir maksad?m var dedim... O da bu mecmuadan ben de g?c?k kap?yorum ya??m ellibe? küsur ?u ya??mda maksad?m bu mecmuaya kar?? tek ba??ma mücadele edece?im ve Allah'?n izniyle onlar? ya do?ru yola bulduraca??m dedim, yada ben onlar? gebertece?im...
Bu küçük antiparantez hadiseyi parantez (içinde naklettikten sonra) makalemin bu hafta yazaca??m makale konusu Darwin'dir... Efendim ya??m ellibe? küsur... Duydu?uma ki göre bu af buyurun beyin cac?klamas? oldu?unu zannediyorum bu herif insanlar?n yani bizler maymundan gelmi?ti?imimi.Zimi...Gelmi?zi...miydi...Zim...?imizi söylüyormu? bu beyninin hücrelerine af buyurun i?edi?imin herifi...Ya??m ellibe? küsur bunu söyleyen af buyurun ya pezevenktir? Ya da efendim ?imdi ben bu Darwin'in fikrini çürütece?im...
Dünya topraklar?nda millet kurmu? rengarenk her renk insan bulundu?una ?üphe edilmez? Ya??m ellibe? küsür, daha ne diyeyim sar? insanlar vard?r... Japon Çin insanlar? sar?d?r safran gibi sonra siyah? var.. karas? var... Zenci diyoruz, k?rm?z? adamlar var... Bilim de k?z?lderili "Indian" deniyor ve en üstün rengi beyaz olan insanlarda mevcut... Simdik Darwin'e sorar?m..."Ulan anas?n? kelaynaklar?n gagalad??? oynak. Sorar?m be? renk ?rk insan var, peki sana soruyorum bana bir adet sar? Japon maymun var m? desem, bir adet siyah zenci maymun bana göstersene... Bana lolo yapma... Böyle çürütürüm adam?, Japon maymun olmaz maymun dedi?in k?ll?, ucube.bir mahluk olur, f?st?k yer konu?amaz çirkindir.. ??te böyle çürüttüm ya??m ellibe? küsur... Senin baban orangutan m??.." Bu konuda bir ?iir yazarak ayr?ca çürüteyim...

Darwin diyor maymundan geldik
Ben derim ki hay?r maymundan gelmedik
Senin niyetin ne H?ritiyan falanjisk
Maymundan gelseydik f?st?k yer idik...