22.11.2019


E?er Steven Spielberg benden önce hakk?n rahmetine kavu?ursa onu, neredeyse tüm filmlerine mutlaka bir çocuk motifi yerle?tirmesiyle hat?rlayaca??m. Elinde sonsuz olanaklar var ama yarat?c? bir beyin olarak da son derece yetenekli ve hep çok sevdi?im, yak?n buldu?um bir yönetmen Spielberg... Masal sevgisini hep koruyan, çocuk ruhunu hiç kaybetmeyen bir sanatç? olarak çocuklara bu kadar yak?n durmas? çok do?al. 'E.T.', ve 'Hook' gibi tamamen çocuklara yönelik filmlerinin yan? s?ra, 'Indiana Jones' serileri,
'Güne? ?mparatorlu?u' ve 'Üçüncü Türden ?li?kiler' gibi daha aksiyon filmlerinde de olay örgüsünün ortas?na mutlaka bir çocuk karakter konduruyor. Hatta Oscar'l? filmi 'Schindler'in Listesi' de dahi Nazi sald?r?s? esnas?nda ç?kan panikte k?rm?z? paltosuyla ortada ?a?k?nca dola?an küçük k?z çocu?u ile trenle nakledilen Yahudilere d??ar?dan hareket çeken o?lan çocu?u görüntülerini unutmak mümkün de?il. Sadece 'Er Ryan'? Kurtarmak' filminde bir çocuk karakteri hat?rlayam?yorum ki bu da belki benim ?u anda tam uyanamad???mdan ve kahve içmeye ihtiyaç duymamdand?r...
Stanley Kubrick'in gerçekle?tiremeden öldü?ü 'Yapay Zekâ' projesi s?rf çocuk karakter kullan?m? aç?s?ndan bile Steven Spielberg için çok uygundu. Robot da olsa bir çocuk karakter, sevgi temas?, bir masal ba?lant?s? ve bilimkurgu...
Yan yana gelen bu dört unsur 'Yapay Zekâ'y? Spielberg'in çekmesi gerekti?inin kan?t?
zaten. Fakat gelgelelim film o kadar da iyi olmam??. Muhte?em görüntülere, atmosfere ve ak?p giden öyküye kar??n pek adland?ramad???m
bu yetersizlik belki de Kubrick'in kafas?ndaki felsefik ve bilimsel taban?n bu filme tam oturtulamamas?yla ilgili. Ne de olsa '2001 Uzay Maceras?'n? çekmi? bir yönetmenden bahsediyoruz. Yine de Spielberg'e fazla toz kondurmak istemiyor ve
sadece onun elinin de?mesi bile bu filmi görmek için yeterli diyorum...
Filmde bana ilginç gelen bir ?ey vard?. Robot çocuk David'in aktif hale geçmesi için fabrika taraf?ndan verilen yedi tane kelimenin arka arkaya ona söylenmesi gerekiyordu. Bu yedi sözcük bir tür
?ifre olu?turuyor ve David'in özellikleri ondan sonra çal??maya ba?l?yordu.
Yani cep telefonunuzu açmak için girmeniz gereken dört rakam gibi... Madem ki 'Yapay Zekâ' adl? filmden bahsediyoruz, gelin küçük bir zekâ oyunu yapal?m. ?imdi size arka arkaya yedi sözcükten olu?an baz? ?ifreler yazaca??m, siz de bu ?ifrelerin kimleri ba??m?za sald???n? bulacaks?n?z. Cevaplar? buldunuzsa bile bana göndermeyin bu bir yar??ma de?il...
Ödül falan da yok!.. Kolay gelsin...
1'inci ?ifre... Haber... Atina... Bildirmek... Ya?at?l?yorsan... Nilüfer... Ac?... Var m?...
2'inci ?ifre... Kaz?m... Osman... Ziya... Erman... Asal?m... Denizli... Raakip...
3'üncü ?ifre... Ç?t?r... Parmak... Dobrovski... Ç?t?r... Dondurucu... Z?rtlak... Ç?t?r...
4'üncü ?ifre... K?v?r... Kriz... Hortum... B?y?k... Vaat... Maa?... Oybirli?i...