22.11.2019

UNUTMANIN ERDEM?


Hiç kimse bana bu filmi anlatt?ramaz. Anlatmak istemedi?imden de?il, nereden ba?lar?m nas?l bitiririm, i?in içinden nas?l ç?kar?m onu bilemem. Sadece ?öyle bir örnek verebilirim, hani bazen masa ba??nda çal???rken can?n?z kafein çeker ve sert bir kahve yapmak üzere mutfa?a do?ru yola ç?kars?n?z. Fakat mutfa?a ula?t???n?zda bir bakars?n?z ki kafan?z bombo?.
Oraya hangi amaçla geldi?inizi unutmu?sunuz... Kös kös masan?za dönersiniz.
??te o durumlarda yapaca??n?z ?ey, can?n?z kahve istedi?i anda küçük bir kâ??da
'Mutfakta kahve yap?lacak' yazman?z ve giderken onu yan?n?za alman?z...
?u s?ralar s?n?rl? say?da sinemada oynayan 'Ak?l Defteri' adl? film, hemen hemen bu tema üzerine kurulmu?. Bu ilginç filmin anlatt??? öyküyü 'Abi ö?len ne yedi?imi unuttum' düzeyinde hafifletmek istemeyiz ama yine de durum, garip bir tür haf?za kayb? çevresinde örülüyor. Sar???n adam kafas?na ald??? bir darbe sonucunda ya?ad??? her ?eyi ancak birkaç dakika akl?nda tutabilmekte, sonra tamamen unutmaktad?r. (Asl?nda çok da yabanc?s? say?lmam, adeta benim ilkokuldaki durumum.) 'Ak?l Defteri' son dönemlerde sinemac?lar?n farkl? kurgular üzerinde çal??t???n? gösteren kafa kar??t?r?c?/çal??t?r?c? senaryo örneklerinden. Olaylar? sadece birkaç dakika hat?rlayabilen ba?rol aktörünün ya?ad??? karma?aya izleyiciyi de ortak etme amac? o kadar ba?ar?l? olmu? ki bu filmi hiç kimsenin bir ba?ka arkada??na anlatabilece?ini dü?ünmüyorum... Ancak unutmadan söylemeliyim, 'Ak?l Defteri'ni kötüledi?im san?lmas?n. Aksine mutlaka görülmesini öneriyorum...
Söz haf?zadan aç?lm??ken, toplumsal belle?imizin ne kadar zay?f oldu?u söylenir durur. Söyleyenler haks?z da say?lmaz... Ho?umuza gitmeyen ?eylere arada bir ?öylece celalleniriz, kabar?p delleniriz ama o ho?a gitmeyen ?eyleri sonra unutur, hatta kan?ksar?z ve beraberce ya?ay?p gitmeye ba?lar?z. Bu, i?in olumsuz taraf?... Ama unutman?n hiç de kötü olmad??? durumlar da var. Ben örne?in, Reha Muhtar'? unutmu?tum. Hatta unuttu?umu bile fark etmeyip kendisinin bir süredir ekranda olmad???n? anlamam?? ve Show TV haberleriyle bar???k ya?amaya ba?lam??t?m. Ne zaman ki 'Efsane geri dönüyor' ve 'Daha fazlas?n? iste' gibi araklanm?? sloganlarla kar??mda belirince unutman?n erdemi üzerine dü?ünmeye ba?lad?m. Ke?ke insan 'Ak?l Defteri' filminde oldu?u gibi baz? ?eyleri birkaç dakikadan fazla haf?zas?nda tutamasa... Yine ?u s?ralar yava? yava? ba?layan ve sadece ucuz yap?mlar olduklar? dü?ünüldü?ü için televizyonlar taraf?ndan ac?mas?zca maruz b?rak?laca??m?z sitcom dizilerini de akl?mda otuz saniyeden fazla tutmak istemiyorum... Ve ayn? duyguyu futbol liginin ba?lamas?yla bir kez daha ya??yorum. Ne güzel hepsini unutmu?tum ama i?te yine kar??mdalar. Kendilerini unutturmaya f?rsat vermiyorlar... Eski hakem Erman, palab?y?k Osman, doktor hakem Çakar, raakip diyen Kaz?m. Yazamayan spor yazarlar?, yorumlayamayan futbol yorumcular?... Kafama esasl? bir darbe de ben mi alsam n'apsam?..