21.09.2019

SOKSUN S?Z? E??EK ARISI

Gözüm efendim.?u ya??mda ellibe? küsur ya??m var, Allah sizi inand?rs?n daha hiç kimsenin ba??ndan bir üzüm tanesi yedim mi.Yemedim, yemem, yedirmem... Yeyemem... Yememi?im, yemem de... Bundan sonra da yiyen namertim böyle olsun... Yedim mi zina ç?kartmas? olay?m efendim...
Bu haftaki makaleme bir hat?ram? nakletmekle ba?layay?m bu hafta... Sene bilmem kaç, Ceride-i Tasvir-i Dembedem Gazetesinde pehlivan tefikas? yazar?m.Ya??m ?u an ellibe? kû-sür.Yazd???m pehlivan tefrikas?nda ne yazd???m aynen ?öyley-mi?..."Yedi cihan pehlivan? inmeli Hamdi, çift t?rpan at?p, rakibini kafakola al?p.üstüne ç?k?p, kan?rt?p kütürdetip, raakibi Bombeli Milo?'tu... Melo?'tan olmayd?. Derken bir de ne oldu o anda peyderpey?.. Peder Bey geldi dedi o?lum ne yazirsan, dedi... Ben de dedim baba sen ne biçim konu?irsan, pardon konu?uyorsun dedim.yahu ?u dilini bir düzeltemedin dedim. Biz bu milletin yirmi milyon millet evlad?y?z, antiparantez o zaman nüfus yirmi milyon?..Baba dedim babama, sen bir yazar babas?s?n bu milletin bir yazar babas?s?n dedim sen. Sen de yazirsan,yapirsan diye konu?ursan ohoo i?imiz var dedim... Dedi o?lum ben bir halk çocugiyam böyle koni?iram dedi. Ben de masamda bir ??ne vard? hemen onu babam?n diline bat?rd?m. Kusura bakma babac???m milletçe topyekün ya?ayan Türkçe konu?al?m..."
Efendim bu k?sa hat?ram? böylece naklettikten sonra bu hat?ray? nakletmemin sebeb-i veçhilesi ?u...Bir tak?m taklavatlar öztürkçe möztürkçe deyip garaip acaip bir tak?m kelimeler uydurmu?lar söylüyorlar.Yok efendim soyutlamakm??.özverilemekmi?mi? yan?tlamakm?ym??m?? ne... Çok de?erli bir sözümüz vard?r. Benim de bunlara verece?im cevap ?udur... K?rk y?ll?k cevap, olurmu yan?t... Siz merak etmeyin ?uura sahip milli ?uur dolu hisli vatanda?lar?m.Ben dimdik ayaktay?m. Ben onlar?n hepsinin analar?n? betimlerim... Herkesin mal? meydândad?r. Herkesin suali ahirette sorulacak. Ellibe? küsur ya??m var. Allah Gözüm'den raz? olsun. Hükümet erbab?ndan zeval vermesin. Ellibe? küsur ya??mda böyle diyorsam ne mutlu bana... Bu ya??mda... Bu yaz? da onlara ders olsun. Dimdikim ayakta... Can?m feda olsun sana Gözüm...