19.09.2019


Komedyen özellikleriyle donanm?? ve belirgin bir sevimlili?i olan, ancak bir sürü abuk subuk projeye evet diyerek kredisini yitiren aktör Eddie Murphy, bu kez dünyan?n en büyük reyting kitlesi olan çocuklar? yan?na alarak durumu kurtarma çabas?nda. Afacanlar Yuvada, bu ba?lamda hem Eddie Murphy hem de kendi ad?na durumu kurtar?yor. Ancak bu film, ticari anlamda Türkiye'de kendisini kurtarabilecek mi bilinmez... Evet, çocuklar iyi bir reyting arac? ama sinemaya gidebilmek için anne ve babalar?na muhtaçlar. Bizim ülkemizde çocuklar?n? sinemaya götürme/yollama al??kanl??? bulunan ailelerin oran?n?n yüzde çok azlarda seyretti?i dü?ünülürse pek ?ans? yok gibi. ?imdi zannedilmesin ki Afacanlar Yuvada filminin gi?e gelirini dert ediyorum. Hay?r, benim derdim ebeveynlerin yapabildikleri ölçüde çocuklar?n? sineman?n büyüsüne al??t?rmalar?, o kadar...
Charlie karakterindeki Eddie Murphy ve bir arkada??, i?lerini kaybedip evde oturmalar? gerekince çocuklar?na bakma görevini de üstlenmek zorunda kal?rlar. Zaten çocuklar?n?n gitti?i yuvadan ve verdi?i e?itimden hiç memnun olmad?klar? için, ve de ekonomik nedenlerden dolay?, çocuklara evde bakmak tek ak?lc? çözüm olacakt?r. Bat? toplumlar?nda bizdeki gibi anneanne ve babaanne olgusu da olmad??? için i? babalar?n ba??na kal?r. Türkiye'de bu gibi durumlarda uygulanan çok daha sihirli formüller var. ??siz bir baban?n ço?u zaman akl?na ilk gelen ?ey, çocu?unu çal??t?rmak olacakt?r. Berber, marangoz ya da kaportac? yan?na ç?rak vermek, yuvaya vermek kendisinin bakmas?ndan çok daha efektif bir çözümdür... K?rm?z? ???klarda mendil satt?rmak, cam sildirmek ise fazla para getirmez ama akmasa da damlar. Bir baba için erkek çocuklar?n?n futbola, k?z çocuklar?n?n ise ?ark?c?l??a yetenekli olmas? adeta ba?lar?na konan bir talih ku?u gibidir. Hele hele bir televizyon dizisinde havuç ya da lahana rolü kapmas? bütün ailenin kurtulu?u olacakt?r... Çocu?unu hiçbir ?ekilde pazarlayamayanlar da fazla üzülmesinler. Yine de son bir çare var. Ankara'ya gidip Ba?bakanl???n yan?nda çocuklar?n? kucaklar?na als?nlar ve bo?az?na b?çak dayas?nlar. Bir bidon benzin ve bir çakmak da ayn? i?i görür. Ondan sonras?, merhamet sahibi birilerinin sizi fark
etmesine ve yan?nda bir i? vermesine kalacakt?r...
Bir yandan çocuklar?na ac?mas?z ve ilgisiz davranan ama bir yandan da onlar? çok seven bir milletiz. Çocuk sektörü de anne babalar?n bu zaaflar?n? bilip do?rusu bunu çok iyi kullan?yor. Oyuncaklar, çocuk giysileri, bebek odas? mobilya ve aksesuvarlar?, bez ve mama fiyatlar? en etkili do?um kontrol yöntemi adeta. Duygu sömürüsü sektörü de i?ba??nda. Allah'?n bizi çoluk çocu?umuza ba???lamas? ve çocuklar?m?z?n ba?? ad?na edilen dualarla oldukça iyi parsa topluyorlar. Ve tabii ki en büyük çocuk pazar? televizyon... Bir program?n gün birincisi olmas?, onu çocuklar?n ne kadar be?enip izledi?iyle ölçülüyor. Böylece ortaya büyükle küçü?ün kar??t??? bir çorba ç?kar?larak hem çocuklara zarar veriliyor hem de... Aman neyse i?te, uzun mevzu. Yer bitti...