21.11.2019

Bakt?m da ya? nerdeyse elli kula??nda olmu?… Vay ulan be!..
?çinde bulundu?um bu komik sektöründe naapm???m ?imdiye kadar, ?öyle bi üstünden geçeyim diyorum…
Memleket nere, ilkokul, lise falan felan bo?verelim oralar?. 
Kime Ne ?..                                                         

Mesle?e profesyonel anlamda ilk ad?m?m? att???mda üniversitedeydim. Gerçi o zaman henüz üniversite de?ildi. ?DGSA ?eklinde k?salt?lan ?stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin mimarl?k bölümündeydim. Mezun oldu?umda ise ad? Mimar Sinan Üniversitesi olmu?tu. Henüz mezun olmadan G?rg?r Dergisi denilen sar? dev’in içinde kendimi bulunca daha sonra mimarl?k yapmak da k?smet olmad? bi türlü… (Bunu hat?rlat?n da bi ara G?rg?r’?n kadrosuna girdi?im ilk günü anlatay?m size. Biraz sitresli, biraz darbeli, biraz sosyal içerikli ama e?lenceli de bi hikayedir.)

O?uz Aral’?n çiçe?i burnunda e?itiminden geçip de derginin içine kapa?? atmak, o zamanlar aya ayak basmaktan çok daha heyecanl? ve prestijli bir durumdu biz genç karikatürcüler için.
Boru diil, 500 bin satan, sadece okumas? olanlar?n de?il, bakmas? olanlar?n bile ald???, Kad?köy vapurlar?nda sosyal dayan??ma sebebi olan efsane bi dergi… Bir anda hayat?n de?i?iyor, en yak?n arkada?lar?n?n bile sana bak??? farkl?la??yor. Biraz hayret, biraz haset, çokça hayranl?k.. Nas? diyim, 19 ya??nda bi futbolcu iken Barcelona’ya transfer olmu? gibi bir duygu… Böyle bi?eydi o zaman G?rg?r’a girmek…

Ama önce okul, sonra askerlik vesaire derken G?rg?r Dergisi içinde biraz figüran gibi tak?l?yordum. Çizgim acemiydi, vücudun üzerine bi türlü kafay? oturtam?yordum ama esprilerim komikti.  O yüzden, çizemeyen ama iyi espri bulan birisi olarak, espri bulamayan ama iyi çizen arkada?lara karikatür esprileri bulan bir ?ah?s s?fat?nda tak?ld?m sadece…

Ve fakat kadere bak?n ki birgün O?uz Abi’nin beni ça??r?p, art?k kendi ad?ma bir kö?e çizmemi istedi?i günlerde, biz birkaç ayr?l?kç? gerilla, çoktan Limon Dergisi’nin planlar?n? yapm??t?k ve ayr?lmak için haz?rd?k. Tabii ki bunun gerçek nedeni, G?rg?r Dergisi’nin 16 sayfas? içinde yeteri kadar yer bulamamak ve kafalar? fikirden dolup ta??p da kulaklar?ndan yenilik f??k?ran gençler olarak kendimizi ifade edecek farkl? bir alan hasretiydi… Ve hadi ?unu da söylemek gerek ki, G?rg?r Dergisi’nin mizah? art?k yava? yava? da eskimeye ba?lam??t?. En az?ndan biz öyle dü?ünüyorduk…

Limon Dergisi y?llar?… Önce bi irkildi okur. Hatta çekindi, ve hatta bir k?sm? k?zd?, sinirlendi, tav?r ald?. Ama ?unu herkes kabul etti ki de?i?ik bir dergi olmu?tu…

Terelelli

O?uz Abi ve G?rg?r Dergisi’nden ald???m e?itimi ve özellikle i? ahlak? ve mesleki sorumlulu?u asla inkar etmemek ve ?ükretmekle birlikte as?l kendimi bulma dönemim Limon y?llar?nda oldu…
Bir kar??an ve müdahale eden olmad??? için özgür bir çal??ma ortam? bulduk ve “bir?ey” olmak ad?na büyük bir ?ans yakalad?k…
Bu yaz?n?n sa??na soluna serpi?tirilmi? kitap kapaklar? da zaten hep o dönem ve o ortam?n ürünleri oldular…

