24.07.2019


Henüz eski ku?ak say?lmam. Yeni ku?ak olmay? da çoktan b?rakt?m. Biz orta ku?ak olarak eski ve yeni aras?nda geçi? sa?lamay?, her iki taraf?n da eksiklerini ve yanl??lar?n? toparlayarak asgari mü?tereklerde bulu?turmay? görev edinmeliyiz. Asgari mü?terek mi dedim ben?.. ??te tam da demek istemedi?im halde demek istedi?im buydu. Dil... ?nsanlar, toplumlar ve hatta kültürler aras? ileti?imin en güçlü arac? dil. Onu, sadece kendimize ait hoyratça kullanabilece?imiz bir e?ya olarak görüyorsak hem yan?l?r hem de ortak bilincimize zarar veririz. Anlamak ve anla??l?r olmak için çaba sarf etmemiz gerekir. Eski ku?aklar?n tutuculu?u ile yenilerin inad?n? k?rmak, bu köprüyü kurmak ad?na ba?ar?lmas? gereken bir misyondur. Ne demek istiyorum ki ben?.. Gerçek hayattan toparlad???m ya?anm?? baz? örneklere bakal?m hemen...
Olay 1: Kendi çocuklu?uma dair bir an?... Babam matematik ödevime yard?m ediyor. Çok iyi niyetli oldu?una ku?kum yok ama anlam?yorum. Diyor ki; 'Evlad?m zait i?areti yapsana...' Zait nedir, zait i?areti nas?l yap?l?r hakk?nda hiçbir fikrim yok. Çaresizce terliyorum ve içimden sessiz bir yemin ediyorum. Ben ileride kendi çocu?uma asla zait i?areti yapt?rmayaca??m. Ne? Art? yaz, ya da toplama i?areti yap diyece?im.
Olay 2: Yine matematik. Bu kez bir anne ilkokul ikinci s?n?ftaki çocu?una çok yararl? bir ö?ütte bulunuyor. 'Kerrat cetvelini su gibi ezberlemelisin o?lum. Bütün e?itim hayat?nda kar??na ç?kacak bu. Hadi ?imdi çal??al?m' Çocu?un bak??lar?ndan anlamad??? belli... Anne kayg?lan?yor, hatta biraz da k?z?yor. 'Söyle bakal?m kerrat cetvelini.
?kilerden ba?la. (sessizlik) Niye bo? bo? bak?yorsun evlad?m, ba?lasana!..'
Olay 3: ?lkokul ö?retmeni bir arkada??mdan naklediyorum... Tesadüfe bak?n ki yine bir matematik dersi. Çocuk defterini açm??, ö?retmenine yapt??? ödevi anlat?yor. Minik parma??n? rakamlar?n üzerinde gezdirerek
'?u, ?una tekabül ediyor, bu, buna tekabül ediyor, bu da ?una tekabül ediyor' Bir küçük haf?zan?n 'tekabül' sözcü?ünü an?lar?na yerle?tirmesi pek mümkün de?il. Ö?retmeni soruyor, 'Evlad?m kimle çal??t?n sen?..' Yan?t mant?kl?, 'Dedem yard?m etti örtmenim.'
Olay 4: ?ki hafta önce ?stanbul. ?u, ak?am saatlerinde olan küçük depremden hemen sonrailkokul üçüncü s?n?fa giden çocuk servisten inip evine do?ru yürürken, kendisini d??ar? atm?? olan kom?u teyze tela?la sesleniyor. 'O?lum, zelzele oldu eve girme!..' Çocuk anlam veremiyor, tamam falan diyerek yine de evine giriyor. Çünkü küçük karde?i de evde. Daha sonra annesi, i?yerinden telefon edince çocuktan al?yor haberi. 'Zirzel diye bir ?ey olmu?, biz evdeyiz anne.'
Durumun vahametini anl?yorsunuz de?il mi?.. Hayata tutunmak ve hatta hayatta kalmak için kulland???m?z sözcüklere çok özen göstermeliyiz.
Ee, vahamet mi dedim, özür dilerim...