26.08.2019

UZAYA KADAR YOLUMUZ VAR


Uzayl?lar ya iyidirler ya kötü. Ya dünyay? ele geçirmeye gelirler ya da insanl??a yard?m etmeye. Ya insan görüntüsündedirler ya da filmcilerin hayal gücüne göre, böcekle kül tablas? aras?nda de?i?en herhangi bir biçimde... Ama 'ya da' ba?lac? gerektirmeyecek kesin ve ortak bir kan? vard?r ki o da uzayl?lar?n bizden çok daha geli?mi? bir teknolojiye sahip olduklar?. Öyle ya, yoksa o kadar ???k y?l? uzaklardan dünyaya kadar gelebilirler miydi?.. Gerçi bu tez, onlar?n bizden daha geli?kin olduklar?n? kan?tlar belki ama daha ak?ll? canl?lar olduklar?n? çürütür. Milyarlarca y?ld?z sistemi içinde hiç ba?ka gezegen yokmu? gibi, gelmek için dünyay? seçmeleri onlar?n ya deli ya da salak olduklar?yla aç?klanabilir... ?u anda dünya yolundalar ve de bu yaz?y? okuyorlarsa benden söylemesi. Vakit varken rotay? de?i?tirin, kendinizi kurtar?n. Burda ekonomik kriz var, canl? bombalar var, minibüsler var, H?ncal Uluç ve Erman Toro?lu var, ekip otolar? var, fay hatlar? var ve üstelik verem yeniden hortlad?. Gidin, ba?ka yerleri gezin dola??n, bir milyon y?l sonra tekrar bir bakars?n?z duruma...
K-PAX filmi Kevin Spacey'in ba?ka bir gezegenden gelip gelmedi?i sorusuyla ba?l?yor ve ayn? soruyla da bitiyor. Senaryo gere?i, ne oyuncular bu sorunun yan?t?n? tam olarak verebiliyorlar, ne de filmi izleyen sinemaseverler... Hakk?n? vermek gerekir, filmin yap?mc?lar? da insan? 'muallakta' b?rakacak bir sürü detayla kafa kar??t?rmay? ba?arm??lar. Ancak ben kendi ad?ma bir dizi formülden sonra ve astronomi bilgilerime de dayanarak durumu çözdüm, ama söylemem... Son olarak Kevin Spacey'i her zaman çok ba?ar?l? buldu?umu belirterek s?rf onun için bile K-PAX filminin görülmesi gerekti?ini dü?ünüyorum.
Sinema tarihinde uzayl?lar?n dünyaya gelmesi ile ilgili yüzlerce film yap?ld?. Sadece sinema de?il bilim dünyas? ve hatta tek tek insanlar?n tümüne yak?n bir bölümü uzaydaki ba?ka uygarl?klar ya da canl?lar konusuyla çok ilgilendiler, ilgileniyorlar ve tabii ki ilgilenecekler. Ta ki günün birinde uzayl?lar gerçekten gelip de bize Hanya'y? Konya'y? gösterene kadar insanl?k bu meraktan kurtulamayacak... Konunun bir taraf? uzayl?lar?n dünyaya gelmesiyse di?er taraf? ise dünyal?lar?n bir ba?ka gezegene gitmesi. Tabii aya gidildi ama onu saym?yorum. Benim söz etti?im, üzerinde canl?lar?n ya?ad??? bir ba?ka gezegen. Ve burada iddia ediyorum ki bir gün bir insan ba?ka bir gezegene gidecekse bu kesinlikle bir Türk olacakt?r. Nedenini bilemem... Ya araya kar???r gider, ya çal??mak için gider ya da adaletten kaçmak için gider. Buna dair
çok güçlü belirtiler var. Çünkü dünyan?n
herhangi bir yerinde hiç kimse yoksa bile bir Türk mutlaka vard?r. ?u küçük an?mla bitireyim... ?ki y?l önce hangi akla hizmet gittim ama iyi de ettim, Patagonya'ya gittim... Güney Amerika'n?n en güney ucu. Ondan ötesi Antarktika...
Japon turist bile yoktu. Sadece denizaslanlar? ve penguenler. Ve tabii bir de Türk...