26.08.2019


Sanat ve sanatç? kavram?n?n gereksizce geni?letilmedi?i dönemlerde her ?ey daha bir yerli yerindeydi ve herkes kendi alan?n?n daha bir fark?ndayd?. Ne zaman ki sanat?n da insanlara para kazand?rabildi?i, ün ve itibar sa?layabildi?i görüldü, i?te ondan sonra kavramlar da kar??t?... ?algam suyu ve üzümlü kek birbirine ne kadar yak?nsa sanat ve sanatç?l?kla ancak o kadar yak?n olan bir sürü insan, üzerlerine bir tür dokunulmazl?k z?rh? gibi giymeye çal??t?lar sanatç?l???... Ama unuttuklar? bir ?ey vard?; gerçek sanatç?l?k sonradan bürünülebilecek bir k?l?k de?il, insan teninin üzerini kaplayan do?al bir ba?ka katman gibiydi. Üzerlerinde ya?l? güre? k?speti kadar yer kaplayan ve i?reti duran sanatç?l?k giysisi sonunda oras?ndan buras?ndan patlamaya ba?lad? ve magazin programlar?nda 10 üzerinden not verilen ??k ya da rükü? k?yafet komikli?ine dönü?tü... Ne diyorum ki ben?.. ?unu; kendinize ne kadar sanatç? derseniz deyin birgün üzerinizde kameralar?yla böcekler dola?maya ba?l?yorsa, gece kulüplerinden araban?za binip kaçarken görüntüleniyorsan?z ve hiç tan?mad???n?z insanlar özel alanlar?n?za burnunu sokma hakk?n? görüyorsa art?k halka mal olmu? bir sanatç?s?n?z demektir. Ya?l? güre? k?spetinize 10 üzerinden 8 veriyorum...
Bu ?ebeklikleri uzaktan gülümseyerek seyreden bir sanatç? olabilirsiniz, konumunuzdan mutlusunuz da, yine de neler kaç?rd???n?z? bir dü?ünün. Para, ?öhret ve itibar... ?tibar?n?z belki gene var ama bunun yayg?nla?mas?n? ve kar??l???nda zenginlik ve ?öhrete ula?mak istiyorsan?z televizyonlarda ?u spotlarla an?ld???n?z? dü?ünün...
"Ba?ar?l? tenorlar?m?zdan Erkut beyin ?ok aç?klamalar?... Sesimi açmak için her sabah bir mankenin göbe?inden yumurta içiyorum!.. Kim bu manken?.. Az sonraa!.."
"Oda orkestras?n?n sanatç?lar? her konserden sonra yatak odas?na geçip ne yap?yorlar?.. ?ok görüntüler... Az sonraa!.."
"?zlenimci ressam Necla han?m, heykelci Ayça han?m ve seramik sanatç?s? Berna han?m?n dü?man çatlatan gecesi... Kim ??k kim rükü??.. Foto?raf sanatç?s? Suzan han?m?n elbise ask?s? dü?ünce neler oldu.."
"Dünyaca ünlü ba?ar?l? ve güzel piyanist Tu?çe han?m?n kulak ve göz resitali... Mozart'?n requem'ini çalarken nas?l kendisinden geçti?.. Güzel sanatç?n?n verdi?i firikikler çapk?n sanatseverleri mest etti... "
Evet... ?lgi oda?? haline gelip, p?r?lt?l? bir dünyan?n tatl? mezesi olarak mal? götürmek mi cazip, yoksa ?eytan kula??na kur?un deyip tahtaya m? vuruyorsunuz?.. Seçim sizin...