21.11.2019


Ben, sinema yazarlar?n?n seçti?i filmlerden birinin bilet kuyru?unda durup dururken, kafam?n sa? taraf?yla sol taraf?n?n yerini de?i?tirsem, ya da yolda yürürken kula??m?n örsünden araba alarmlar?n?n devreye girdi?i s?rada ç?kan sese benzeyen bir vüykleme gelse. Parmaklar?m?n aras?n? kaybetsem. Veya yüzerken, aya??m dahi anlam?na gelen bir de ya da da ekine çarpsa, üç saniye koridorundan
geçerken vah?i tuzlamalar?n sald?r?s?na u?rasam, çantam? kap?p kaçsalar... Her neyse. Örnekleri ço?altmak mümkün... Ya?amda kar??m?za en seyrek ç?kan ?ey, anlamd?r. Ekonomik kriz tam geçi?tirilmeye ba?lam??ken ba?bakan?n burnunu çekmesiyle borsan?n tepetaklak olmas?ndan daha kötüsü nedir biliyor musunuz? Çok mutluyken, k?z arkada??n?z?n size aniden 'mutlulu?umuzun bozulmas?ndan çok korkuyorum Vahap' demesi ve sizin ad?n?z?n asl?nda Ça?atay olmas?d?r. Ama daha da kötüsü ayn? gece televizyonda Dokun Bana adl? yar??ma program?n? ilk kez seyrederek mutlulu?unuzun gerçekten de onar?lmaz ?ekilde bozulmas?d?r.
En az?ndan, ?ark? söyleyen peynirli çubuk krakerler kadar ilginç bir olay? görgü ?ahitlerinin ifadesinden dinleyelim... "Gece köye giderken havay? birden yeni kesilmi? kütür karpuz kokusu sard?. Ard?ndan böcekler sustu, rüzgâr kesildi ve gecelik repolar brüt yüzde 55'e indi. Birden onlar? gördük. Birkaç tane karpuz 'fa???rrr' diye üzerimizden uçarak geçtiler. Hepsi de kay?k ?eklinde kesilmi?lerdi ve içleri kan k?rm?z?yd?. Derken di?erleri göründü. Bunlar?n say?s? çok fazlayd? ve kesilmemi?lerdi. Üstelik çok a??r ve alçak uçtuklar?ndan birkaç tanesini kolayca yakalad?k ve yemek için kestik. Fakat deh?etle gördük ki bunlar?n içi bembeyazd?. Önce k?rm?z? karpuzlarla gözümüzü boyam??lar sonra da kelek karpuzlar? kakalam??lard?. Sinirlendik, hepsini parçalad?k..."
Evet, bu kadar. Burada dikkat edilmesi gereken konu, dünya d??? ??mar?k varl?klar taraf?ndan onurlar? k?r?lan dünyal?lar?n içinde bulunduklar? aymazl?kt?r. Ne kadar garip ve de?i?ik bir olaya tan?k olduklar?n? önemsemeden sadece arkadan gelen uçan karpuzlar?n kelek ç?kmas?na sinirlenmektedirler. Benzer iki olay da U?ak taraf?nda görülen uzayl?n?n ta?lanmas? ve haftaya konu edece?imiz ?ark? söyleyen peynirli çubuk krakerdir. ?nsan?m?z, zavall? peynirli çubu?un ?ark? söylemesine hayret etmek yerine istedikleri türküyü söylemeyince onu üstüne basarak k?rm??lard?. Ya?amda anlam kadar uyum da önemlidir. Duvara çak?lan sekizlik bir dübel ile ona giren vidan?n uyumu, o vidayla onu çeviren tornavidan?n uyumundan daha m? az önemlidir? Peki ya tornavidayla onu tutup çeviren elin uyumu... El ve gözün uyumu. Göz ve sinirler, sinirler ve beyin, beyin ile dübel, dübel ile vida, vida ile tornavida, tornavida ile el, el ile göz, göz ile sinir, sinir ile beyin, beyin ile dübel, dübel ile vi.......
Ya git yaa!..
Editörün notu: Yazar?m?z?n s?caklar nedeniyle cinnet getirdi?ine kanaat getirilmi? ve kendisinin bir hafta süreyle derin dondurucuya kapat?lmas?na karar verilmi?tir...