19.09.2019


Olaca?? buydu... Arada bir fantezi olsun diye yazd???m ve 'haftan?n sanat etkinlikleri' ba?l??? alt?nda toplad???m, komik ve ayk?r? bir ?iddet içeren sözde sanatsal durumlar gerçek hayatta da yer almaya ba?l?yor art?k. Edebiyatç? olmayan kö?e yazarlar?n?n polemiklerine, kavgalar?na ve hatta ba?kalar?n?n üzerine viski dolu bardaklar?n? atmalar?na bile al??m??t?k ama son dönemde edebiyatç?lara da bir ?eyler olmaya ba?lad?. E?cinsel yazarlar kendilerine lobi olu?turarak edebiyat?n rant?n? yiyorlar m?, tart??mas?yla ba?layan kavga yay?larak büyüyor. Durumdan vazife ç?kartan kimi 'kö?e' yazarlar? ortal??? kar??t?r?yor, 'sivil beyaz çete', 'egemen medyan?n koltu?undaki yazarlar', 'kiral?k kalemler' laflar? havada uçu?uyor ve -hiç de?ilse edebi bir ç?ngar ç?k?yor... Bir ba?ka gün, Beyo?lu'nda kar??la?an iki kad?n edebiyatç? sokak ortas?nda birbirlerine giriyorlar ve yanlar?nda bulunan ünlü erkek romanc? ne yapaca??n? ?a??r?yor. Yapmay?n?z say?n sanatç?lar!.. Bunun bir ad?m sonras?, Televole ve Pazar Keyfi gibi programlara malzeme olmak ve hatta skandal kasetlerin, tongaya dü?ürülmü? biçare oyuncular? haline gelivermektir. Bak?n, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftar gruplar? bile bar?? yaparak birlikte slogan att?lar. Gelin siz de toplan?n, sar?l?p öpü?ün ve onlar gibi ba??r?n. 'Hepimiz Türküz, dü?man de?iliz!..'
Mademki yukar?da sözü geçti; bu haftan?n sanat etkinliklerine de bir göz atal?m...
'Tan?nm?? yazarlar?m?zdan R.?.'nin (43) önceki gün düzenledi?i imza gününde üzücü bir olay ya?and?. Kitap imzalatmaya gelen okurlar?n önünde bir türlü imzas?n? atamayan yazar, birden bire h?çk?rarak a?lamaya ba?lad? ve asl?nda okuma yazmas? olmad???n?, kitaplar?n? uzun süredir silah tehdidiyle day?s?n?n o?luna yazd?rd???n? itiraf etti... Yazar?n nedametinden etkilenen ve duygulanan okurlar onu teselli ettiler ve bir alfabe kitab? al?p kendisine hediye ettiler...'
'Ad? bizde sakl? bir sinema festivalinde izleyiciler aras?nda arbede ya?and?. Kazanan film, festival izleyicilerinin oylar?yla belli olaca?? için yönetmen G. E., oturdu?u mahalleden toplad??? 84 ki?iyi sinema salonuna getirerek kendi filmi için oy kulland?rd?. Fakat bu esnada di?er yönetmen, D. Ü. de kendi filmine oy vermeleri için 145 tan?d???n? festival kapsam?na soktu. Ayn? salonda kar??la?an iki yönetmenin yak?nlar?
birbiriyle çat??t? ve festival iptal edildi...'
'Ahlaka ayk?r? porno filmler gösteren tarihi Sepet Sinemas?'n?n sahibi gözalt?na al?nd?. Bir aç?klama yapan sinema sahibi, gözalt?na al?nmas?n? k?nad???n? ve miki filmleri toplu gösterisi yapman?n ne zamandan beri suç oldu?unu sordu...'