24.07.2019


Geçti?imiz hafta vizyona tam dört korku filmi girdi. 'Büyü' filminin galas?nda ç?kan yang?n neyse ki strafor ve tüller d???nda kay?ps?z atlat?ld?. Yan?c? malzemelerin dibine yerle?tirilen mumlardan olu?an dekor önümüzdeki y?l?n en ate?li Oscar'?na ?imdiden aday ama beterin de beteri var. Do?algaz ve çakmaklardan olu?an bir dekor yapmay? da ak?l edebilirlerdi, Allah korumu?... Yine ayn? film, dumandan kaçan davetli figürüyle en iyi korku makyaj? dal?nda da ödül al?rsa sürpriz olmamal?.
Avrupa Birli?i'nden müzakere tarihi al?nmas? sürecinde ya?anan sahneler haftan?n ikinci korku filmiydi. Finale kadar nefesimizi tutarak seyrettik ama neyse ki sonu mutlu bitti. Yine ayn? ?ekilde 'Gelinim Olur musun?' yar??mas?n?n son bölümü de gerilimin doruklar?nda gezindikten sonra Semraan?m ve o?lu Ata'y? kaybedi?imizle sonuçland?. Metin olmal?y?z, Türkiye Semraan?m gibi nice kaynanalar ç?kartabilecek potansiyele sahip bir ülke. Asl?nda bu yaz?da mevzu etmek istedi?im film 'Garez'. Ama bu filmin beni ilgilendiren ve çarp?c? gelen taraf? konusu, yönetmeni, oyuncular? ya da sinemasal tatlar? de?il, ad?.
'The Grudge' kelimesinin kar??l??? Redhouse sözlü?ünde kin, haset, di? bilemek gibi tan?mlamalarla aç?klan?yor. Yanl?? anla??lmas?n, 'Garez' olarak çevrilmesine itiraz?m?z yok, hatta daha bile ho? olmu?. Herkes gibi, ortam olu?tu?unda zaman zaman sessiz film oynayan birisi olarak bu ismi çok be?endim. Bir daha ne zaman oynar?m bilinmez ama akl?ma not ettim bile. Rakip tak?ma sorulacak en k?ymetli filmlerden birisi olacak bu. 'Garez'. S?k?ysa anlats?nlar bakal?m...
Tabii hemen depre?tim ve ayn? mant?kla ba?ka film isimleri de dü?ündüm. Dü?ündü?üm bu filmleri bir de çekebilirsem ad?m sessiz film oyunu tarihine alt?n harflerle yaz?lacakt?r. Anlat?lmas? mümkün olmayan filmlerin yönetmeni olarak an?lmak bana gurur verecek. Örne?in 'Reva' ad?nda bir film çekmek isterim. Filmin konusu önemli de?il. Bir ki?inin veya bir zümrenin ba?kalar?na reva gördükleri hakk?nda bir öykü kurulabilir. Önemli olan 'reva'n?n sessiz film oyununda anlat?l?p anlat?lamamas?d?r. Ba?ka bir projem ise 'Pund' adl? film çekmek. Sürekli bir punduna getirip i?lerini halleden adam?n gün gelip de pund bulamamas?n? konu alan filmin en büyük özelli?i, sessiz filmlerde 's?k?ysa anlat' kategorisine girecek olmas?d?r. Yine 'Perva'da böyle bir film olacak. Pervas?zca sa?a sola sald?ran kahraman?m?z, iyi kalpli bir kad?n taraf?ndan perval? hale getirilir ve son derce dengeli birisi olur... Yine ayn? filmin ikinci versiyonunu
'Fütur' ad?yla çekmeyi dü?ünüyorun. Bu kez filmin ba? karakteri fütursuz bir adamd?r ve bir gün yolda bir fütur bulur...
Sinema endüstrisinde ölümsüz bir yer edinmek için sa?lam hikâyeli ve sanat de?eri olan filmler çekmek yerine sessiz film oyununda anlat?lmayacak filmler çekmek istemem saçma bulunabilir ama bu beni ?rgalamaz. Hedef hedeftir Irga m? dedim? Güzel! Hayatta hiçbir ?eyin kendisini ?rgalamad??? bir adam?n giderek ?rgalanmas?. 'Irga'... Hadi anlat?n da göreyim...