26.08.2019


Radikal'in geçti?imiz sinema ekinin man?eti 'Geri dönmesi kaç?n?lmazd?' ?eklindeydi. Söz konusu film 'Mumya' olunca çok yerinde bir ba?l?k. ?lkini izledi?imizde de zaten ikincinin yolda oldu?una dair güçlü duygularla ayr?lm??t?k sinemadan. Bir film ne kadar iyi ya da gi?ede ne kadar ba?ar?l? olursa olsun, devam?n?n ancak bir filmle s?n?rl? kalmas? gerekti?ine inan?yorum. ??in suyu ç?kar?l?rsa sinema filmi mi yoksa televizyon dizisi mi izledi?inizi kar??t?rabiliyorsunuz. Bkz. Rocky filmleri, Freddy'nin kâbuslar? ve Emmanuelle felaketleri... Ayr?ca devam filmlerini gerçek hayata uyarlarsak millet olarak da bize yaramad???n? görüyoruz. Trajik Marmara depreminin ard?ndan sürüp giden 'devam depremleri', üst kattakilerin çok ba?ar?yla gerçekle?tirdikleri ekonomik krizlerin arkas?ndan gelen 'devam krizleri' ve kötü bir rüyadan uyanamamak gibi, roller de?i?se de ayn? aktörlerin oynad??? 'devam koalisyonlar?' devaml?l???n her zaman iyi olmad???n? kan?tl?yor. Mumya filmine dönersek, ilkinden daha görkemli görsel efektlerin d???nda yeni bir ?ey yok. Ama ba?ar?l? görsel efektlerden ho?lanan biri olarak kendi ad?ma daha fazlas?n? da beklemedim zaten.
Sinema görsel efektleri pahal? teknikler ve yarat?c? büyük ekipler gerektiriyor. Bundan dolay? bu tür çal??malar için ülkemizin önünde uzun ve zahmetli bir yol oldu?unu dü?ünüyorum. Ama yine de günün birinde biz de kendi muhte?em görsel efektlerimizi yapabilece?iz. Buna inanc?m sonsuz. Uygulamas? ne zaman olur bilemem ama hiç de?ilse elimizde uygulanmaya haz?r fikirler olmal?. Bunun ilk ad?m?n? at?yor ve baz? yerli mal? görsel efekt önerilerinde bulunuyorum. Ço?altmak ve geli?tirmek hepimizin elinde...
•  Kahramanmara? dövme dondurma efekti: Demirine yap??t?rd??? dondurma külah?n? havada çevirerek mü?teriyi ?ebek eden bir dondurmac? bir gece kar??s?nda külah vücutlu so?uk kafal? yarat?klar bulur. Kahramanmara? dövme dondurmalar? canlanm??lar ve dünyay? ele geçirmeye ba?lam??lard?r...
•  Futbol yazar? Kaz?m Kanat efekti: Kaz?m beyin kafas?ndaki Lee Van Cleef ?apkas? bir gün oldu?u yerde hareketlenmeye ve sesler ç?karmaya ba?lar. Sonradan anlar?z ki ?apkan?n ki?ili?i ve ruhu vard?r. Kafas?na geçti?i insanlar?n beynini bo?altarak beslenir ve eski hakem doktor Ahmet Çakar'dan ba?layarak her gece bir ba?ka futbol yorumcusunun beynini yer...
•  Tellak felaketi efekti: Cehennem gibi s?cak bir yaz mevsimi sürmektedir. ?nsanlar toplu halde ya?mur duas?na ç?karlar. Fakat dua esnas?nda olu?an bir elektrik, ya?mur bulutlar?n? etkileyerek gökten ya?mur yerine tellak ya?mas?na neden olur... ?nsanlar kafalar?na dü?en milyarlarca tellaktan kaçmaya çal???rlar. Kaçamayanlar keselenerek öldürülürler...