21.11.2019


Arada s?rada Stephen King romanlar? okumay? seviyorum. özellikle de tatillerde... Rahatl?kla okundu?u ve sizi kolayca içine çekebildi?i için, tatile ç?kman?n nedeni olan zihin dinlendirme ve kafa bo?altma amac?n? da desteklemi? oluyorlar. Geçen yaz tatilinde de yan?ma 'Maça K?z?' ad?yla dilimize çevrilmi? bir Stephen King kitab? alm??t?m. Ancak tüm iyi niyetli çabalar?ma kar??n yazar?n belki de ilk kez bir kitab?n? elimde geveleyip durdum ve bir türlü içine giremeden yar?m b?rak?lm?? bir halde geri getirdim. Anlayabildi?im tek ?ey 11 ya??nda bir erkek çocu?u ile kasabaya yeni gelen gizemli bir ya?l? adam aras?ndaki dostluk olmu?tu. Bir de ya?l? adam?n t?r?m t?r?m kaçt??? baz? kötü yarat?klar?n yakla?makta oldu?u... Kitab? bitirmeyi ba?aramay?nca demi?tim ki, Stephen King'in bütün romanlar? filme çekildi; nas?lsa bunu da yak?nda çekerler ve ben de gider neyin ne oldu?unu orada ö?renirim... Gizemli Yabanc? adl? filmin ilk on dakikas? 'Yahu ben bunu bir yerden hat?rl?yorum' diye dü?ünmekle geçti ve birden ampul yand? ya da jeton dü?tü. ??te, bitiremedi?im kitab?n filmini çekmi?lerdi... Üstelik gizemli yabanc? rolünde de çok sevdi?im Anthony Hopkins vard?.
Sir Anthony Hopkins bir ara, art?k film çekmemeye karar vermi? ancak bu karar?ndan caym??t?. Fakat daha sonra, karar?n? de?i?tirmesini hakl? k?lacak kadar güçlü bir filmde izleyemedik onu. Hele Emma Thompson'la oynad??? Günden Kalanlar filmindeki muhte?em oyunculu?unun ard?ndan durumu rölantide idare ediyormu? gibi görünüyor. Ancak Gizemli Yabanc? filmi benim ki?isel beklentilerimi büyük ölçüde kar??lad? ve kitab?n? bo? gözlerle okumaya çal???rken anlayamad???m baz? sorular?n cevab?n? verdi... Bir tür do?a üstü yarat?klardan kaçt???n? ve uzayl? oldu?unu dü?ündü?üm ya?l? adam?n asl?nda bir medyum, yarat?klar?n da komünist kar??t? Amerikan hükümeti ajanlar? oldu?unu ö?rendim. Ayr?ca kitab? okurken, kafamda düz saçl? olarak canland?rd???m çocu?un da k?v?rc?k saçl? oldu?unu görmek bir ba?ka sürpriz oldu. Filmden akl?mda kalan ilginç bir detay, ya?l? medyumun dostluk kurdu?u çocukla kucakla?t???nda ona da bir parça medyum özellikleri bula?t?rmas?yd?... Böylece medyumlu?un da gribal enfeksiyon ya da k?zam?k gibi bula??c? bir özellik ta??d???n? ö?renmi? olduk.
Gerçek oldu?unu dü?ünsek bir an... Her kucakla?t???m?z insandan bir özellik bula?sayd? bize, hayat daha m? kolay olurdu ya da zorla??r m?yd? bilinmez... Mesela bir ingiliz'e iki dakika sar?lsayd?k ve ayr?ld?ktan sonra derdimizi anlatacak kadar çatpat ingilizce konu?maya ba?layabilseydik ne iyi olurdu. Ama olur ya, herhangi bir ortamda Reha Muhtar'la kucakla?ma ihtimali de var. Bu durumda ne gibi özellikler bula?abilece?ini var?n siz dü?ünün. Bir?eyden eminim; Afrodit Banu Alkan han?mefendi size sar?l?rsa neye sahip olaca??n?zdan... K?smi kaburga ezilmesi...