26.08.2019

SONUNA KADAR YA?ARIZ


102 milyon liral?k asgari ücretle bir ay geçinebilir misiniz?.. Normal bir ülkede i?çi sendikalar?n?n sormas? gereken ve tepkilerini meydanlarda mitinglerle gösterip cevab?n? arayacaklar? bir soru bu. Ama bizim ülkemizdeki televizyon dehalar?n?n 'durumdan reyting ç?karma' yeteneklerinin s?n?rlar? ak?llar?na esen her alana el atacak kadar geni?. Bat? televizyonlar?ndan apart?lan Biri Bizi Gözetliyor '?eyi' ekibinden de uzun süre daha kurtulamayaca??z anla??lan. Geçenlerde Show TV'de, bu ekibe oynat?lan skeç türü bir programa rastlad?m. ?ki dakika kadar maruz kald?ktan sonra güç bela zaping yaparak kurtuldum. Naylon kahramanlar yaratmaya hadi bir yere kadar tamam ama bu kadar ?srar nedendir anlamak zor... BBG'nin etkileri geçmeden ?imdi daha toplumsal (!) bir yar??ma ba?lad?. Asgari ücretle bir ay geçinebilir misiniz?.. Yar??mac?lar?n eline 102 milyon TL say?lacak ve sonra bir ay boyunca nas?l sürünerek ya?ad?klar?n? izleyip keyif al?nacak. Kafalar sallan?p vah vah edilecek, tahtaya vurulup t?k t?k yap?lacak. Bir ki?i büyük ödül kazanacak, tv kanal? reyting sa?lay?p reklam alacak ama sonuçta, oralarda birileri hâlâ 102 milyon lirayla bir ay ya?amaya devam edecek... Hatta ben de böyle bir yaz? yazarak, reklam?n kötüsü olmaz mant???yla program tan?t?m?na alet olaca??m... Ama n'apal?m ki yazmadan da durulam?yor.
Bu tür yar??malar daha da devam edece?e benziyor. On tane kadar adam? günlerce bir yere t?k?p bir ?ey yapt?racaklar, biz de izleyece?iz. Ne yapacaklar? ise, televizyon yap?mc?lar?n?n hayal güçlerine ve yarat?c?l?klar?na kalacak. Ama yard?m edelim... Onlar?n kendi mant?klar? içinde en olmaz durumlar? bile sabun köpü?üne dönü?türerek bu kriz ortam?nda para kazanabilecekleri öneriler sunal?m. Yaparlar yapmazlar kendilerine kalm??...
1- 15 tane yar??mac? bulunur ve bunlar bir stüdyoya kapat?larak açl?k grevi ya da ölüm orucuna ba?lat?l?r. Noter huzurunda ve Adalet Bakan?'n?n seyircili?inde gidebildi?i yere kadar giden yar??man?n sonunda sa? kalan yar??mac? para ödülü kazan?r...
2- Yar??mac?lar?n alt?na birer araba verilir ve yaz tatili trafi?ine sal?n?r. Kameralarla canl? olarak yay?mlanan yar??man?n amac?, biti? yerine kazas?z belas?z canl? ula?makt?r...
3- Biri Bizi Gözetliyor yap?mc?lar?na yeni öneri... 5 adet kurban bulunur ve bunlar BBG ekibiyle ayn? eve kapat?l?r.
En uzun süre evde kalmaya dayanan yar??mac? mal? götürür.
4- E?cinsel olduklar?ndan ku?ku duyulan 6 ki?inin evlerine girilip gizli foto?raflar? çal?n?r ve bunlar medyaya da??t?l?r. Hatta daha da kötüsü 'büyük haber merkezi'ne, Reha Muhtar'?n huzuruna ç?kar?l?r. Onun sorgulamalar?na ve irdelemelerine, intihar etmeden ya da ülkeyi terk etmeden en uzun süre dayanmay? ba?aran yar??mac?ya itibar? iade edilir...
5- 10 adet yar??mac? A?HM'ye, yani Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi'ne savunma yapmak üzere gönderilir.
Ba??n? önüne e?meden, terlemeden ve gak guk etmeden salondan ç?kmay? ba?arabilen yar??mac? istedi?i ülkeden vatanda?l?k hakk? kazan?r...