22.11.2019

TANIMLANAMAYAN BERBER OLAYLARI


Ne sinema sektörü vazgeçebilir, ne de sinema izleyicileri. Ne?.. Bilimkurgu, fantastik, cinler, periler, ölümden sonraki hayatlar, sihirler, büyüler, mitler, do?aüstü yarat?klar, uzayl?lar, tan?mlamayan uçan cisimler v.s. özellikle on üç ya? üzeri bilgisayar oyunlar?yla büyüyen gençler, gerçek hayat?n so?uk kat?l???ndan iki saat bile olsa kaçmak isteyen akl?evvel yeti?kinler ve hayal gücünün s?n?rlar?na hayranl?kla bakabilen, saçma deyip de reddetmeyen duygusal zekâlar oldukça, böyle filmler de çekilecek ve izlenecek. Harry Potter da kendisine ait ba?ar?l? bir dü? dünyas? yaratabilmi? ve sinemaya aktar?ld???nda da görsel efekt olanaklar?n?n gücünü çok iyi kullanarak su gibi akmay? ba?arm??, kendi tarz? içinde iddias?z ama hemen sivrilebilen bir yap?m. Hani ?u klasik, ?ablon deyimle görsel bir ?ölen...
Hiçbir kayna?a ba?vurmadan, sadece akl?mda kalanlar filmleri ?öyle bir tar?yorum ve son dönemde izledi?imiz bu tür do?aüstü fantastik filmlerin kabaca bir listesini ç?kar?yorum. 'Alt?nc? His', 'Di?erleri', 'Yüzüklerin Efendisi', 'Vanilla Sky', '??aretler', 'Bir Kad?n Yaratmak', 'Sekiz Bacakl? Canavarlar', 'Zaman Makinesi' ve akl?ma gelmeyen di?erleri... ?imdi derhal bize dü?en görev, meydan? Amerikan sinemas?na b?rakmamak ve kendi öz de?erlerimize uygun fantastik filmler çekmektir. Bu konuda gizli tutulan bir sürü kay?t da var üstelik. Ben baz?lar?na ula?t?m ve 'tan?mlanamayan berber olaylar?' dosyas?ndan bir rapor araklad?m. ??te bu raporda yer alan, bir tan?k ifadesi. Olay 1997 y?l?nda, hemen ?eker Bayram? öncesinde gerçekle?iyor. Tam arife gününü ya?arken ilginç bir tesadüf olsa gerek...
"...Berbere gidiyordum. Yolda vergisini ödeyen bir grup vatanda? toplanm??, tecavüze u?rayan Q k?zlar?na destek gösterisi yap?yorlard?. Onlar?n aras?ndan geçip berbere yakla??rken, insanlar? Q k?zlar?n?n dertlerine kadar yönlendiren bu 'Maraba Televole' sisteminin geldi?i noktay? lanetledim... Neyse, dükkânda mü?teri yoktu ve berber arkada? revani yiyordu. Yan?na gitti?imde deh?etle fark ettim ki asl?nda berber revaniyi de?il, revani berberi yiyordu. Donup kald?m... Revani, ba??n? kald?r?p kanl? gözleriyle bana bakt?. Asl?nda bilinen anlamda ba?? ve gözleri yoktu... Hamur, yumurta ve bal kar???m?, delikli ve sar? renkli i?renç bir dokusu vard?. H?r?lt?l? bir sesle 'Ho? geldin tulumba' dedi
bana... Ne, ne saçmal?yorsun bile diyemedim. Aynada kendime bakt?m. Orada... Olmam gereken yerde bir tulumba tatl?s? duruyordu... Ya rüyadayd?m ya da bir Stephen King roman?nda... Hamurlu tatl?lar, insan bedenine hâkim olarak dünyay? ele geçirebilirler miydi?.. Arkamda
bir h???rt? duyup bakt?m. Bu, Kemalpa?a tatl?s?yd?... Sevindim, mücadele ba?l?yor diye dü?ündüm. Ama yine de oradan kaçt?m..." Evet, anlat?lanlar burada bitiyor. ?imdi siz söyleyin, tan?mlanamayan berber olaylar?n? konu alan bir fantastik film çekemez miyiz?.. Bence çekeriz. Tan?mlanamayan olaylar dosyas?n? açmaya devam edece?im... ?yi bayramlar,
hamurlu tatl?lara dikkat...