22.11.2019

V?ZYONDAK? F?LMLER VE YERL? VERS?YONLARI


Asl?nda sinemam?zda al???k oldu?umuz bir durum var. Ne? Dünyada çekilmi? baz? filmlerin Türkiye versiyonlar?n? yapmak.
Son dönemde pek denenmiyor ama geçti?imiz y?llarda yap?ld???n? hat?rl?yorum. Örne?in, 'Öldüren Cazibe' filmi Michael Douglas ve Glenn Close karakterleri yerine Perihan Sava? ve Tar?k Tarcan ile tekrar çekilmi?ti. Evli adam?n hayat?n? zehir ederek yuvas?n? y?kmak için elinden geleni ard?na koymayan kad?n rolündeki Perihan Sava?'a bu kötü imaj, sapsar? bir peruk tak?larak yüklenmi?ti. Ve yanl?? hat?rlam?yorsam filmin Türk versiyonuna 'Sap?k Kad?n' ad? uygun görülmü?tü... Yine bunun gibi, ?eytan, 'E.T.' ve 'K?rm?z?l? Kad?n'
yeniden çekilmi? filmlerden ilk akl?ma gelenleri...
Bu hafta vizyona giren baz? yabanc? filmler Türk versiyonlar?n?n çekilmesi için oldukça uygun. Gerçi kendi özgün senaryolar?m?z? üreterek film yapmam?z daha iyi ama sinema piyasam?za hiç de?ilse hareket gelir
dü?üncesiyle yine de öneriyorum.
'Ko? Lola'... Sevgilisini mafyan?n elinden kurtarmak için 100 bin mark bulmas? gereken Lola'n?n sadece 20 dakikas? vard?r. Bu 20 dakika içinde ne yapacak edecek 100 bin mark bulacakt?r. Asl?nda neden euro de?il de mark diye sorarsan?z, film dört y?ll?k ve o zamanlar mark halen kullan?lmaktayd?...
Türk versiyonu... Genç kad?n sevgilisini mafyan?n elinden kurtarmak için
20 dakikada 100 bin dolar bulmak zorundad?r. ?lk önce teyze k?z?ndan
10 dolar borç al?r ve hemen borsa binas?n?n önüne giderek erken seçim konusunda bir söylenti ç?kar?r. Dolar an?nda yükselir ve bu parayla derhal PO kâ??d? al?r. Ard?ndan Türkiye'de feci miktarda petrol bulundu?u haberini uçurur. Kâ??tlar? birden de?er kazan?nca onlar? da satar. Bu ?ekilde zincirleme manipülasyonlar ve spekülasyonlarla paras?na para katar ve 17 dakikada 100 bin dolar? toplar. Kalan üç dakikada 15 bin dolar da cep harçl??? hortumlar ve sevgilisini kurtar?r.
'Yeni Bir Ya?am'... K?saca özetlemek gerekirse, kanser oldu?unu ve ancak birkaç ayl?k ömrü kald???n? ö?renen adam, bu zaman?n? hayat?nda hep gerçekle?tirmeyi istedi?i planlar?na ay?r?r...
Türk versiyonu... Yine k?saca özetlersek, kanser oldu?unu ve ancak birkaç ayl?k ömrü kald???n? ö?renen adam?m?z, bu zaman?n? hayat?nda hep yapmay? istedi?i ?eylere ay?r?r. Dünyay? dola?acakt?r. Bunun için nesi var nesi yoksa satar ve konsolosluklara ba?vurur. Ancak dünya üzerinde kurulmu? hiçbir ülkeden vize alamaz ve planlar? suya dü?er. Sonunda yurtd???na kaçak ç?kmak
ister ve paras?n? insan tacirlerine kapt?r?r. Henüz kanserden ölmeden kahr?ndan ölür...
'Panik Odas?'... Yeri darald??? ve yaz? umdu?undan uzun sürece?i için pani?e kap?lan yazar, bu filmin özgün hikâyesini anlatmadan do?rudan Türk versiyonuna
geçer... Çok ya?lanan ve sa?l??? hakk?nda çeli?kili haberler al?nan ba?bakan, e?iyle birlikte bir odaya kapan?r. Ülkede ne kadar kurum ve kurulu? varsa herkesin gözü art?k bu odadad?r. Ba?bakan?n pencerede belirmesiyle piyasalar rahatlar ve istikrar olu?ur. Ancak iki dakika sonra kaybolunca tekrar panik ba?lar. Derken ba?bakan pencerede yine görünür, piyasalar derin bir
nefes al?r. Ancak gözden tekrar kaybolur ve...
Herneyse, bu böyle devam eder...