26.08.2019


Sineman?n giderek yeniden seyircisiz kalma tehlikesi ya?ad??? bu dönemde salonlar? tekrar doldurabilece?ini umdu?umuz iki film var yolda. 'Harry Potter' ve 'Yüzüklerin Efendisi'... Gazetelerden okudu?uma göre her iki filmin de yap?m maliyetleri inan?lmaz boyutlarda. 'Harry Potter' için 200 milyon dolar, 'Yüzüklerin Efendisi' içinse 420 milyon dolar para harcanm??. Her iki filmin toplam maliyeti yar?m milyar dolar? geçiyor, ki bu rakam bizim piyasalara girse borsay? da dövizi de ciddi ölçülerde hoplat?p z?plat?rd?. Tabii bu, i?in sadece maliyet k?sm?... Bir de bu filmlerden beklenen gelirler var. 'Harry Potter' için ?imdiden 8 milyar dolar has?lat kasalara girmi? bile... 'Yüzüklerin Efendisi' için beklenen gelir rakam?n? ise burada yazmaya elimiz varm?yor. B?rak?n bu paran?n bizim piyasalara girmesini, yazmas? bile borsam?z? sallamaya yeter...
Bütün bunlar? yazmamdaki neden âlemin zengini hakk?nda dedikodu yapmak de?il. Kimsenin bir yerlerini ?i?irmek de de?il. Sadece, k?z?m sana söylüyorum gelinim sen anla... Bunca insan?m?z?n i?siz kald???, milyonlarcas?n?n açl?k s?n?r?nda ya?ad???, en çok pe?inden ko?ulan ?eyin ucuz belediye ekme?i oldu?u bu kriz ortam?nda, oradan buradan ihsan edilen birkaç milyar dolar? beklemek yerine ba?ka ç?kar yollar da var... Hem de devletimizin hiçbir dönemde hiç önemsemedi?i bir sektörde. Sinemada... ??te rakamlar yukar?da; iki tane film ve en kötü ihtimalle 20 milyar dolar gelir... Kemal Dervi?'in göbe?i çatlayarak bulmaya çal??t??? paray? 'Harry Potter' o çocuk haliyle çok daha kolay kazand?rabilir. Hükümetin ve politikac?lar?n halk?n cebinden çald??? paray?, 'Yüzüklerin Efendisi' tekrar yerine koyabilir...
Elbette ki hiç kolay de?il. Oras? Hollywood, buras? Türkiye... Ama bak?? aç?s?n? de?i?tirerek bir yerlerden de ba?lanmas? gerekir. Borç para bulmak konusunda uzmanla?an ve bu konuda üstün ba?ar?lar elde eden bir ülke olmak yerine kendi paras?n? kendisi üreten bir ülke olmak bu tür aç?n?mlarla sa?lan?r. Büyük dü?ünülen ak?ll? bir sinema politikas?, evrensel ölçülerde ?ans? olabilecek film öyküleri ve cimrilik edilmemi? yap?m anlay???yla çok ciddi getirileri olabilecek bir sektör, sinema...
Kendi aram?zda kumda oynamak ve birtak?m zavall?l?klar? ba?ar? ölçüsü olarak göstermek yerine silkinmek ve tüm bu a??rl?klar? s?rt?m?zdan atmak gerekiyor. Nedir ba?ar??.. Bu ülkede Reha Muhtar çok ba?ar?l? olarak sunuluyor. Her hafta milletin en yumu?ak karn?na vurarak zaten kap??maya haz?r insanlar? en hassas konularla tahrik edip birbirine k?rd?rtmak m? ba?ar??.. '?ki Kere Kiki' adl? program ba?ar?l? bulunuyor. Her taraf? ba?ar?
olsa ne olacak?.. Ba?ar? örneklerini yüzlerceye ç?karmak mümkün.
Art?k gerçekten bir ?ey ba?arsak da ne idü?ü belirsiz birilerinin yüzsüzce ve fütursuzca önümüze getirdi?i bu sahte ba?ar?lardan kurtulsak...