22.11.2019


Pazar günü Taksim ve Beyo?lu bölgesine gidip ?öyle di?ime göre bir film izlemeyi dü?ünüyordum ki akl?ma gelmeyen ba??ma geldi, Taksim'e giremedim. Neden? ?ki sevgili bulu?acak dediler. Benim bildi?im, normal sevgililer ya AKM önünde ya da Marmara Cafe'de bulu?urlard?. Böyle, bütün Taksim Meydan?'n? kapsayacak kadar obez iki sevgili kim olabilir diye dü?ünürken jeton dü?tü. Milli Tak?m dönüyor ve millet de onu bekliyordu. Sevgilileri rahat b?rakmaya karar verip dönerken bu bir ayl?k futbol cinneti bir film ?eridi gibi geçti gözlerimden. Dünya üçüncülü?ü gibi tart??mas?z bir ba?ar?ya kar??n futbol dünyas? kavgal?, k?rg?n ve mutsuzdu. Normal ya?amda, sanatta, magazinde ya da politikada oldu?u gibi yine i?in suyu ç?kar?lm??, bir ?eyleri ele?tirme gafletinde bulunanlar?n kafas? abart?n?n parlakl???yla gözleri körle?enler taraf?ndan ezilmeye çal???lm??t?. Oysa her duruma ve her ülkeye laz?m olan kesim, bu 'oyunu bozan borazanlar' ya da '?eytan?n avukatlar?'yd?... Futbol sonuç oyunu ya, gelen dünya üçüncülü?ü her ?eyi ve her a?z? kapatmaya yeterliydi. Oysa kimileri ç?k?yor, sadece bir maçta iyi futbol oynand???n?, ball? bir gruptan bile zar zor ç?k?ld???n?, sonraki rakiplerin havaya at?l?p yutulas? birer leblebi kadar kolay oldu?unu söylüyor ama kar??l???nda, görünmeyen divan-? harplerde yarg?lan?yorlard?... Her ne olursa olsun bekleyip görece?iz. 'Biz i?te böyle bir milletiz, istedik mi her ?eyi ba?ar?r?z', duygusu ve saptamas?n?n di?er alanlarda da kar??l???n? bulmas? en büyük dile?imiz...
Dünya Kupas? bitti. Sonuçta en çok hak eden tak?m Brezilya kazand?. Bu, ayn? zamanda futbolun kendi içindeki adaleti de sa?lad?. Taktiklerini rakip tak?m? oynatmama ve onlar?n oyunlar?n? bozma üzerine kuran tats?z ve mekanik sistem anlay??lar?na inen bir darbe de oldu Brezilya'n?n kazanmas?. Biz, inan?lmaz ama görece bir ba?ar? sa?layarak dünya üçüncüsü olduk. Unvan unvand?r... Milli Tak?m'?n, havaalan?ndan Taksim'e geli?ini veren televizyon kanallar? sunucular?ndan en çok duydu?um laf ?u oldu... 'Bu co?kuyu anlatmak için kelimeler yetmiyor.' Be adam, ?una benim kelime haznem yetmiyor desene... Futboldaki bu ba?ar?n?n kimi sektörleri do?rudan etkiledi?i ya da gelecekteki ba?ar?lar?n hangi sektörlerde ranta dönü?türülece?i de bu yay?nlar esnas?nda aç?kça görüldü. Örne?in, televizyon sunucular?na co?kuyu anlatabilmek için kelime ve anlat?m sa?layacak bir sektör ileride çok parlayabilir. Yine, Ümit Davala t?ra?? berberlik sektörüne ne kadar bir girdi sa?lad? ara?t?r?lmas? gerekir. Kuma? endüstrisi ve terzi sektörü, bayrak ve forma sat??lar? sayesinde önemli gelirler elde etti... Gelecekteki ba?ar?lar göz önüne al?n?rsa havai fi?ek sektörü de parlak i?kollar?ndan olmaya aday... Dünya kupas?nda Milli Tak?m?m?z?n ba?ar?s?ndaki en etkili güçlerden birinin dua oldu?u aç?kça göründü. Bu, yükselen dua trendi de baz? giri?imci ve yat?r?mc?lara fikir verebilir. Ve tabii ki içinde, vatan, millet ve bayrak kelimeleri geçen ?ark?lar?n da ne kadar patlama yapabilece?i ve müzik sektöründeki durgunlu?u aniden giderece?i tart??mas?z kan?tland?. Yine dikkatimi çeken bir ba?ka alan uçan balon sektörü oldu. Hele binlerce i?siz insan?n bu balonlar?n ?i?irilmesi için istihdam edilece?i dü?ünülürse sportif ba?ar?lar?n ekonominin lokomotifi olabilece?i aç?k...