22.11.2019

ZAMAN TUR?ZM YOLCULARI


Zaman yolculu?u yapmak bilimkurgunun asla vazgeçmedi?i fantezilerin belki de en ba??nda geliyor. Geçmi?e ya da gelece?e gitmek, tarihler boyunca ve bir daha asla ya?anmayacak dönemler aras?nda yolculu?a ç?kmak, insano?lunun yaratt??? en büyülü ve gizemli hayallerden bir tanesi. Bilim adamlar?, zaman makinesini icat eder ve beyaz e?ya ma?azalar?ndan birer bula??k makinesi alma kolayl???nda insanlar?n hizmetine sunarlar m? bilinmez ama e?er olursa ve bana kal?rsa, zaman makinesi öyle her isteyene sat?lmamal?, tüketim kredisi verilmemeli ve kredi kart?na sekiz taksit kampanyalar? falan yap?lmamal?. Zamanda yolculuk çok ciddi sorumluluk gerektiren bir alan. Hele Türklerin eline verilirse olabilecekleri dü?ünmek bile istemiyor insan.
Geçti?imiz hafta sinemalara dü?en 'Zaman Tüneli' adl? film, ünlü bilimkurgu yazar? H.G Wells'in torunu Simon Wells taraf?ndan çekilmi?. Dedesinin kitab?ndan çok fikrini kullanan torun Wells, zaman makinesini ileri do?ru çal??t?r?yor ve kahraman?n? 800 bin y?l sonraya götürüyor. Elin yabanc?s? 800 bin y?l sonray? merak ededursun, zaman makinesi bizim elimizde olsayd? herhalde ilk yapaca??m?z ?ey 4 Kas?m 2002 gününe gitmek olurdu. AKP yüzde kaç oy ald?, Kemal Dervi? CHP'ye ne kadar yarad?, Mesut sand?ktan ç?kabildi mi, ?smail Cem Türkiye'yi kucaklad? m?, vatanda? bu kez kimin için 'Elim k?r?layd? da oy vermeseydim' dedi, gibi sorular?n cevaplar?n? ?imdiden ö?renmek e?lenceli olabilirdi.
Laf seçimlerden aç?lm??ken zaman makinesinin en önemli i?levlerinden bir tanesi de politikac?lar? seçimlerden önceki vaatleriyle yüzle?tirmek olurdu. ?stihdam? art?r?p i?sizli?e çare bulaca??n? söyleyen milletvekilleri bu sözlerini inkâr ettiklerinde; atla zaman Makinesine, git seçim meydan?na ve çarp o laflar? adam?n surat?na. ?imdilerin el öpmekten bile imtina eden ruhsuz ve geleneksiz gençli?ine, 'Nerede o eski bayramlar' söylemini getiren dedelerin elleri alt?nda bir zaman makinesi olsayd?, bu iddialar?n? torunlar?na kan?tlamalar? ne kadar kolay olurdu. ?eytan derdi bas makinenin 1940 dü?mesine, git Direkleraras?'na, Dümbüllü'leri Na?it'leri sok gençli?in gözüne. Günümüzün beton soluyan ve kükürt diokistle beslenen, apartman çocuklar?na, 'Buralar bir zamanlar ba? bahçeydi' demek ne kadar inand?r?c? ki? Ama zaman makinesi olsayd? ve çok de?il ?öyle 30 y?l öncesine gidilebilseydi, o çocuklar?n yüzündeki ?a?k?nl??? görmek her ?eye de?mez miydi? Zaman makinesinin s?n?rlar?n? zorlayarak ne kadar geriye gidilirse gidilsin, de?i?meyen tek ?eyin Ecevit, Demirel, Erbakan üçlüsü oldu?unu görmek de yeni nesil için ilginç olabilirdi.
Zaman makinesi Türklerin elinde olsayd? eminiz ki dünyada hiçbir ?rk?n akl?na gelemeyecek kadar kullan?m alan? bulacaklar? kesindi. Örne?in iki gün önce taksi ?oförüyle kavga ettiniz ve sopa yiyerek eve döndünüz. Yap?lacak ?ey belli. Zaman makinesine atlay?p iki gün öncesine ve dayak olay?n?n hemen ba??na dönmek ve ?oför size ilk yumru?u atmadan onun ensesine okkal? bi ?aplak indirerek tekrar bugüne kaçmak.
Ve turizmin ne kadar patlayaca??n? tahmin etmek hiç de zor de?il. Hem de çad?r turizmi. Yolcular? zaman makinesine doldurup Baltac? Mehmet Pa?a'n?n Katerina'ya, hem de Katerina'n?n çad?r?nda neler yapt???n? göstermek için düzenlenecek turlar, Türkiye ekonomisini be? kere kurtarmaya yetecektir de artacakt?r bile.
Not: Sevgili Sami Hazinses'i kaybettik, nur içinde yats?n.