21.09.2019

S?ZE E?RET? D?YEB?L?R M?Y?M ?


Kaynaklarda deniliyor ki, e?reti gelin gelene?i Osmanl? döneminde ba?lay?p Anadolu'da 1935 y?llar?na kadar süregelmi?. Usta yönetmen At?f Y?lmaz'?n sinemaya uyarlad??? bu öyküyü san?r?m bilmeyen kalmam??t?r ama minicik bir ön bilgiyle, e?reti gelinlerin evlenmek üzere olan genç erkekleri gerdek gecesine haz?rlamak üzere para kar??l???nda kiraland?klar?n? ve bir süre onlarla evliymi? gibi ya?ad?klar?n? hat?rlatal?m. Bizce çok makul ve yerinde bir gelenek. Ke?ke bitmeseymi?... Pald?r küldür oturulan nikâh masalar?ndan sonra evlili?in ilk gecelerinde ne dramlar, hatta ne facialar ya?and??? dü?ünülürse oldukça yararl? bir uygulama. Tabii baz? aç?klar?n? gidermek gerekiyor. E?itlik ve adalet kavram?ndan yola ç?karak, sadece erkeklere yönelik bu gelene?in kapsam? geni?letilip, han?mlar? da içine almas? ve bir de e?reti damat müessesesinin dü?ünülmesi kanaatindeyiz. Tabii bu durumda k?z babalar? ve abilerinin galeyana gelip ortal??? kan gölüne çevirece?i söylenebilir ama devrimler de kans?z ve sanc?s?z olmuyor... Zaten kald? ki e?reti gelin ve e?reti damat gelene?i günümüzde de, üstelik herkesin gözü önünde sürüyor. Sadece ad? de?i?ti, 'Gelinim Olur musun' ya da 'Size Anne Diyebilir miyim' oldu.
Hem de e?reti kaynana kavram?n? da içine alarak...
??in ?akas? ya da toplumsal boyutu bir yana, e?reti gelin gelene?i insan?n önüne yeni ufuklar aç?p akl?na ba?ka ba?ka ?eyler getiriyor. E?retileyerek do?ruyu bulmak hayat?n ba?ka birçok alan?nda da denenebilir. Hemen ilk akl?ma gelenleri öneriyorum...
E?reti Vekil: Bizi yönetmeleri için Meclis'e gönderdi?imiz milletvekilleri sonradan hepimizin ortak derdi haline gelebiliyorlar. Ne memleketi ne de kendilerini yönetebildikleri gibi bir de yuma?a dolanm?? kedi gibi çizildikleri zaman sinirleniyorlar ve davalar aç?yorlar. Bunlar gibi birçok s?k?nt?y? sonradan ya?amamak için önce bir e?reti seçim yap?l?p e?reti vekiller seçilmesini, hatta bir e?reti hükümet kurularak e?reti ba?bakan?n neler yapaca??n? görmek hiç de fena olmazd?. Ba??m?za gelecek musibeti görmek, bizim gerçek seçimde daha sa?l?kl? kararlar vermemize yard?mc? olmaz m?yd??.. Olurdu.
E?reti Gelir: Asgari ücret, emekli maa??, dört ki?ilik bir ailenin mutfak masraf?, rafine ç?k??? benzin fiyatlar?na zam derken daha ay?n yar?s? gelmeden s?f?r? tüketen ve kredi kart bata??na dü?en vatanda?... Oysa ki çözüm kolayd?. Verin insanlara önce e?reti gelir, baks?nlar bakal?m geçinebilecekler mi?.. E?reti gelirle ay?n sonunu getirirlerse ne âlâ, olmad? ba?ka aray??lara girerler hiç olmazsa...
E?reti Mili?ki: Lütfen kusura bakmay?n, dü?ündüm ama ba?ka bir isim akl?ma gelmedi. Hani baz? beraberlikler vard?r. Taraflar evlenmek istemezler ama beraber ya?amak isterler. Ama tam bir ili?ki de say?lmaz bu. 'Sex And The City' ya da 'Ally Mc Beal' beraberli?i gibi bir ?ey. Modern ili?ki, yani mili?ki. Do?ru erkek ya da do?ru kad?n? bulma yolunda daldan dala uçmak, motorize olmak da denilebilir. Aç?k fikirli, a?m?? baz? aileler evlatlar?n?n evlenmesini istemeyebilirler. ??te bu durumda onlar? serbest ili?ki format?na haz?rlayacak e?reti adaylar bulunmas? gerekir, ve... Bu kadar, yer bitti...