21.09.2019

SANAT AYRINTIDA G?ZL?


Kimileri için yoldaki herhangi bir adam, baz?s? için pantolonunda iki tane ütü çizgisi olan bir adamd?r...
Halay çekilirken, soldan üçüncü eleman?n ad?mlar?n? yanl?? atmas?. Bir fotokopi makinesinin kapa??ndan s?zan parlak ???k. Dü?ün alay?ndaki arabalar?n yan aynalar?na as?lan havlular. Ünlü bir kö?e yazar?n?n her iki ayda de?i?en ba?l?k foto?raf?. Dolma parmaklar?yla en küçük model cep telefonunun tu?lar?na basmaya çal??an t?knaz adam?n dram?. 'Sayibinden Satl?k' levhas?... Kamyon kasalar?n?n arkas?ndaki 'karoseri'
ilanlar?nda bu kelimenin 74 ayr? ?ekilde yaz?l?yor olmas?. Lokantalarda, ?efin arkas?nda dola?an 'meze tepsisi ta??yan adam' olgusuna kafa yormak... Yazarken soru eklerini ve dahi anlam?na gelen 'de, da' eklerini ay?rabilmek. Kim 500 milyar ister yar??mas?nda, arka fondaki seyircilerin korku filmi ?????nda mezbahadaki kesilmi? etler gibi görünmeleri. James Dean'in buzdolab?ndan ç?kard??? so?uk me?rubat kutusunu aln?nda gezdirmesi... Her ay gelen kredi kart? ekstresinde, kâ??d?n hangi matbaada bas?ld???n? yazan en alttaki minik yaz?lar? okumak. Servise gelen ustalar?n ve tamircilerin, e?ildikleri zaman pantolonlar?n?n bitim yerinde popolar?n?n çatal?n?n gözükmesi...
Bir zamanlar?n insan suratl?, ot kafal? çim adam biblolar?na ?imdi ne oldu?unu merak etmek...
Diyebiliriz ki ya?am bir ayr?nt?lar toplam?d?r. Hayat? ?skalamamak ve onu dolu dolu hissetmek için ayr?nt?lar? görebilmek ve yakalamak gerekir... Ayr?nt?, incelik demek. Sürprizlerle donanm?? bir labirentin k?vr?mlar?nda paniklemeden dola?abilmenin s?rr? ayr?nt?dad?r. Politikac?lar?m?z niye kaba?.. Futbol yazarlar?m?z neden dümdüz?.. Bilim adamlar?m?z niçin renksiz?.. Çünkü, görebildikleri ve anlayabildikleri ?eyler
sadece kütlelerden ibaret. Dü?ünmek ve hissetmek gerekir ki kütlelerin içinde, aras?nda, derininde fark edilmeyi bekleyen milyonlarca ayr?nt? var... Ayr?nt?lar? göremezseniz kütleyi de anlayamazs?n?z. Tren, öküzler için bir kütle, duyarl? bir insan içinse ömür boyu incelenebilecek muhte?em bir ayr?nt?lar toplam?d?r... Üstelik ayr?nt?ya bakmak, asl?nda sorgulamak ve asl?nda körü körüne kabullenmemek demek.
Ayr?nt?, her insan?n sürüden ayr?lmas? ve kendisi olmas? demek...
Asl?nda sanat... Ve sinema ayr?nt? demek...