Ercüment Menemen

Barul Öyküleri

Limon dönemi ayr?ca mizah ad?na ba?ka alanlara aç?lma f?rsatlar?n? da getirdi. Sadece ka??t üzerinde kalan, iki boyutlu bir dünyan?n yan?s?ra, çizdiklerimin ve yazd?klar?m?n ete kemi?e bürünüp hareket eden figürler olmas?n?n da özlemini duymaya ba?lam??t?m ve ilk televizyon senaryosu denemelerim ba?lad?. Henüz hiçbir özel kanal aç?lmam??t? ve benim için yeni bir dünya olan senaryo yazarl???m?n ilk ürünleri TRT televizyonunda gerçekle?ti…

Hain Evlat Ökke?

Hayat?n Anlam?

Birkaç ufak tefek projeden sonra (ilk oldu?una dair sadece benim de?il birçok ki?inin hemfikir oldu?u) ilk yerli sitcom dizisi Gül?en Abi hayat?mda önemli bir yer kazand?. Limon Dergisi gibi Gül?en Abi de önce yad?rgand? ama giderek kendi yenilikçi izleyicisini toplamay? ba?ard?…

Hain Evlat Ökke? 2

Esas O?lan

Nerdeyse 30 y?la yakla?an, mizah?n ve komedinin gerek çizgi, gerek yaz? ve gerek “hareketli görüntü” alan?ndaki onca ürünü bar?nd?ran bir i? hayat?n? buraya s??d?rmam hem imkans?z, hem anlams?z hem de gereksiz olur. O yüzden en kayda de?er bulduklar?m?, en iz b?rakanlar? ve bu mesleki yolculu?umu yeni bir yöne çeviren dönemeçleri hat?rlamak daha do?ru…
Ki ?u ana kadar yazd?klar?m? tekrar okuyunca bu kadar?n?n yeterli oldu?unu da görüyorum…

Yüre?inin Getirdi?i Yerden Gel

Yusuf'un Dostlar?

G?rg?r Dergisi, F?rt Dergisi, Limon Dergisi, Nankör Dergisi, Deli Dergisi, Leman Dergisi… Otobanlardan ayr?l?p biraz yan yollara girdi?imde çok fazla detay ve her detayda çok fazla anlam ç?k?yor kar??ma…
Her istedi?imi yapan (ya da her istediklerini bana yapt?ran) patates burunlu insanlar?m var ve ben onlar? çok seviyorum. S?raya dizerken beni mutlu eden, üzen, öfkelendiren ya da eziyet çektiren harflerim, kelimelerim var, onlar? da çok seviyorum…

Hain Evlat Ökke? 3

Terelleli 4

Ama tabii ki çizgilerin ve harflerin sonu yok… Onlar milyar kere milyar defa yanyana gelip ba?ka ba?ka ?eylere dönü?ebiliyorlar. Mühim olan biz ne kadar?n? bulabiliyoruz…
Bu ömür sürdü?ü sürece çizgileri ve harfleri daha ba?ka ?ekilde yanyana getirip daha farkl? bi?eyler yapmaya çal??aca??m. Gelece?e dair hiçbir?ey bilmiyorsam bile sadece bunu biliyorum… Dergiler ç?kt??? ve bu web sitesi sürdü?ü sürece de bunlar? sizlerle payla?aca??m…

 

Dedektif Sanl?

Meselaaaaa!.. ?u anda yeni bir dönemeçte say?l?r?m. Ne?.. Bir sinema filmi senaryom var. Daha önce Leman’da çizdi?im bir öyküden yola ç?karak yazd???m, korku-kara komedi denilebilecek bir tür… Bir s?hhi tesisatç?n?n vah?et, deh?et ve lanetle sarmalanm?? karanl?k ve ölümcül hikayesi!.. Üstelik bir miktar yol bile al?nm?? durumda. Umar?m her?ey yolunda gider ve bu ‘Ne Yapt?m Neler Ettim’ ba?l??? alt?nda yerini al?r..
Ayr?nt?lar? geli?meler oldukça bu sayfalarda beraber görece?iz…
?imdilik, az sonraa!..