21.09.2019

SONDAN ?K?NC? SAMURAY


Geçen hafta ülkemizi önemli ölçüde rahatlatan geli?meler oldu. Örne?in Türkiye popstar?n? seçti. Büyük umut ve beklentilerle kar??lanan popstar Abidin, ilk ?ark?s?nda 'elleri göreyim', 'arka taraf tempoo' diyerek kendisinden beklenenleri bo?a ç?karmad? ve hak ederek popstar oldu?unu gösterdi. Hay?rl? u?urlu olsun... Bir di?er önemli geli?me de medyam?z?n
'metroseksüel' kavram? üzerine daha bir ciddiyetle e?ilip halk?m?z? bu konuda e?itmeleri oldu. Mesela ben ?unu anlad?m ki Star televizyonunun spor sunucusu Güntekin Onay her zaman düzgün ve jöleli saçlar?yla bir metroseksüel görüntüsü içindeyken, Be?ikta? teknik direktörü Lucescu, sürekli da??n?k saçlar? yüzünden metroseksüel tan?m?na asla uymuyor...
Sinemalarda Türk filmsiz bir haftan?n en dikkate de?er yap?m?, çe?itli dallardaki Oscar adayl?klar?yla 'Son Samuray' filmi oldu. Amerikan metroseksüeli Tom Cruise, huzursuz Bat? toplumlar?n?n giderek Do?u felsefelerine merak salmas?n?n bir uzant?s? olarak bu kez Japonya'n?n mistik sular?nda soyunmu? ve 'solukbenizli' bir samuray olmu?... Amerika k?tas?n?n eski sahipleri K?z?lderililer ile Japonya kültürünün ve sosyal yap?s?n?n en önemli motifi olan samuraylar aras?nda paralellik kuran film, ucundan k?y?s?ndan 'sözde' Amerikal? beyazlar?n ate?li silahlar?yla K?z?lderilileri yok etmesiyle, medeniyet merakl?s? Amerikan hayran? Japon iktidar?n?n ayn? yöntemle samuraylar? katletmesine de?iniyor. Bildik Hollywood anlat?m?n? görmezden gelirseniz kötü bir film de?il 'Son Samuray'. Astronotlu?a, kovboylu?a, ninjal??a, Süpermenli?e bürünen
Cüneyt Ark?n neden samurayl??? atlam?? diye de dü?ündürüyor insan?.
1970'lerde Amerikan sol örgütü SLA, bir medya imparatorunun k?z? olan Patricia Hearst'ü kaç?rm?? ve uzun süre rehineleri olarak tutmu?tu. Bu süreç içersinde Patricia Hearst, örgütün dü?üncelerine yak?nl?k duymu? ve sonunda bu grubun bir gerillas? olarak banka soygununa dahi kat?lm??t?. Benzer bir durumu 'Son Samuray' filminde görüyoruz... T?f?l Japon imparatoru taraf?ndan düzenli bir ordu kurmak ve askerleri e?itmek amac? ile Japonya'ya getirtilen Amerikal? yüzba?? Tom Cruise, samuraylarca esir al?n?p bir k?? boyunca onlar?n aras?nda ya?ay?nca de?i?im geçiriyor ve samuray ya?ant?s? ile felsefesinden çok etkilenip samuray ailesine kat?l?yor. Bir musibet bin nasihatten iyidir ?eklinde de özetlenebilecek bu durum bizim için de bir anahtar olabilir. Ne?.. Örne?in, in?aatlar?nda eksik malzeme kullanan, hatta hiç malzeme kullanmayan müteahhitler kaç?r?l?p, kendi yapt??? binalarda üç ay kadar rehin tutulurlar. Bu süre içinde e?er stresten delirmez ya da kalpten gitmezlerse, ç?kt?klar? zaman çok dürüst birer müteahhit olacaklard?r... Rastgele seçilmi? birkaç milletvekili kaç?r?l?r ve yine belli bir dönem sokaktaki vatanda??n aras?nda rehin tutulur. Yönetilenlerin ya?ant?s?ndan ve felsefesinden çok etkilenen bu politikac?lar serbest kald?klar?nda art?k birer sokaktaki insand?rlar. Kendi maa?lar?ndan ve dokunulmazl?klar?ndan utan?r hale gelirler... Popstar jürisi toplu halde kaç?r?l?r ve Devlet Opera Bale binas?nda uzun süre rehin tutulur. Serbest kald?klar?nda gözlenen de?i?im inan?lmaz olacakt?r. Yeni popstar yar??mas?n? bas?p, ortal??? da??tmazlarsa ?uradan ?uraya gitmek nasip olmas?n bana.