22.11.2019


Amerikal? sokaktaki adam alg?lama güçlü?ü içinde. Gerçek ya?am?n, Hollywood kurgular?ndan ya da fastfood dükkânlar?nda bisiklet tekerle?i kadar s???r etlerini lüpletmekten daha farkl? bir ?ey oldu?unu anlamaya çal???yorlar. Ama çok zor... Onlara da hak vermek gerekiyor. Y?llard?r kendi adalar?nda kendi rüyalar?n? görüyorlar. Dünyan?n Amerika Birle?ik Devletleri'nden daha büyük oldu?unun ve ba?ka yerlerde ba?ka ülkelerin ve ba?ka insanlar?n oldu?unun pek de fark?nda de?iller. Ba?kan'lar?, Kongre'leri, Senato'lar?, Pentagon'lar? ve Merkezi Haberalma Te?kilat'lar?n?n nas?lsa onlar ad?na en iyisini yapt???n? biliyorlar. Tüketin, e?lenin, burnunuzu sokmay?n ve en büyük oldu?unuza inan?n!.. Y?llard?r onlara ö?retilen sadece bu olmu?... Ba?lar?na geleni sorgulamak ve ç?kar?mlar yapmak üzere programlanmad?klar? için ?imdi ?a?k?nl??a, k?zg?nl??a ve hayal k?r?kl???na kap?l?yorlar.
Tam zaman?yd? ama ne yaz?k ki Clark Kent bir telefon kulübesine girip, Süpermen olarak ç?kmam??t? oradan... Kendi ülkelerinin dünya politikas?n? ve geçmi? defterlerini anlay?p özümsemeleri beklenemez ama en az?ndan ?u an için kendi Süpermen'leriyle gerçek hayat?n üçüncü dünya Süpermen'i aras?ndaki farklar? onlara göstermek gerekir... Bari bu görevi burada biz üstlenelim...
Diyelim ki bir ki?i evine do?algaz ba?latamad? ve Süpermen'den yard?m istedi. Süpermen Clark Kent derhal olay?n yasal boyutlar?n? ara?t?rd?ktan sonra en yak?ndan geçen do?algaz hatt?n? ma?durun evine do?ru yönlendirir ve vanas?na ba?lar... Üçüncü Dünya Süpermen'i ise elinde dosyayla do?al gaz idaresine gider, yar?m saatte i?i halleder. Çünkü dosyan?n aras?na 20 milyon TL s?k??m??t?r...
Örne?in bir vatanda?a vergi dairesi taraf?ndan zorluk ç?kar?l?yorsa, Clark Kent Süpermen hemen gidip zorluk ç?kartanlara dersini verir ve onlar? adalete teslim eder. Üçüncü Dünya Süpermen'i ise bir bakanl?k müste?ar?ndan kartvizit ayarlay?p olay? on dakikada bitirir...
Ocakba?? restoranda hesap yüzünden kavga ç?km?? ve iki üç garson bir adam? dövüyorsa Amerikan Süpermen'i derhal uçarak gelir ve dövenleri birbirine dü?ümleyerek bir kenara f?rlat?r. Üçüncü Dünya Süpermen'i ise olay?n bitmesini bekleyip daha sonra kahveden adam toplar ve birlikte restoran?n cam?n? çerçevesini indirirler...
Vatanda??n özel otopark?n?n giri?ine münasebetsiz bir araba park etti... Clark Kent Süpermen arabay? i?aret parma??yla kald?r?r ve özenle birkaç metre ileriye koyar... Bizim Süpermen ise araban?n lastiklerini indirip kaportas?n? çizer. Bunlar? ben de yapard?m diye itiraz eden vatanda?? ise döver...
Dünya topyekûn bir sava??n e?i?indeyse Süpermen Clark Kent tüm silahlar? toplayarak atmosfer d???na f?rlat?r ve sava?? engeller... Üçüncü Dünya Süpermen'i ise hemen bir f?r?n açar ve onun yan?nda makarna i?ine de girerek zengin olur...
Teröristlerce kaç?r?lan bir uçak h?zla gökdelene çarpmak üzereyken Clark Kent Süpermen havalan?r ve uça??n alt?na girerek onun rotas?n? de?i?tirir... Üçüncü Dünya Süpermen'i ise amatör video kameras?yla olay? görüntüler ve sonra haber merkezlerine satar...