22.11.2019

UZUN BEYAZ M?NNO?


Kar, k??, k?yamet... 1987'nin o büyük kar?ndan sonra ilk kez bu kadar uzun süre so?uk beyaz kadifenin alt?nda kald?k. Hep derler ya, kurtlar iner... Bu kez kurtlarla yetinmeyip, kutup ay?lar?n?n bile inmesine izin verecek kadar uzun kald? k??. Bu hava ve yol, ko?ullar?nda en rahat ve en güvenli mekan, evler. Sinema salonlar? ve sanat etkinlikleri her zaman olduklar?ndan daha da bo? bu ara... Bu bo?luk, televizyon ve gazetelerle giderilmeye çal???l?yor. Daldan dala atlayaca??m bu hafta. Sanat haberi kapsam?na girer mi bilmiyorum ama, millet karla buzla u?ra??rken Kad?köy kaymakam?, Vajina Monologlar? adl? oyunla u?ra?t? mesela. Daha do?rusu oyunun ad?yla... Fazla ele?tirilecek bir durum yok. ?nsanlar?n baz? korkular? olabilir. Say?n kaymakama bu korkusuyla olabildi?ince çok yüzle?mesini öneriyorum. Ya da onun hat?r?na oyunun ad? sevimli ve zarars?z bulaca?? ?ekilde de?i?tirilebilir de... Örne?in Vajinno? Monologlar? nas?l?.. Ya da Vajingül, Vajinnaz... Veya daha sert ve erkeksi bir ?ey. Vah?ina Monologlar?... Kaymakam beyin içine sinsin de...
Amerika Birle?ik Devletleri ve müttefiki ?ngiltere kararl? bir yüzsüzlükle Irak'a sald?rmaya haz?rlan?yorlar ve bütün dünyadaki milyonlarca sava? kar??t?n? ve yapt?klar? gösterileri pi?kince küçümsüyorlar. Bizim ülkemiz ise eli kolu ba?lanm??l???n pençesinde k?vranarak bari zarar? kar??layal?m hesaplar? içinde. Herkesin sava?a kar?? oldu?u böyle bir ortamda birçok sanatç? da arad??? güvenlikli muhalif ucuzlu?unu bol bol kullan?yorlar. Televizyon programlar?nda, sava?a hay?r diye ba??r?p, sava?a hay?r ti?örtleri giyebiliyorlar. Arada kazalar da olmuyor de?il. Türk sanat?na 'babababa' ve 'anaa' kavramlar?n? sokmakla gurur duyan bir televizyon dizisi sanatç?s? usulen gözalt?na al?n?yor, ama neyse ki ya?ad??? süreç, polislerle çay içmekten öteye gitmiyor. Bu arada çevreci yazar Timur Dan??, sava?a kar?? yürüyü?ünde yan?na bebe?ini de ald??? için ele?tiriliyor. O kadarc?k çocuk bu so?ukta ve trafik duman?nda yürütülür mü deniliyor. Sözde insanc?l ve anaç bir yakla??mla duygular ka??n?yor. Oysa ben eminim ki Timur Dan?? sorumlu bir baba olarak, bebe?inin sa?l??? ve güvenli?i için her türlü önlemi al?yordur... Onun amac?n?n hedefini sapt?rmaya çal??anlar, dü?ünsünler ki sadece kendi çocu?u için de?il hepimizin çocuklar?n?n sava?s?z bir gelece?i olsun diye yollara dü?üyor...
Radikal'in ekonomik krizle ilgili yaz? dizisinde Koç ailesinin krizden nas?l etkilendi?ini okudum ve gözya?lar?m? tutamad?m... Kimdi hat?rlayamad?m, Koçlardan bir han?m demi? ki 'Art?k evlerde görkemli davetler veremiyoruz. Bu ihtiyac?m?z? d??ar?da bir mekânda gideriyoruz...' içim yand?. Ama en çok da ?u dedikleri örseledi beni... 'Tasarruf olsun diye yan?m?zda çal??an hizmetlileri i?ten ç?kard?k...' ?u fedakârl??a bakar m?s?n?z? Sanki üç lambadan birini söndürüyor gibi söylemi? han?mefendi. Birilerini i?siz b?rakarak ekonomiye katk? yapt???n? zannetmek nas?l bir mant?kt?r anla??lmaz... Sonuçta üzücü bir durum tabii. A?ç? Necdet Tosun, bahç?van Sami Hazinses, ?oför Süleyman Turan ve hizmetçi Suna Pekuysal demek yok art?k ha...