21.11.2019


Bu hafta gösterime giren yeni filmler aras?nda bir seçim yapmam gerekti?inde
'Jurassic Park 3' filminin üzerine kafadan bir çarp? çizdim. ?lk iki filmden elde kalan bilgisayar efektlerinin ziyan olmamas? ad?na çekilen ve Spielberg'in de utan?p ba?ka bir yönetmene devretti?i bu üçüncü Jurassic Park'a gidi?im, art?k Türkiye'deki tavuk say?s? kadar dinozor görmem anlam?na gelecekti ki bu durumda hem bana yaz?k olacakt? hem de anl? ?anl? dinozorlar?n an?s?na sayg?s?zl?k olacakt?... Bu yüzden kafam? biraz rahatlatmak ad?na hafif bir film oldu?unu tahmin etti?im
'Yar??ç?'y? seçtim.
Gerçekten de fazla kafa yormayan e?lenceli ve h?zl? bir film 'Yar??ç?'... Özellikle son y?llarda say?lar? oldukça artan Formula 1 merakl?lar? için ho? bir sürpriz. H?zlar? saatte 300 kilometreye varan bu mekanik
böceklerin büyüsüne kap?mamak mümkün de?il. Ve tabii ki bol bol kaza, parçalanan çelikler, sadece çizgi filmlerde
olabilecek 'öldürmeyen Allah öldürmez' durumlar?, tak?m rekabeti ve araya s?k??t?r?lm?? bir a?k öyküsü. Ayr?ca
son dönemlerde izledi?im kötü karakteri
bulunmayan tek film...
Formula 1 yar??lar? tüm dünyada milyonlarca merakl?s? bulunan çok önemli ve pahal? bir etkinlik. Üstelik markalar, sponsorlar ve pilotlar ad?na oldu?u kadar yar??ma etaplar?n?n yap?ld??? ülkeler aç?s?ndan da büyük bir reklam ve prestij arac?... Türkiye'ye de bir formüla pisti yap?lmas? için baz? giri?imlerin oldu?unu biliyorum ve sonuna kadar da destekliyorum. Ancak vatanda?lar?na henüz deprem konutu bile yapamam?? ve her ya?murda yollar?, denizlere kar??an birer nehir halini alan bir ülkede
Formula 1 yar?? pisti yap?l?rsa orada neler olabilece?i çok meçhul!.. Ancak kötü niyetli tahminlerde bulunabiliriz...
•  Yar??lar esnas?nda pistin kenar?ndaki bariyerleri a??p kar??dan kar??ya geçmeye çal??an ya?l? teyzeler yar?? güvenli?ini her an tehlikeye atabilir...
•  Diyelim ki ya?l? teyzeler engellendi. Ama çevrede otlayan inekler di?er taraftaki otlar?n cazibesine kat?l?p her an piste girebilirler. Ve yine yerde bulunan ezilmi? kedi ve köpek cesetleri hassas yar?? arabalar? için büyük risk olu?turabilir.
•  Pist çevresindeki otluk alanlarda piknik yapan ailelerin toplar? elbette yar?? pistine kaçacakt?r. Sonuç, iki araç aras?na girerek topu almaya çal??an atletli ve b?y?kl? bir adamla beraber en az iki pilot için ölüm tehlikesi...
•  Minibüs deyip geçmemeli. Onlar içimizde ya?ayan gizli Formula 1 yar??ç?lar?d?r.
Her an gaza gelip yar?? esnas?nda piste dalabilirler ve kendilerini kan?tlamaya çal??abilirler...
•  Dünyaca ünlü ve milyonlar?n tapt???
pilotlara taciz tehlikesi...
Her an bir yurdum insan? Michael Schumaier'in yan?na gelip arabas?n?
bir tur sürmek isteyebilir...
•  ?kinci el araba sat??lar?nda garip baz? de?i?iklere rastlayabiliriz. Örne?in 'Ferrari görünümlü 92 model ?ahin' gibi ilanlar...
•  Tabii ki baz? akl?evvel yetkililer yar?? pistinin çe?itli yerlerine h?z kesme tümsekleri yapabilirler...
•  Araçlar?n yar?? esnas?nda bak?ma girdikleri pist alanlar? çok s?k? denetlenmelidir. Aksi halde selpak
satan ve cam silen çocuklar?n
buralara s?zmas? kaç?n?lmazd?r...