21.09.2019

SARI ZAMANDA YOLCULUK


Hiç kaç???n?z yok; siz bir karikatüristseniz tan??t???n?z her on ki?inin dokuzundan, ?unu duymak zorundas?n?zd?r. 'Abi eskiden G?rg?r vard?, onu okurduk, ?imdi mizah dergisi okuyam?yorum...' Olabilir tabi, art?k bu insanlarla durumun derinlerine dalam?yorum, sadece 'Hay?rl? olsun ne diyim' gibi bir ?eyler söyleyerek geçi?tiriyorum. Mizah dergisi okumay? b?rakmak için herkesin kendince hakl? nedenleri var. Baz?s?, mizah?n art?k kaliteli olmad???n? söylüyor, kimisi ?imdiki dergileri kar???k buluyor, belden a?a?? esprilere sinirlenenler var, birço?u televizyonlardaki 'olmayan' komedi dizileriyle bu aç???n? kapat?yor, bir k?sm? arkada? gruplar?nda ya da internette kendini gizleyerek espriler yap?p âlemin komi?i olmaya soyunuyor ve kendi i?ini kendisi görüyor... Hepsine tamam, ama en geçersiz nedeni en sona saklad?m. 'Hayat yorgunuyuz, okul bitti, i? hayat?, çoluk çocuk derken mizah dergisini b?rakt?k...' ??te bunu anlayam?yorum. Okul bittikten sonra insan?n mizah sevgisi ve mizah duygusu da m? bitiyor, aç?klanas? bir ?ey de?il. Bundan tek anlad???m, demek ki bu insanlar sadece zaman?n modas?na uyuyorlar ve herkes ald??? için göstermelik olarak G?rg?r dergisini al?yorlard?. G?rg?r bir efsaneydi gerçekten ama de?i?en dünya ve zaman onu da eskitti, yerine yeni anlay??lar ve yeni anlat?mlar geldi. G?rg?r'dan sonra bilinçli bir tercih yapmadan, sadece 'hayat gailesi' yüzünden dergi okumay? b?rakanlar yeni mizah? ve mizahç?lar? suçlamak yerine hayata keyifli bakmak konusunda biraz da kendilerini sorgulamal?lar.
Bundan 25 y?l öncesinin G?rg?r dergilerini kar??t?rd?m biraz. Karikatür kareleri, ?imdi ve o zaman aras?ndaki farklar?n ve de?i?imin tan?kl???n? yap?yorlard? sanki. Çizgilerdeki detaylara tak?ld?m saatlerce. O zamanki karikatüristlerin karelerinde bo?luk doldurman?n estetik kurtar?c?lar? varm?? mesela. Ne? Telefon ya da elektrik direkleri... Kablolar, artistik kavisler çizerek mahalle aralar?nda dola??yorlar ve hayat?n tam ortas?ndan geçiyorlarm??. ?imdilerde bu teller art?k yeralt?na indikleri için günümüz karikatürlerinde görünmüyorlar. Ve yine o zaman?n bal?k k?lç??? ?eklindeki televizyon antenleri de yok art?k karikatürlerde. Apartman çat?lar? bo? kalmas?n diye çanak antenler çiziliyor ?imdi...
Üst katlardan a?a??daki bakkala sark?t?lan sepetlere de pek rastlam?yorum ben. Olsa olsa çok az yerde kalm??t?r. Bakkallar?n ço?u süper ve hiper marketlere yenilerek kapand? gitti. O, iplere ba?l? sepetler de eski karikatürlerde kald?.
Ve biliyorum, genç neslin hemen tamam? güncel olaylar? ve politikay? o zamanki G?rg?r'?n sar? renkli sayfalar?ndan izliyorlard?. ??te 25 y?l öncesinin karikatürlerinden o zamana dair kimi haberler... Belediye otobüslerindeki tabelalar okunmuyormu?. Tren kazalar? o zaman da artm??. Bankerler ç?lg?n faizler verip teker teker kaç?yorlarm??. ?spanya hapisahanelerinde i?kence yap?l?yormu?. (K?z?m sana söylüyorum gelinim sen anla karikatürü netekim.) Milli Piyango'da büyük ikramiye 10 milyon TL imi? ve Galatasaray paral? zamanlar?nda Teknik Direktör Brian Birch'e ayda 700 bin lira maa? ödüyormu?... Nereden nereye?