21.11.2019


Bu yaz?n?n ba??na oturdu?umda Oscar ödül töreni yeni bitmi?ti. En ?yi Film Ödülü bu sene Ak?l Oyunlar?'na gitti, ve iyi de oldu. 'Yüzüklerin Efendisi'ne verip beni sinir de edebilirlerdi. ?imdi, Oscar ödülü alman?n gaz?yla 'Ak?l Oyunlar?' filmi yeni bir seyirci ak?n?na u?rayacak. Gerçek hayatlardan al?nm?? bu tür filmlerin, sinemasal ba?ar?lar?n? bile bazen ikinci plana iten bir özelli?i var. ??ledi?i öykünün gerçek olmas? ve ço?u zaman ilginin bu durum üzerinde yo?unla?mas?. 'Ak?l Oyunlar?' ve John Nash örne?i bunu teyit ediyor... ?izofreni hastas?, Nobel ödüllü matematikçi John Nash'in hayat? boyunca bu hastal?kla verdi?i mücadele, filmin kendisini bile gölgede b?rakt?. Aynen bir zamanlar 'Rainman' filminin, gözlerin otistik hastalara çevrilmesini sa?lad??? gibi. Öykü bulmakta zorlanan dünya sinemas? art?k daha çok gerçek hayatlara yöneldi. Bu durum, yarat?c?l???n giderek azalmakta oldu?u tart??mas?n? da getirebilir. Oscar'? 'Ak?l Oyunlar?'n?n almas?, gerçe?in kurgu kar??s?ndaki bir zaferi midir, yoksa tamamen yoktan yarat?lan özgün bir senaryo her zaman daha m? de?erlidir?.. Bu, giderek tavuk ve yumurta tart??mas?na dönü?ebilir ama benim tercihim ikinciden yana. Bu nedenle asl?nda 'Yüzüklerin Efendisi'ni savunmam gerekirse de orada yarat?lan kurgusal dünyan?n, aman aman bir yarat?c?l?k dehas? oldu?unu dü?ünmüyorum...
Birkaç y?l önce Nepal'de Budist rahip gruplar?n?n, ta?lar, sopalar ve jiletlerle birbirlerine girmesi son umutlar?m? da yok etmi?ti. Dünyan?n ve ya?am?n sorunlar? içinde bo?ulacak olursam Nepal'e gider Nirvana'ya ula??r?m diyordum. Ancak gurular?n kendi gö?üslerini jiletlemesi ve birbirlerinin kafalar?n? ta?lamas? Nirvana'n?n da pek huzurlu bir yer olmad???n? gösterdi bana. Neyse ki 'Ak?l Oyunlar?' filmi ve bu ba?lamda John Nash'in öyküsü bende yeni bir umut yaratt?. Ne? ?izofreni...
?yi yönünden bak?n ve ?öyle dü?ünün... Televizyonda Reha Muhtar en ac?kl? surat?yla size bak?yor ve itiraf etmeye ça??r?yor. 'Biri Bizi Gözetliyor' evinde tahammül edilemez ve incir çekirde?ini dolduramaz konu?malar oluyor. Bir tarafta Avrupa Birli?i kap?s?, di?er tarafta Amerika ve derken ?ran ve Rusya kap?lar?n?n önünde Abdürrahim Albayrak'a dönmü? taklalar at?yoruz. Futbol hakemleri ?ikeden dolay? yarg?lan?yor ve belgeler havalarda uçu?uyorken Futbol Federasyonu bu 'söylentilerden' dolay? üzgün oldu?unu aç?kl?yor. ?ki ünlü ve ilkeli komedyenimiz güzellik yar??mas? sunuyorlar ve kar??lar?ndaki kaymak tabakas?na espri yapmaya çal???yorlar. Bir siyasi parti, i?kence yapanlar? aslanlar gibi kolluyor ve gözetiyor. Kemal Dervi? kriz bitti diyor. i?adamlar? yalan, bitmedi diyor. ?u gözler, Asuman Krause'yi bile bir sit-com dizisinde görüyor.
Ee, iyi yön bunlar?n nesinde derseniz; dü?ünün ki ?izofrenmi?iz ve asl?nda bütün bunlar beynimizde yaratt???m?z birer sanr?ym??. Gerçekte hiçbiri yokmu?. Yerim böyle ?izofreniyi..