21.09.2019

Ben dedim ?u ellibe? küsur ya??m var itibar?m? Allaha bin ?ükür...?tibar?m yerinde kim bana demi? Ercüment Bey veya Ercüment abi derse, efendim ben demem ona sen neden bana dersin demem Allah?ma bin ?ükür insana zenginden zarar gelmez derim, bunu derim bilirim, bunu söylerim derim... Ellibe? küsur ya??mda derim haram yememi?im, kimsenin gözüm yok ?u ya??mda, hiç kimsenin namusunda, kar?s?nda yok çok ?ükür ?rz?nda f?r?nc?n?n k?z?nda, kaymak taba??nda, ellibe? küsur ya??m?n Ali cenap? dahilinde...
Bu haftaki makalemi ba?larken deyeyim ufak bir latife de?il mi efendim.. .Akl?ma gelmi?ken deyeyim... Makalem sar? ba?lar lo, k?z söyledi gelin a?l?yor. bunu da böylece deyeyim latife olsun gönüller ho? olsun, milliyetçi mukaddesatç? Ba?bakan?m?z sen ya?ol varol... NUR ol...
?ki annem babam önüme aks?n ki, ?u ellibe? küsur ya??n hayr?n? görmü? olmayay?m bana ya?c? diyen pezevenklerin malakan?z? emzireyim ya?l? ball? esas ya?c? sizsiniz hepiniz H?ristiyan falanjisk u?a??s?n?z Moskova'ya? Amerika Birle?ik Devletleri'ylen SE?A diye bir anla?ma imzalanacak... Ben dedim bu SE?A anla?mas? Amerika ile dostlu?umuzu perçinleyecek bir ?eydir bu dedim ayr?ca falanjisk Moskova u?aklar? diyor bir milyar d?? borcumuz ne olacak diyor h?rl?yorlar... Ben bu ya??mda dedim yahu beyler ekonomi diye bir ?ey var mekonomi var dedim? Ya??m ellibe? küsur dedim bilmiyor musunuz bu boku herkes gider bu i?in mektebi var ektebi var orada oku, tabi d?? borçlar olacak ki sübvansiyon mübvansiyon... Tamam m?, ki?i ba??na dü?mü? milli gelire laf ediyonuz dedim ben yok ikibin dolar de?il... Yok bilmem ne... Açt?rmay?n kutuyu.söyletmeyin boruyu... Naah...Size desem siz bu üsluptan anlars?n?z. ?u ellibe? küsur ya??mda sizi donumda sallar?m, herkese hak etti?i cevab? cuk oturttum...
Bu haftaki makalem biraz ciddi yazd?m,zorundayd?m... Filhakika bilincim gazetecilik ve yazarl?k ?uurum, beni bu menhusiyete ?evketti ciddi oldu... Ba?bakan?m?z Gözüm'ü çok seviyorum. Bana ya?c? diyenin bu makalenin sonunu bir ?iirle ba?layay?m sonunu...

Bana ya?c? diyen dülger
Esas senin g..tün borazan
Oluyorsam ben ya?c?
Esas?nda senin oran borazan...