21.11.2019


Türkiye'nin film ?eridine yeni ve önemli bir kare daha eklendi. Uzun y?llardan sonra yine bir tek parti iktidar?. Ve Meclis'te sadece iki parti... Y?llard?r küçük Amerika olmak hayalleri kuranlar, seçim sistemi ve seçmen itelemesiyle de olsa bu amaçlar?na kavu?tular denilebilir. Bir dahaki seçimlere Cumhuriyetçiler ve Demokratlar olarak iki parti girsin, bir ba?kan?m?z olsun ve seçim sistemleri ile Meclis'te temsil edilemeyen oylar sorunu böylece tamamen ortadan kalks?n.
Pazartesi sabah? itibar?yla sokaklara ve i?yerlerine da??lanlar birbirlerini selamunaleyküm diye selamlad?lar, kad?nlara tesettür, erkeklere sakal konusunda espriler yap?ld?. Kimi suratlar as?l?p dü?erken, kimilerininkine gülücükler yay?ld?. Önümüzdeki uzunca bir süre 'temkin ülkesi' haline gelece?iz. AKP'ye ve icraatlar?na uzaktan sessiz bir dikkat ve ku?kuyla bak?l?p her ad?mlar? kontrol edilecek. ?ktidar gücünü alm?? olanlar ise, bunun sevincini ya?amak yerine, bir dönemi kendilerini
anlatmak ve kabul ettirmekle geçirecekler. Diyebiliriz ki Türkiye, bir kuyuya ta? att? ve ?imdi onun ç?karaca?? sesi bekliyor. Bu ta?tan, toplumsal kucakla?ma ve sosyal rahatlama sesi ç?kmas?n? umuyor ve diliyoruz.
Benim her seçim gecesi e?lenerek izledi?im bir, 'seçmen dedi ki' durumu var ve bu sefer de her kafadan ç?kan bu tür yorumlar? keyifle dinledim. Soyut bir sanat eserinden anlam ç?karmaya çal??mak ya da körlerin fili tarif etmesi gibi, seçmenin sand?kta verdi?i mesaj gece boyunca irdelendi durdu.
"- Efendim seçmen dedi ki, iktidar partileri, siz ?öyle bi kenarda durun bakal?m, biraz da denenmemi?leri deneyelim... Dedi."
"- Seçmen sand?kta ?u mesaj? verdi... Ben onu bunu anlamam arkada?,
karn?m aç. ??sizim. Evimde çorba kaynam?yor. Avrupa Birli?i falan hikâye. Bana ekmek getir... Dedi."
" -Seçmen dedi ki... Ben sobaya iki kürek kömür atay?m ve ayaklar?m?
?ööyle uzat?p biraz ?ekerleme yapay?m. Gürültü edenin aya??na s?kar?m... Dedi."
"?ahsi kanaatim odur ki, seçmen aç?k seçik ?unu demi?tir. Mesut abi, ordan iki tane demli çay getirsene bize. Hadi gözüm..."
Seçmen ne dedi?ini kendisi biliyor mu, o ayr? konu ama bizde bu canavar medya olduktan sonra Ak Parti'den çekinmek son derece anlams?z. ?lk f?rsatta topyekûn 'televole' kültürüyle öyle bir sald?r?ya geçerler ki en tehlikeli iktidarlar? bile sabun köpü?üne çevirirler. Zaten seçim gecesi atv kanal?nda Ali K?rca bunun sinyallerini de verdi. Recep Tayyip Erdo?an'? canl? yay?nda Havuç'la konu?turarak toplumsal uzla?ma ve kayna?man?n ilk ad?mlar?n? att?. Hele bir de Tayyip bey, Hülya Av?ar Show'a kat?l?p, ?ahane Pazar program?nda ya?l? tahtaya t?rman?rsa eski hamam eski tas. Kim ??k kim rükü? bölümünde Abdullah Gül de en ??k erkek seçildi mi, i?te huzur...