24.07.2019


Ülkenin zaten çorak kalm?? kültür ve sanat ortam?na minicik de olsa katk?da bulunmaya çal??an sanatç?lar bir de karalanm?yor mu, illet oluyorum... Gerçekten iyi niyetli ve deneysel bir proje uygulamaya konuldu geçen günlerde. Ünlüler Çiftli?i ad? verilen bir programda baz? de?erli sanatç?lar?m?z do?al ortamlar?ndan al?n?p vah?i do?aya sal?nd? ve hiçbir konforlar? olmadan kendilerine yeni bir ya?am kurmalar? istendi. Bildi?im kadar?yla onlara sa?lanan tek malzeme, birkaç çapa, kazma kürek, biraz tavuk, inek ve koyundan ibaret. Elektrik, telefon, televizyon, televole gibi her türlü ça?da? ileti?im arac? ve medeni olanaklardan yoksun, sadece elleri ve yürekleriyle da??n ba??nda yeni bir hayat ye?ertmeye çal???yorlar. Zaten sanatç? olmak da böyle bir ?ey de?il midir? Yetenek ve becerilerini kullanarak ya?ama yeni bir soluk kazand?rmak.
Seren Serengil, Zeynep Özal, Hakan Ural, Harun Kolçak gibi sanatç?lar?m?z?n giri?ti?i bu cesaret gösterisini alk??l?yorum. Haydi vazgeçtim y?lan?ndan böce?inden, insan?n burnuna polen kaçar, gözüne toprak dolar, kula??na ot batar, dilini e??ek ar?s? sokar, binbir tehlike... Tabii ekinlere zarar veren süne böceklerini ve k?m?l zararl?lar?n? saym?yorum bile. En az?ndan bunlara gö?üs gerebilmek bile sayg?n bir davran??. En büyük yarat?c? olan do?a ile kar??la?mak ve kendi yarat?m güçlerini onun içinde s?namak her sanatç?n?n hedefi ve hatta görevi olmal?. Bu isimsiz kahramanlar diyemeyece?im, çünkü her birinin belleklere kaz?nan birer ismi var ama yine de kendilerini bu kutsal göreve adam?? olmalar? eminim di?er bütün sanatç?lara da örnek olacakt?r. Do?an?n engellenemez ak???n?n haz?rlad??? her türlü kötü sürprizle ba?a ç?kma gayretlerini takdir ve övgüyle izlemeye çal???yorum.
Örne?in orada bulunan ine?in, sanatç?lar?m?z?n su içti?i muslu?a sayg?s?zca a?z?n? dayayarak su içmesi kar??s?nda ak?ll?ca yöntemlerle kanal kazmalar? ve muslu?u ine?in yeti?emeyece?i bir seviyeye getirme çabalar? sonucu asl?nda kanal?n yanl?? kaz?ld???n?n anla??lmas?yla kanal? kazan sanatç?n?n a?layarak ortam? terk etmesi, hayat?n da asl?nda sanat gibi gözya??, ac? ve sanc?larla örülmü? oldu?unu gösteriyordu.
O insanlar görevlerini tamamlay?p oradan ayr?ld?klar?nda bir daha asla eskisi gibi olmayacaklar. Gözlerinde olgunlu?un mütevaz? p?r?lt?s?, dudaklar?nda görmü? geçirmi?li?in ezici tebessümü olacak. Ni?anta??'nda Hummer jeep'le dola?ma özlemi, yerini traktörle tarlaya kaçma duygusuna b?rakacak. G-string ve lateks çama??rlar?n? hayatlar?ndan at?p keçi derisini özleyecekler.
O insanlar, sokaktaki adam?n da sanatç?lar hakk?ndaki alg? ve imajlar?n? de?i?tirecekler. Üretime katk?da bulunmazlar, barlarda oturup carcar konu?urlar önyarg?s?n? k?ran ve ideallerinin pe?inde ko?an gayretke? sava?ç?lar onlar. Ellerinde Baileys kadehleri ve k?çlar?nda Calvin Klein don bulamayacaks?n?z art?k. S?rtlar?nda aba, ellerinde sopa, al?nlar?nda ya?am?n gizemini çözmü? iki derin k?r???kla da?lara do?ru uzakla?acaklar. Ne mutlu onlara...