21.09.2019


'Aa evet, biliyorum ben o filmi' ya da 'Evet gördüm, çok güzeldi' dedi?imiz ama yönetmeniyle ilgilenmedi?imiz dönemleri e?elersek alt?ndan Ridley Scott ad? s?kça ç?kar. Örne?in ba?ka dünyalar?n kötü yarat?klar?n? anlatan filmler aras?nda belki de birinci s?raya koyaca??m?z Alien filmi Ridley Scott imzas?n? ta??r. 'Blade Runner', 'Thelma ve Louise',
'Gladyatör', 'Hannibal' ve 'Kara ?ahin Dü?tü' gibi çok a?ina oldu?umuz filmlerin kamera arkas?nda da Scott'?n oldu?unu görürüz. Geçti?imiz hafta gösterilmeye ba?layan 'Üçkâ??tç?lar' (The Matchstick Men) yine bir Ridley Scott filmi.
?lk önce yönetmenine bakanlar ve Nicolas Cage sevenler için kaç?r?lmamas? gereken bir film ama benim derdim ba?ka. Karakter yaratmada kullan?lan ayr?nt?lar bir film ya da kitab?n ba?ar?s?ndaki birinci etken bana göre... Üçkâ??tç?lar filminin ba? karakteri Roy (Nicolas Cage) tedaviye muhtaç derecede tak?nt?lar? olan birisi. Birkaç y?l önce gösterilen 'Benden Bu Kadar' (As Good As It Gets) filmindeki yazar karakter Jack Nicholson'?n oldu?u gibi. Tak?nt?lar, a??r? titizlik, evham ve simetri hastal??? gibi birçok marazi durumu bünyesinde toplayan Jack Nicholson o filminde çok ba?ar?l? bir tipleme çiziyordu. Ve tabii ki tüm izleyenleri hemen kendisiyle yüzle?tirmeye ve kendi kendilerini sorgulamaya yöneltiyordu. Hiçbirimiz, baz? al??kanl?klarla ba?layan ama giderek irili ufakl?, zararl? zarars?z kimi tak?nt?lara dönü?en davran??lar?m?z?n olmad???n?
söyleyemeyiz. Ocak aç?k kalm?? m? diye durmadan eve geri dönmek, yer çizgilerine basmamak, bir sopay? ya da elimizi demir parmakl?klara t?rrrrt
diye sürtmek, araba plakalar?ndan anlaml? kelimeler türetmek gibi çok yayg?n ama bireysel tak?nt?lar d???nda giderek kitlesel tak?nt?lar?m?z
da olu?maya ba?lad?. ?lk akl?ma gelenler.
Her 10 saniyede bir kafam?z? 360 derece döndürebilme yetene?i geli?tirmemiz çok yak?nd?r. Ülkemiz trafi?inde bir otomobil, nereden ve hangi h?zla kar??m?za ç?kacak asla bilemeyiz. Düzenli aral?klarla dört taraf?m?z? ve hatta havadan dü?ebilecek tehlikelere kar?? yukar?m?z? bile
kontrol etme tak?nt?s? diyebiliriz buna.
Periyodik olarak cüzdan ve kimlik kontrol etme tak?nt?s?. Paralar?m?z sadece al??veri? ya da borç ödemelerle de?il, cüzdanda kendi kendine bile eriyebilir. Ve her an her yerde kimlik kontrolüne u?rayabiliriz. Bu da Türkiye'ye özgü bir tak?nt?.
'Seyretmiyorum, i?reniyorum, çok banal, asla bakmam' gibi ahkâmlar?n hemen ard?ndan gelen 'Ben Evleniyorum', 'Popstar' ve 'Asmal? Konak' gibi programlar? izleme tak?nt?s?.
'Allah'a ?ükür benim hiç tak?nt?m yok' deme tak?nt?s?... En çok da bunlara gülüyorum. Ya tak?nt?n oldu?unu kabul et ya da çeneni tut de?il mi? Mesela benim gerçekten hiç tak?nt?m yoktur ve ispat da edebilirim. Her gün mutlaka kareli dosya kâ??d?na 50 defa 'Benim hiç tak?nt?m yok' diye yaz?yorum çünkü.