24.07.2019

SELO'NUN ADI, KAD?R'?N TADI


Yaz?yla, çizgiyle u?ra?anlar ve bir ?ekilde karakter yaratma i?inde çal??anlar bilirler. ?yi ve düzgün karakterler genellikle tats?z ve renksizdirler. Bir ki?ili?in, kötü taraflar? ve falsolar? artt?kça daha ilginç hale gelir. ?yi ki?iler bulunmaz Hint kuma?? gibi ortal?kta dola??rlar, ona buna hayat?n erdemlerine dair s?k?c? mesajlar verirler ve derin laflar edece?iz diye kas?lmaktan çatlarlarken, kötüler günlerini gün ederler, çevrelerini e?lendirirler, saf ve temiz insanlar?n nimetlerinden yararlanarak kendi konfor alanlar?n? geni?letirler. Onlar?n yapt?klar? ve ne yapacaklar? daha çok merak edilir, haklar?nda çok daha fazla konu?ulur... Bir taraf sütse, di?er taraf içki gibidir. Ülkelerin süt ve içki tüketimlerine bak?l?rsa iyiye ve kötüye olan e?ilimin oranlar? da yakla??k olarak anla??l?r...
Süt içmi? birini izlemektense içki içmi? birini izlemek çok daha e?lenceli ve sürprizlidir...
Hayli gerilerde kalan ama ülkemizde bir zamanlar önemli gündem olu?turan bir televizyon dizisini an?msayal?m, ne?.. 'Dallas'... ?yi ve do?ru karakter olan küçük karde? Bobby, safl???n ve temizli?in numunesi olarak ota çay?ra bula?madan ve karakterinde hiçbir ilgi p?r?lt?s? uyand?rmadan, tekdüze bir ya?am sürerken abisi Ceyar bir efsane olmu?tu ve geni? kitleler onun ne yapaca??n? izlemek için ekran ba??na ko?uyordu. Yine o dönemlerin bir ba?ka televizyon dizisi olan 'Zengin Ve Yoksul'un kötü karakteri Falkonetti'nin yaratt??? reytingi de unutmayal?m... Ye?ilçam'?n Türk melodramlar?nda ak?lda kalm?? ve etki yaratm?? bir tek iyi yan karakter söyleyebilir miyiz?.. Çok zor. Ama haf?zalar?m?z Önder Somer'i, tecavüzcü Co?kun'u ve Nuri Alço'yu asla unutmad? ve gelecek ku?aklara da ta??makta ?srar ediyor... Son dönem filmlerinden ?u anda akl?ma gelen kötü adamlar, 'Batman'?n Joker'i, 'Gladyatör'ün imparatoru ve tabii ki 'Matrix'in Ajan Smith'i... Görüyorum ki iyi karakter Neo'nun yüce de?erlerle donanm??, olumlu ama kas?nt? tavr?ndan s?k?lan birçok Matrix seyircisi Ajan Smith'i daha renkli ve çekici bulmaya ba?lad?...
Asl?nda tüm bunlar? bana dü?ündüren ?ey, Türkcell'in son reklam kampanyas? oldu. ?yi karakter Selo, vatan ve millet için kendini paralay?p, do?ru düzgün i?ler yaparken asl?nda bu reklam?n y?ld?zlar? Kadir Çöpdemir ve aylak kankalar? oldu. Selo, iyi mesajlar ve dersler vererek bilgiç bir tav?r sergilerken Kadir Çöpdemir'de vücut bulan kötü karakter, 'Sen mi kurtar?can bu memleketi' ve 'Mimkin de?il' yakla??m?yla çok daha sempatik ve bizim insan?m?z?n zaten te?ne oldu?u bir durum yaratt?. Mizahla yo?rulan falsolu karakterin gücü kar??s?nda Selo'nun erdemli mesajlar? da güme gitti...
Bu yaz?n?n hiç de?ilse bir ana fikri ve düzgün bir mesaj? olsun diyerek ekleyelim... Reklam güçlü bir bombard?man ve bazen bombalar yanl?? hedef kitlelere isabet edebiliyor. ?yi ürünleri de renkli ve cazip hale getirmek reklam sektörünün i?i art?k...