21.09.2019


Türk gazetecili?i ve kö?e yazarl??? her geçen gün kendini biraz daha a??yor, kabuk de?i?tiriyor. Art?k baz?lar?na, gördüklerini anlatmak, yorum yapmak ve dü?üncelerini payla?mak yetmiyor, onlar birer bilim adam? gibi bizzat deneyler yaparak ya?ad?klar?n? aktar?yor. ?ktidar hap? Viagra'n?n ilk ç?kt??? günlerde fedakârca bu hap? içen ve organizmas?ndaki de?i?iklikleri izleyip anbean yazarak okurlar?n? bilgilendiren kö?e yazar? abimizi halen hat?rl?yoruz. Toplum olarak çok yararland???m?z onun bu tecrübesinin henüz mürekkebi kurumadan bu kez de bir kö?e yazar? ablam?z ba?ka bir gazetecilik olay?na imza att?. Ne?... Ayak bile?ine ba?lanarak kad?nlar? orgazma haz?rlayan Slightest Touch adl? cihaz? kendi üzerinde denedi ve bünyesindeki etkilerini dakika dakika not al?p adeta bir bilimsel makale tavr?yla yay?mlad?. Türk bas?n?n?n Madam Curie'sini sayg?yla selaml?yorum.
Osmanl?'n?n son dönemlerinde ya?am?? ve 35 ya??ndayken bileklerini keserek hayat?na son vermi? olan yazar Be?ir Fuad akl?ma geliyor. Tanzimat edebiyat?n?n romantik ak?m?na kar??, pozitivizm ve materyalizmi öne ç?karan dü?ünceleri ve nesnel ele?tirileriyle tan?nan Be?ir Fuad, bileklerini kesti?i andan ba?layarak kan kayb?ndan dolay? bilincini kaybedene dek olan süreci yazm?? ve ad?m ad?m ölüme yakla??rken hissettiklerini belgeleyerek b?rakm??t?. Elbette ?imdiki kö?e yazarlar?ndan böylesine çizgi ötesi bir deneye kalk??malar?n? istemiyorum ama ba?ka bir sürü konuda bizi ayd?nlatmalar?n? da bekliyorum. Viagra ve Slightest Touch cihaz?n?n d???nda da birçok cinsel fantezi malzemesi var. Deri iç çama??rlar?n metabolizmadaki etkileri, kelepçeyle yata?a ba?lanma sürecindeki bili?sel etkile?im, k?rbaçlanma ba?lam?nda tensel destek teknikleri gibi konularda yazacaklar? çok ?ey oldu?una eminim...
'Gariban edebiyat?' ve 'popülizm' yak??t?rmalar? gecikmeden
gelebilir ama elimde bulunan benzer bir belgeyi de aç?klamadan geçemem. Gazetede kö?esi olmayan s?radan bir insan?n ya?ad??? bir deneyin sat?rlar?n? buldum. K?saltarak sunuyorum...
Saat 19.07: Semt pazar? yava? yava? kald?r?l?yor ve ben pazar art?klar?n? topluyorum ?u anda.
?ki patl?can, be? dolmal?k biber buldum. ?yi durumda.
Saat 19.36: Bahçeli bir evin önünden geçerken garip bir cihaz gördüm. Dumanlar ç?k?yor ve güzel bir koku yay?yor. Garip bir ?ey. Galiba üzerinde. Ufff, evet... Et pi?iyor.
Saat 19.42: Etraf?nda kimse yok. Bahçeye atl?yorum ve garip cihaz?n yan?na yakla??yorum. Çevreyi kontrol ediyorum. Üstündeki etleri po?etime atarak kaçmak gibi ç?lg?n bir dü?ünce geliyor akl?ma. Evde çocuklar yer.
Saat 19.45: Evden insanlar ç?k?yor ve bana ta? at?yorlar. Barbeküye adam sald?r?yor diye ba??r?yorlar. Apar topar kaç?yorum. Barbekü ha! Demek
o garip cihaz?n ad? barbeküymü?.