26.08.2019


Bugün 26 Haziran. Bütün Türklerin ya?am? saat 14.30'a endekslendi... 90 veya 120 dakika boyunca her türlü faaliyet ask?ya al?nacak. Sinema salonlar?nda cips ç?t?rt?lar? duyulmayacak, özel televizyon kanallar? tarihlerinin en dü?ük reytinglerini alacak, ülke genelinde en fazla tüketilen maddeler, sigara, küfür ve adrenalin olacak, top Hasan ?a? ya da Y?ld?ray'?n aya??na gelince nefesler tutulacak, Rivaldo veya Ronaldo'dayken yürekler a??zlara gelecek.
Brezilya art?k karde? tak?m say?l?r. Onlar? yenmek tabii ki çok keyifli olacak ama yenilmek de bizi o kadar üzmemeli. Dünyan?n en güçlü ve en renkli tak?m?na kaybetmek, Türkiye'nin bir Dünya Kupas?'nda yar? final oynad??? gerçe?ini elbette de?i?tirmeyecek. Üstelik son Senegal maç?nda ortaya konan futbol kalitesiyle birlikte, Milli Tak?m?m?z?n ba?lardaki agresif ve antipatik görüntüsünden s?yr?l?p sakin ve centilmen bir yap?ya bürünmesi tüm dünyan?n gözünde iyi futboldan çok daha güçlü bir reklam nedeni oldu.
Sonuçta Türk Milli Tak?m? kendisinden beklenenleri daha ?imdiden fazlas?yla yerine getirdi. Ancak elensek de finale ç?ksak da bu gündelik sevinçlerin sa?lad??? toplumsal bar?? havas?n? kal?c? k?lmak gerekmektedir. Yoksa çok de?il iki hafta sonra her ?ey unutulur ve birbirimizi tekrar yemeye ba?lar?z. Onun için ünlü dü?ünür Hakan ?ükür'ün 'K?skananlar çatlas?n' felsefesi ile Hasan ?a?'?n dedi?i 'Millet baz?lar?n?n cezas?n? verecek' söyleminin vakit varken eritilip buharla?t?r?lmas? gerekmektedir.
Bugün maç var. Her bir maç?n kendisinden bir önceki maçtan daha önemli oldu?u bu Dünya Kupas?'ndaki en önemli maç. Caddeler, sokaklar, meydanlar daha da bo? olacak. Hatta belki bu sefer bo? demek de yetmeyecek, ?ss?z tan?mlamas? kullan?lacak. Herkes kendine özel bir nedenle ekran kar??s?na geçecek. Futbol sevgisi, milliyetçilik, fanatizm, ülke onuru, güne?ten
kaçmak, mecburiyet, merak. Akla gelen ve gelmeyen nedenlerden dolay? Brezilya maç?n? izleyecek insanlar?n d???nda tek tük de olsa bu maç? izlemeyecek olanlar da ç?kacak mutlaka. ??te Türk bas?n?nda ilk kez ben bir görevi üstleniyor ve maç? izlemeyecek olanlar?n yakalad??? büyük f?rsat? gündeme getiriyorum.
Bugün saat 14.30'dan itibaren yakla??k iki saat boyunca ?ss?zl???n tad?n? ç?karabilirsiniz. ?ehirlerin tam ortas?nda ama o denli de gözden uzak ne kadar fanteziniz varsa gerçekle?tirmenin tam s?ras?. Örne?in ?stanbul'da araba kullananlar yüzy?l?n f?rsat?n? de?erlendirip Kartal'dan Avc?lar'a 15 dakikada gitmenin tad?n? ya?ayabilirler. Taksim Meydan?'nda ç?r?lç?plak dola?ma gibi bir fanteziniz varsa tam iki saat özgürsünüz. Sinemac?ysan?z ve senaryoda soka?a ç?kma yasa?? ile ilgili bir sahne varsa i?te çekim zaman?. Akmerkez'in önünde mangal yap?p, Ba?dat Caddesi'ni birdirbir oynayarak geçmeye kadar her türlü etkinlik sizi bekliyor. Tabii bu arada uyan?k olmakta da yarar var. Ülkemizi i?gal etmek için y?llard?r böyle bir f?rsat? bekleyen dünya içi ya da dünya d??? dü?manlar olabilir. Maç önemli ama yine de birkaç nöbetçi b?rakmakta yarar var.