26.08.2019


30 Nisan: Bir ?eyin vücudumu ele geçirmekte oldu?unu hissediyorum. Tan?mlanamaz, aç?klanamaz bir ?ey... ??tah?m azald? ve uzaklara dal?p gitmeye ba?lad?m... Biri Bizi Gözetliyor'dan bu hafta kimin elenece?i bile umurumda de?il. Çok ciddi bir durum bu...
1 May?s: Yak?nlar?m huyumun de?i?ti?ini söylüyorlar. Aksi davran?yorum. Psikolog, ekonomik krize ba?l? oldu?unu söyledi. Ben de onu saçlar?ndan tutup çektim ve yüzünü göbe?ime bast?rarak bo?maya çal??t?m. Zor kurtard?lar...
2 May?s: Bana çok garip ?eyler oluyor. Bir kula??mdan sar?, di?erinden lacivert dumanlar ç?kt? bugün. Hastanede çe?itli kontrollerden geçtim ama organik bir bulguya rastlanmad?. Gece ise yatt???m yatak kendi kendine z?plamaya ba?lad?. 'Sald?r?n sald?r?n sald?r?n bu taraftar için sald?r?n' ritmiyle dö?emeye vurup durdu yar?m saat...
3 May?s: A?z?mdan kendime ait olmayan sesler ve konu?malar ç?k?yor. Önce Selçuk Yula'n?n sonra Ömer Çavu?o?lu'nun sesiyle konu?tum. Ömer Çavu?o?lu gibi konu?urken birden Celal Do?an sesi ç?kar?p onu susturdum. Herkes beni endi?eyle izliyor...
4 May?s: Bugün havaland?m. Rapaiç'in muz ortalar? gibi odan?n içinde uçtum ve sonra Andersson kafa vurmu? gibi duvara yap??t?m. Beni yata?a ba?lamak zorunda kald?lar. Ak?amüstü Atilla K?yat ve U?ur Dündar ziyarete geldiler. U?ur bey aln?m? ok?amak isterken elini ?s?rd?m. Modern t?p durumum kar??s?nda çaresiz. Reha Muhtar ise beni haber yapmak için eve sald?r?yor...
5 May?s: Durumum anla??ld?. Fenerbahçelilik ruhunun beni ele geçirdi?i ve yar?nki Galatasaray derbisi yüzünden böyle davrand???m ortaya ç?kt?. Ruh ç?karma ayini için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir görevli eve geldi. Önce, 'Hepimiz Karde?iz' adl? türküyü söyledi, sonra da futbol federasyonu kurallar kitab?n? okumaya ba?lad?... Ç?rp?n?p k?vranarak çok ?iddetli tepkiler verdim. Bana sürekli olarak, art?k Fenerbahçe'yi b?rakmam gerekti?ini ve bu stresle ya?anamayaca??n? telkin edip duruyor... Duvarlar? y?k?p dolaplar? uçurdum, ?ansal Büyüka'n?n sesinden ona yalvard?m ama nafile...
6 May?s: Ç?kt?... ?çimdeki Fenerbahçe ruhu uçup gitti. Önce huzur ve dinginlik ama ard?ndan büyük bir bo?luk duygusu hissettim. Ama... Ama bu ak?am saat 20.45 itibar?yla tedavi olamad???m anla??ld?. Maçtan sonra pencereyi açt?m, ya?murlu havay? içime çektim ve 20 dakika kadar araba kornas? sesi ç?kararak dörtlü fla?ör gibi yan?p söndüm... N'apal?m, içimde bu ruhla ya??yaca??m art?k...
Evet, birçok insan gibi bu maç?n stresini çekmemek için pazar günü saat 19.00 matinesine '?eytan' filmine gittim. Öykü, biraz de?i?i?iyle yukar?daki günlük gibi. 'Exorcist'e seneler önce ilk oynad???nda da gitmi?tim. ?imdiki akl?mla tekrar izledi?imde, o zamanki kadar korkmad?m ama yine de iyi bir film oldu?unu kendi kendime teyit ettim. Hem yeni nesile hem de nostalji ya?amak isteyenlere öneriyorum...